Raport finansowy i ESG

Dodatkowe informacje

Pozostałe informacje w szczególności obejmujące:

  • Udzielone gwarancje i poręczenia,
  • Transakcje z podmiotami powiązanymi,
  • Wykaz istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

znajdują się w Raporcie Finansowym Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 r.

Jak wyżej wspomniano Bank sporządza odrębne sprawozdanie na temat informacji niefinansowych, które zostanie  zamieszczone na stronie internetowej Banku dnia 21 lutego 2022 r.

Wyniki wyszukiwania