Raport finansowy i ESG

List Prezesa Zarządu

Szanowni Państwo,

Rok 2021 był kolejnym nietypowym i trudnym okresem w naszej działalności. Mimo że perspektywy gospodarcze po zakończeniu pierwszych fal pandemii były dobre, a szczepionki dały nadzieję na normalizację życia, druga połowa roku przyniosła inflację, niepewność gospodarczą i … nowe odmiany koronawirusa. Zamykam jednak rok z poczuciem spełnienia i satysfakcji z efektów, które udało się nam uzyskać. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu i harmonijnej współpracy wszystkich pracowników Grupy Banku Millennium, którym serdecznie za to dziękuję.

W 2021 roku osiągnęliśmy dobre wyniki operacyjne i biznesowe, aktywnie zarządzając i łagodząc ryzyka związane z działalnością bankową. Był to rok wysokiego wzrostu detalicznej akcji kredytowej, do czego przyczyniła się rekordowa sprzedaż nowych kredytów hipotecznych oraz ożywienie w sprzedaży pożyczek gotówkowych. Jak przystało na lidera doświadczeń klienta w świecie cyfrowym, liczba aktywnych klientów bankowości elektronicznej przekroczyła 2,3 mln (wzrost o 10% r/r), a klientów mobilnych 1,9 mln (wzrost o 16% r/r). Bank zwiększył podstawowe przychody (przychody z tytułu odsetek i prowizji) i obniżył koszty operacyjne. Poprawiła się jakość portfela kredytowego, co pozwoliło na obniżenie kosztów ryzyka kredytowego. Strata finansowa w wysokości 1 332 mln zł spowodowana była utworzeniem rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych (bez Euro Banku) w wysokości 2 086 mln zł, dodatkowymi kosztami poniesionymi z tytułu indywidualnych ugód z kredytobiorcami kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich i kosztami prawnymi. Po skorygowaniu wyniku o wymienione rezerwy i koszty, zysk netto Grupy wyniósłby 1 098 mln zł netto.

Joao_Bras_Jorge_PW_08_1c_big Joao_Bras_Jorge_PW_08_1c_big

W 2021 roku przyspieszyliśmy proces rozwiązywania kwestii kredytów we frankach szwajcarskich, co było dla nas niezwykle istotne. W wyniku podpisania ugód z klientami liczba aktywnych walutowych kredytów hipotecznych spadła o 8 449 w porównaniu do ponad 57 800 aktywnych umów kredytowych na koniec 2020 roku. Liczba zawartych ugód była wyższa niż napływ nowych spraw sądowych.

Wydarzeniem roku dla Banku było ogłoszenie nowej strategii na lata 2022-2024 zatytułowanej „Inspirują nas ludzie”. Dokument jest efektem pracy wielu zespołów oraz wynika bezpośrednio z wiedzy i inspiracji pracowników. Strategia zakłada inteligentny wzrost, solidny rozwój biznesu i dalszy postęp technologiczny. Chcemy utrzymać wysoką wydajność operacyjną i wzmocnić akwizycję klientów w oparciu o wypracowane w ostatnich latach lokomotywy wzrostu – sprzedaż kont osobistych, kredytów gotówkowych i hipotecznych oraz selektywny wzrost w bankowości przedsiębiorstw. Kluczowe wartości naszych działań pozostają bez zmian. Są to klientocentryzm, oferowanie wysokiej jakości usług, ciągła innowacyjność i przyspieszona cyfryzacja, której centrum jest aplikacja mobilna oraz zaangażowanie na rzecz społeczeństwa i środowiska.

Bank jest sygnatariuszem partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, które wyznacza kierunek naszego działania. Od 2010 roku Bank wchodzi w skład indeksu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie skupiającego firmy o najwyższych standardach zrównoważonego rozwoju. Grupa Banku Millennium nie udziela finansowania nowym kopalniom węgla oraz inwestycjom w energetykę opartą na źródłach węglowych, z wyjątkiem nowych inwestycji związanych z redukcją zanieczyszczeń. Kilka lat temu Bank podjął decyzję o znacznej redukcji zaangażowania w finansowanie branży węglowej. W rezultacie ekspozycje portfela związane z wydobyciem węgla oraz węglowodorów są bliskie zeru. Na najbliższe lata wyznaczyliśmy sobie konkretne cele klimatyczne. W 2022 roku Bank planuje zmniejszyć własne emisje gazów cieplarnianych o 50% w stosunku do 2020 roku oraz osiągnąć neutralność klimatyczną pod względem emisji własnych do 2027 roku. Bank będzie też aktywnie wspierać klientów korporacyjnych w podejmowanych przez nich działaniach dekarbonizacyjnych, w rozwijaniu ich planów inwestycyjnych związanych z pakietem funduszy europejskich, zwłaszcza zielonym finansowaniem.

Po długim okresie jedynie wirtualnej aktywności Fundacji Banku Millennium spowodowanej pandemią, w 2021 roku jej działalność wróciła do realnego świata. Kontynuowaliśmy projekt wolontariatu pracowniczego #słuchaMYwspieraMY i program edukacyjny „Finansowy elementarz”. Przeprowadziliśmy 200 warsztatów w przedszkolach w całej Polsce, a ponad 2 600 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej otrzymało od nas pomoc. Po cieszącej się dużą popularnością 18. edycji festiwalu Millennium Docs Against Gravity, przedłużyliśmy współpracę z jego organizatorem na kolejne trzy lata.

Co przed nami? Zgodnie z nową strategią na lata 2022-2024 Bank planuje sprostać rosnącym, post-pandemicznym oczekiwaniom klientów i akcjonariuszy. Do 2024 roku zamierzamy osiągnąć 2 mld zł zysku netto (bez kosztów związanych z portfelem walutowych kredytów hipotecznych) i współczynnik ROE (bez ww. kosztów) na poziomie ok. 14%. Ambitne wskaźniki efektywności i inteligentny wzrost biznesu będą możliwe dzięki dalszemu zwiększaniu liczby aktywnych klientów do ponad 3 mln w 2024 roku oraz doskonaleniu efektywnej kosztowo, skalowalnej platformy operacyjnej pozwalającej osiągnąć wskaźnik koszty/dochody na poziomie poniżej 37% w 2024 roku.

Oczekujemy, że w 2022 roku polska gospodarka utrzyma się na pozytywnej ścieżce, chociaż wzrost gospodarczy wyhamuje nieznacznie w porównaniu do 2021 roku. Gospodarka wciąż będzie wspierana przez konsumpcję gospodarstw domowych, czemu sprzyjać będzie spodziewany dalszy spadek stopy bezrobocia i wzrost wynagrodzeń. Niemniej wysoka inflacja oraz podwyżki stóp procentowych ograniczą dynamikę wydatków konsumpcyjnych. Rok 2022 może być także rokiem odbudowy inwestycji, szczególnie jeśli szerszym strumieniem zaczną do Polski napływać środki z funduszy europejskich. Czynnikiem niepewności pozostaje pandemia, mimo że w 2021 roku gospodarka w dużej mierze dostosowała się do działania w jej warunkach. Ryzykiem pozostaje wysoka inflacja, która może wymusić wyższe od oczekiwanych podwyżki stóp procentowych, co mogłoby implikować silniejsze wyhamowanie gospodarki.

Patrząc w nadchodzący rok jestem optymistą. Bank Millennium jest w pełni gotowy na wyzwania przyszłości i przygotowany do realizacji ambitnych, strategicznych celów. Mam nadzieję, że praca nad nimi będzie źródłem satysfakcji dla każdego pracownika. Serdecznie zapraszam do lektury raportu.

Joao Bras Jorge
Prezes Zarządu Banku Millennium

Wyniki wyszukiwania