Raport finansowy i ESG

Działania z obszaru ESG: środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny

Zagadnienia ESG (Environmental, Social, Governance) są od lat częścią strategii biznesowej Grupy Banku Millennium. Obszar ESG został także ujęty w nowej strategii na lata 2022-2024, ogłoszonej w grudniu 2021 roku. Dla Banku Millennium istotne jest nie tylko osiąganie założonych w strategii celów, ale także sposób ich osiągania, z zaangażowaniem na rzecz społeczeństwa i środowiska naturalnego, zgodnie z wysokimi standardami jakości i etyki w sprzedaży i usługach. Nazwa nowej strategii „Bank Millennium. Inspirują nas ludzie” podkreśla wagę przywiązywaną do inspiracji płynących od pracowników, a także klientów oraz społeczności, w której Bank funkcjonuje.

W procesach zarządzania Bank nieustająco dba o zachowanie wysokich standardów etycznych, a także o bezpieczeństwo i przejrzystość relacji z klientami. Bank stale rozwija procesy zarządzania ryzykiem, biorąc pod uwagę również dynamicznie zmieniające się wyzwania w zakresie ryzyk klimatycznych.

Szczegółowo kwestie ESG zostały omówione w Raporcie ESG Banku Millennium i Grupy Banku Millennium za 2021 rok, opublikowanym 21 lutego 2022 roku. Raport ESG stanowi sprawozdanie na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 49b Ustawy o rachunkowości.

ŚRODOWISKO (ENVIRONMENT)

Grupa Banku Millennium konsekwentnie angażuje się w finansowanie energooszczędnych inwestycji. Zgodnie z obowiązującą polityką środowiskową, Grupa nie udziela finansowania dla nowych kopalni węgla oraz inwestycji w energetykę opartą na źródłach węglowych, z wyłączeniem nowych inwestycji związanych z redukcją zanieczyszczeń. Ekspozycje zaangażowane w wydobycie węgla oraz branże bezpośrednio powiązane z wydobyciem są dziś nieznaczące.

Działania prośrodowiskowe obejmują całe portfolio produktów Grupy Banku Millennium. Prowadzone są intensywne działania na rzecz redukcji zużycia papieru w korespondencji z klientami. Redukcji zużycia papieru sprzyja także rozwój Autoryzacji Mobilnej. Przykładem produktu wspierającego cele środowiskowe jest karta kredytowa WWF Millennium Mastercard (RRSO 14,77%) oferowana w ramach kilkunastoletniej współpracy Banku z Fundacją WWF Polska. Karta jest wykonana z plastiku otrzymanego w procesie recyklingu. Z kolei Millennium Leasing już od 2019 roku szczególnie aktywnie rozwija program MilleSun, dedykowany finansowaniu inwestycji w fotowoltaikę. Te i inne prośrodowiskowe rozwiązania opisane są w Raporcie ESG.

Zgodnie ze strategią na lata 2022-24, Grupa Banku Millennium będzie aktywnie wspierać klientów w prowadzonej przez nich dekarbonizacji oraz udzieli w ciągu kolejnych trzech lat 2 mld złotych finansowania dla klientów Banku i Grupy Kapitałowej Banku na projekty zrównoważone i transformacyjne.

W nowej strategii Bank po raz pierwszy określił cele w zakresie ochrony klimatu. Bank jest dobrze przygotowany i planuje zredukować o 50% własne emisje gazów cieplarnianych w 2022 roku w porównaniu z 2020 rokiem. Osiągnięcie neutralności klimatycznej w odniesieniu do emisji własnych Banku planowane jest do 2027 roku, a pełnej neutralności klimatycznej do roku 2050.

W 2021 roku Bank przeprowadził wiele działań zmierzających do ograniczenia wykorzystania energii, wody i innych materiałów oraz wprowadzał kolejne przyjazne środowisku rozwiązania w swoich siedzibach. Bank przykłada dużą wagę do badania i obniżania poziomu emisyjności nieruchomości zajmowanych w związku z prowadzoną działalnością. W 2022 roku całość energii elektrycznej zakupionej przez Bank będzie posiadać certyfikaty potwierdzające pochodzenie z odnawialnych źródeł energii. Bank wprowadza przyjazne środowisku rozwiązania w swoich centralach, w 4 kw. 2021 roku pracownicy wrocławskiej centrali Banku przenieśli się do nowej siedziby spełniającej wysokie ekologiczne standardy. W Gdańsku został w 2021 roku otwarty modelowy ekologiczny oddział Banku Millennium.

SPOŁECZEŃSTWO (SOCIETY)

Bankowość Millennium to bankowość bez barier. Celem Banku jest niwelowanie barier cyfrowych i fizycznych w dostępie do usług finansowych i pozafinansowych. Bank Millennium jest dla klientów nie tylko centrum usług finansowych, ale też pierwszym kanałem dostępu do innych usług, np. w aplikacji mobilnej klient ma możliwość kupienia biletów komunikacji miejskiej, opłacenia miejsca parkingowego czy zakupu ubezpieczenia pojazdu tylko przez zeskanowanie kodu z dowodu rejestracyjnego. Poprzez bankowość internetową możliwy jest również zdalny kontakt z polskimi urzędami. Bank wprowadził wiele udogodnień dla osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i ruchu. Cyfryzowane są kolejne usługi, Bank pomaga klientom zapoznać się z bankowością online i rozpocząć korzystanie z tej formy bankowości. Bank Millennium rozszerza ideę społeczności bez barier również w sferze pozabankowej. W 2021 roku, już trzeci rok z rzędu, podczas 18. edycji festiwalu Millennium Docs Against Gravity wybrane filmy były dostępne w wersji z audiodeskrypcją i wersją lektorską, ułatwiającą osobom z niepełnosprawnościami wzroku dostęp do świata kultury.

Od 2016 roku Fundacja Banku Millennium prowadzi autorski program edukacji finansowej dla dzieci w wieku przedszkolnym, pod nazwą „Finansowy Elementarz”. W 2020 i w 2021 roku, mimo pandemii, Fundacja kontynuowała projekt wirtualnie, tworząc serię nowoczesnych materiałów edukacyjnych online dla dzieci i rodziców. W listopadzie i grudniu 2021 roku, w ramach siódmej już edycji projektu, Fundacja przeprowadziła 200 warsztatów, odwiedzając 54 przedszkola. W spotkaniach wzięło udział ponad 5 tysięcy przedszkolaków w wieku od 3 do 6 lat. Zajęcia odbyły się z zachowaniem wymaganych w czasie pandemii zasad bezpieczeństwa.

Bank Millennium tworzy dobre środowisko pracy dla pracowników niezależnie od płci, wieku, rasy, religii, narodowości, pochodzenia etnicznego, niepełnosprawności, przekonań politycznych, przynależności związkowej oraz orientacji seksualnej, którzy znajdują tu warunki do rozwoju zawodowego w atmosferze współpracy oraz wzajemnego szacunku. Oferuje programy dla pracujących rodziców, możliwość udziału w działaniach charytatywnych i wolontariacie pracowniczym.

Już w kwietniu 2020 roku Bank utworzył fundusz w kwocie miliona złotych na finansowanie leczenia i rehabilitacji pracowników w związku z COVID-19, środki z niego są na bieżąco udostępniane na wniosek pracowników.

Bank przykłada dużą wagę do angażowania pracowników w akcje społeczne. W 2021 roku Bank odświeżył formułę tego typu działań. Program wolontariatu pracowniczego #słuchaMYwspieraMY to konkurs grantowy na projekt wolontariacki przeprowadzony przez pracowników na rzecz osób indywidualnych, organizacji oraz lokalnych społeczności. W 2021 roku przyznano granty 21 liderom projektów. W  akcjach wzięło udział 139 wolontariuszy oraz członkowie ich rodzin i  przyjaciele. Wsparcie otrzymało 2638 beneficjentów – wychowanków placówek społecznych, osób z niepełnosprawnościami, przedszkolaków, uczniów, w tym klas integracyjnych i  specjalnych, seniorów.

Działalność w obszarze kultury stanowi już od ponad 30 lat ważną część działań społecznych Banku Millennium. Bank wspiera przedsięwzięcia kulturalne o zasięgu ogólnopolskim, ale i lokalnym.

Bank Millennium jest wieloletnim mecenasem Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity, który przybliża widzom szereg zjawisk zachodzących we współczesnym świecie, edukując poprzez prezentowane filmy i wydarzenia towarzyszące Festiwalowi. W 2021 roku festiwal szczególnie mocno skupił się na wątku zmian klimatycznych.

W 2021 roku Bank Millennium został doceniony za swoją działalność na rzecz kulturyjuż po raz szósty został wyróżniony Dźwigaczem Kultury przez Krakowskie Biuro Festiwalowe za mecenat nad festiwalem Sacrum Profanum.

ŁAD KORPORACYJNY (GOVERNANCE)

Podstawą określenia podejścia do zarządzania zrównoważonym rozwojem jest agenda sformułowana przez Organizację Narodów Zjednoczonych obejmująca 17 celów, 169 zadań i 304 wskaźniki. Bank Millennium podpisał deklarację na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w 2017 roku. Bank kieruje się wszystkimi 17 celami, ale najwyższą uwagę przykłada do realizacji następujących celów:  Dobre zdrowie  i jakość życia; Dobra jakość edukacji; Równość płci; Wzrost gospodarczy i godna praca; Innowacyjność, przemysł infrastruktura; Działanie w dziedzinie klimatu oraz Partnerstwo na rzecz celów.

Od 2018 roku Bank jest sygnatariuszem Karty Różnorodności. Karta jest zobowiązaniem podpisywanym przez organizacje decydujące się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działające na rzecz tworzenia i promocji różnorodności. Potwierdzeniem naszych wysokich standardów jest m.in. zaklasyfikowanie Banku do rankingu „Europejskich liderów różnorodności 2022” opublikowanego przez Financial Times w listopadzie 2021 roku, na podstawie opinii 100 tysięcy pracowników firm.

Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie zrównoważonego rozwoju dla działalności Grupy Banku Millennium, w grudniu 2021 roku Bank powołał Komitet Zrównoważonego Rozwoju oraz Biuro Zrównoważonego Rozwoju. Bank Millennium aktywnie przygotowuje się do wypełniania nowych wymogów dotyczących raportowania wynikających z dynamicznego rozwoju regulacji związanych z dążeniem do realizacji celów klimatycznych ustanowionych w Porozumieniu Paryskim.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Raportu ESG Banku Millennium i Grupy Banku Millennium za 2021 rok.

Wyniki wyszukiwania