Raport finansowy i ESG

Podsumowanie wyników skonsolidowanych Grupy w 2021 roku

W roku 2021 Grupa Kapitałowa Banku Millennium S.A. („Bank”, „Grupa BM”) poniosła na poziomie skonsolidowanym stratę netto w wysokości 1 332 mln zł. Wynik ten poprzedzony był zyskiem netto w wysokości 23 mln zł w roku 2020. Rok 2021 był do pewnego stopnia lustrzanym odbiciem roku 2020, w którym z powodu bezpośredniego i pośredniego wpływu pandemii COVID-19 oraz pogarszających się warunków makroekonomicznych wyniki operacyjne Grupy BM oraz spółek z grupy porównawczej pogarszały się w trakcie trwania roku. Rok 2021 natomiast, po wolnym starcie, przyniósł stopniowe odbudowanie się działalności biznesowej i w rezultacie rekordowy wynik operacyjny (bez kosztów związanych z portfelem walutowych kredytów hipotecznych) w 4kw21.

Roczne wyniki Grupy BM (ujęcie zarządcze)

(mln zł) 2019* 2020 2021 r/r
Wynik odsetkowy netto 2 499 2 549 2 713 6%
Prowizje i opłaty 699 746 831 11%
Pozostałe przychody 273 283 14 -95%
Przychody operacyjne 3 472 3 578 3 558 -1%
Przychody operacyjne skoryg.** 3 589 3 703 3%
Koszty operacyjne (1 726) (1 753) (1 642) -6%
Koszty operacyjne skoryg. (1 560) (1 458) -7%
Wynik operacyjny przed kosztami rezerw 1 745 1 825 1 916 5%
Koszty rezerw (439) (621) (299) -52%
Rezerwy na ryzyko prawne portfela walut. kredytów hipot. (223) (714) (2 305) 223%
Podatek bankowy (248) (279) (313) 12%
Wynik przed podatkiem 835 211 (1 001)
Podatek dochodowy (275) (188) (331) 76%
Wynik netto raportowany 561 23 (1 332)
Wynik netto bez kosztów zw. z portfelem walutowych kredytów hipotecznych 695 1 098 58%
Kredyty netto 69 542 73 639 78 603 7%
Depozyty 81 455 81 511 91 448 12%
Kapitał własny 8 942 9 091 6 697 -26%
* Wynik odsetkowy/pozostałe przychody na bazie pro-forma z odsetkami od inst. pochodnych prezentowane w wyniku odsetkowy.
** Bez wyniku na portfelu FV, kosztów dobrowolnych konwersji oraz pozycji neutralizujących rezerwy na ryzyko prawne portfela kredytów walutowych d.EB.
*** Bez kosztów BFG oraz kosztów prawnych,

Koszty związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych stanowiły jeszcze większe obciążenie naszej działalności podstawowej

To powiedziawszy, należy podkreślić iż ponownie, koszty związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych udzielonych przez Bank Millennium S.A. (m.in. rezerwy na ryzyko prawne, koszty zamiany na kredyty hipoteczne w złotych lub wcześniejszych całkowitych spłat, obu operacji uzgodnionych na negocjowanych warunkach z kredytobiorcami posiadającymi walutowe kredyty hipoteczne czyli „dobrowolne konwersje” oraz koszty prawne) były głównym obciążeniem dla wyników i główną przyczyną straty netto poniesionej w 2021 r. Wyniosły one razem 2 430 mln zł (z czego rezerwy na ryzyko prawne 2 082 mln zł) w porównaniu z 673 mln zł (614 mln zł) kosztów w roku 2020. Gdyby nie powyższe obciążenia, Grupa zanotowałaby w roku 2021 rekordowy zysk netto w wysokości 1 098 mln zł w porównaniu do skorygowanego zysku netto za 2020 rok w wysokości 695 mln zł.

Wynik netto roku 2021 skorygowany o jednorazowe zdarzenia (wyżej wskazane koszty związane z portfelem kredytów hipotecznych w walutach obcych, dodatnią aktualizację wyceny akcji Visa oraz rezerwa na sądową sprawę dotyczącej ekspozycji z sektora przedsiębiorstw) wyniósł 1 123 mln zł, +46% r/r. Skorygowany zwrot z kapitału (ang. ROE) wyniósł 13,8% w porównaniu z 8,4% w roku 2020.

Istotny wzrost wyżej kosztów związanych z portfelem walutowych kredytów hipotecznych wynikał z bardziej konserwatywnych parametrów w metodologii tworzenia rezerw przez Bank, odzwierciedlając, inter alia, trudniejsze środowisko, istotnie wyższej liczby ugód z klientami oraz wyższe koszty prawne, związane, m.in. z pozwami przeciwko klientom.

Cały rok 2021 przyniósł istotny przyrost liczby indywidualnych pozwów sądowych związanych z kredytami udzielonymi przez Bank. Na koniec grudnia 2021 r. osiągnęły one poziom 11 070 w porównaniu z 5 018 na koniec roku 2020. Napływ nowych spraw w ciągu roku był nieliniowy. 3kw21 przyniósł rekordową jak dotąd liczbę nowych pozwów (1 762) a w 4kw21 liczba ta pozostawała na wysokim poziomie, jednakże poniżej wartości z dwóch poprzednich kwartałów. Jednocześnie, negatywny dla banków, trend w wyrokach sądowych był kontynuowany (szczegóły dotyczące spraw sądowych przeciw Grupie BM można znaleźć w dalszej części raportu).

Na koniec grudnia 2021 r. saldo rezerw na portfel kredytów udzielonych przez Bank wyniosło 3 079 mln zł (na koniec grudnia 2020 r. 924 mln zł), co odpowiadało 25,7% aktywnego portfela kredytów walutowych brutto (na koniec 2020 r.: 6,9%).

Jednocześnie, Bank pozostawał otwarty wobec swoich klientów w kwestii walutowych kredytów hipotecznych mając na celu osiągnięcie polubownych rozwiązań na negocjowanych warunkach. W efekcie tych negocjacji oraz pozostałych naturalnych czynników, liczba aktywnych walutowych kredytów hipotecznych w trakcie roku 2021 zmniejszyła się o prawie 10 000 porównaniu do ponad 57 800 aktywnych umów kredytowych na koniec 2020 r. W ciągu ostatnich kwartałów (oraz w całym roku 2021) spadek liczby aktywnych umów walutowych kredytów hipotecznych był większy niż napływ nowych indywidualnych pozwów sądowych przeciwko Bankowi.

Custom Size – 10 Custom Size – 10

Kwartalne trendy/dynamiki wartości operacyjnych

Warto podkreślić że rok 2021 był kolejnym „nieliniowym” rokiem zarówno dla Grupy BM jak i dla całego polskiego sektora bankowego. Podobnie jak rok poprzedni, rok 2021 przyniósł istotne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym Polski i w rezultacie zmienność w naszym biznesie. Początek roku pozostawał pod wpływem historycznie niskich stóp procentowych, był naznaczony wpływem drugiej fali pandemii oraz negatywnych warunków makroekonomicznych. Miesiące letnie przyniosły osłabienie fali koronawirusa, poluzowanie restrykcji pandemicznych oraz szybką odbudowę aktywności gospodarczej. Wreszcie, druga część roku była przede wszystkim pod wpływem szybującej inflacji (i wynikającego z niej, aczkolwiek spóźnionego, początku cyklu podnoszenia stóp procentowych) jako że trzecia fala pandemia miała jedynie niewielki (jeśli jakikolwiek) negatywny wpływ na działalność operacyjną banków oraz ich biznes.

W rezultacie działania powyższych czynników i trendów, 4kw21 był najmocniejszym kwartałem roku pod względem wyników operacyjnych. Poprawa naszych wyników operacyjnych w tym okresie była tak znacząca, że w jej efekcie wiele miar za cały rok 2021, znalazło się na poziomach powyżej tych z roku 2020. Raportowane przychody w 4kw21 wzrosły o 4% r/r (te za cały rok 2021 o 2% r/r), podczas gdy koszty operacyjne (z wył. kosztów opłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny – „BFG” – oraz kosztów prawnych) pozostały na niezmienionym poziomie w stosunku do roku ubiegłego (cały rok 2021: spadek o 7% r/r). Przychody podstawowe (ang. core income) były szczególnie wysokie w okresie, a wzrost kwartalny o 13% przyczynił się do zwiększenia rocznej stopy wzrostu przychodów podstawowych do poziomu 6% z 2% po dziewięciu pierwszych miesiącach 2021 r. oraz – 1% po pierwszej połowie 2021 r. Wynik odsetkowy netto („NII”), główne źródło wzrostu. zwiększył się o 15% kw/kw do poziomu powyżej wartości sprzed pandemii a NII w całym roku 2021 wzrósł o 5% r/r. Ten mocny wzrost był spowodowany połączeniem wpływu wyższych stóp procentowych (średni poziom WIBOR 3M w 4kw21 wyniósł 1,53% w porównaniu z 0,22% 3kw21) z solidnym, 3% kw/kw, wzrostem portfela kredytowego (z wyłączeniem portfela walutowych kredytów hipotecznych). Rekordowo wysokie wypłaty kredytów hipotecznych (4kw21: 2,8 mld zł, +33% r/r, 2021: 9,8 mld zł, + 46% r/r) oraz znaczne przyspieszenie sprzedaży w leasingu (4kw21: 1,1 mld zł, +39% r/r, 2021: 3.9 mld zł, +7% r/r) miały największy wkład. W całym roku 2021, udział rynkowy Banku w sprzedaży kredytów hipotecznych osiągnął 12,5% (2020: 12,2%), co przełożyło się na pozycję #3 na rynku (2020” #4).

Kluczowe elementy wyników Grupy BM w 2021 r.:

  • znaczne przyspieszenie odbudowy wyniku odsetkowego z 4kw21 przynoszącym wzrost 15% r/r do poziomu 108% poprzedniego rekordowego poziomu z 4kw19; wynik odsetkowy za cały rok wzrósł o 5% r/r;
  • przyspieszenie poprawy kwartalnej marży odsetkowej (ang. NIM) (298 p.b. w 4kw21 z poziomu 261 p.b. w 3kw21, do poziomu jedynie 1 p.b. poniżej dotychczasowego szczytu na poziomie 299 p.b. w 3kw19 oraz 49 p.b. powyżej najniższego poziomu 249 p.b. w 3kw20); NIM w całym roku 2021 wyniosła 270 p.b. w porównaniu do 261 p.b. w 2020 r.;
  • ponad-rynkowy poziom wzrostu kredytów (kredyty netto +7% r/r) pomimo szybkiej redukcji portfela walutowych kredytów hipotecznych; solidne wartości produkcji kredytów detalicznych odegrały tu kluczową rolę, ale 4% wzrost r/r całego portfela kredytów przedsiębiorstw (wzrost portfela leasingowego o 7% r/r wart podkreślenia) również miał pozytywny wkład; wypłaty kredytów hipotecznych w 4kw21 osiągnęły nowy rekord w wysokości 2,8 mld zł, co oznacza wzrost o 33% r/r (2021: 9,8 mld zł, wzrost o 46% r/r) przekładający się na udział rynkowy 13,3% w por. z 12,2% w 4kw20 (2021r.: 12,5% w por. z 12,2% w 2020 r.); nowe wypłaty pożyczek gotówkowych w 4kw21 osiągnęła poziom 1,3 mld zł, co prawda niższy kwartalnie, ale powyżej poziomu z tego samego okresu roku ubiegłego (2021r.: 5,6 mld zł, wzrost 21% r/r); niezależnie od tego nasz portfel walutowych kredytów hipotecznych brutto zmniejszył się o 28% r/r, co było wynikiem spłat, tworzenia rezerw (zgodnie z MSSF9 rezerwy na ryzyko prawne księguje się jako pomniejszenie wartości brutto „zaskarżanych” kredytów) i konwersji na kredyty złotowe negocjowanych przez Bank oraz kredytobiorców („ubruttowione” walutowe kredyty hipoteczne w CHF z wyłączeniem d. EB spadły o 17% r/r); w wyniku tych czynników udział walutowych kredytów hipotecznych w kredytach brutto ogółem zmniejszył się do 12,4% (kredyty udzielone przez BM:11,4%) z poziomu 18,3% (17,0%) na koniec roku 2020;
  • poprawa efektywności kosztowej w wyniku stałego wzrostu ucyfrowienia naszego biznesu, jak również relacji z klientami i silnej odpowiedzi kosztowej na presje przychodowe na początku roku; spadająca liczba pracowników (liczba aktywnych pracowników spadła o 357, tj. 5% od końca 2020 r.), trwająca optymalizacja naszej sieci dystrybucji fizycznej (liczba oddziałów własnych spadła o 37 jednostek, tj. 8% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy) komplementarna w stosunku do rosnącego udziału usług cyfrowych (klienci cyfrowi: 2,3 mln, wzrost o 10% r/r, aktywni użytkownicy bankowości mobilnej: 1,9 mln, wzrost o 16% r/r); kosztowe działania optymalizacyjne nie tylko skutkowały nominalną redukcją kosztów operacyjnych, lecz również przełożyły się na znaczną poprawę efektywności kosztowej; raportowany wskaźnik koszty/dochody w 2021 r. obniżył się do poziomu 46,2% z 49,0% w 2020 r., wskaźnik koszty/dochody z wyłączeniem BFG, portfela FV, kosztów prawnych, kosztów dobrowolnych konwersji oraz wpływu pozycji kompensujących rezerwy utworzone na walutowe kredyty hipoteczne dot. portfela d. EB zmniejszył się w ciągu roku do poziomu 39,4% z 43,5% w roku 2020;
  • stabilna jakość portfela kredytowego i w rezultacie niski koszt ryzyka (2021r.: 37 p.b. w por. do 2020r.: 83 p.b.) które odzwierciedlają pozytywne trendy w jakości zarówno portfela detalicznego jak i korporacyjnego oraz dalszą sprzedaż kredytów zagrożonych (NPL) (56 mln zł w całym 2021 r. vs. 19 mln zł w 2020 r.); wskaźnik NPL zmniejszył się do 4,4% na koniec grudnia 2021 r. z niemal 5,0% rok wcześniej;
  • depozyty klientów istotnie wzrosły w ciągu roku (+12% r/r) z depozytami korporacyjnymi rosnącymi o 29% r/r i depozytami detalicznymi rosnącymi 6%; płynność Banku pozostawała na bardzo komfortowym poziomie ze wskaźnikiem Kredyty/Depozyty w wys. 86,0% w porównaniu do 90% na koniec roku 2020;
  • wskaźniki kapitałowe obniżyły w ciągu roku (skonsolidowany TCR: 17,1%/T1: 14,0% w porównaniu z odpowiednio 19,5%/16,5% na koniec roku poprzedniego) gdyż spadek kapitałów własnych (strata netto za rok bieżący oraz niezrealizowane straty na wycenie instrumentów finansowych) był większy niż spadek aktywów ważonych ryzykiem (RWA);
  • Aktywa zarządzane zarówno przez Millennium TFI, jak i fundusze zewnętrzne wzrosły o 6% r/r do ponad 8,9 mld zł.

Wyniki wyszukiwania