Raport finansowy i ESG

w tysiącach zł 31.12.2021 31.12.2020
Pozabilansowe zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane 16 007 921 15 722 748
Zobowiązania udzielone: 13 882 138 14 177 193
finansowe 12 034 696 12 420 910
gwarancyjne 1 847 442 1 756 283
Zobowiązania otrzymane: 2 125 784 1 545 555
finansowe 40 000 0
gwarancyjne 2 085 784 1 545 555

 

Na udzielone zobowiązania warunkowe ujęte w powyższej tabeli składają się zobowiązania do udzielenia kredytów (takie jak: niewykorzystane limity na kartach kredytowych, niewykorzystane limity zadłużenia w rachunku bieżącym, niewykorzystane transze kredytów inwestycyjnych) oraz wystawione gwarancje i akredytywy (stanowiące zabezpieczenie wywiązania się klientów Grupy z zobowiązań wobec podmiotów trzecich). Wartość zobowiązań gwarancyjnych prezentowanych powyżej przedstawia maksymalną wartość możliwej do poniesienia przez Grupę straty w przypadku gdyby klienci nie wywiązali się ze swoich zobowiązań. Grupa tworzy rezerwy na obarczone ryzykiem utraty wartości nieodwołalne zobowiązania warunkowe ujmowane w pozycji „rezerwy” w pasywach bilansu. Wartość rezerwy wyznacza się jako różnicę pomiędzy oszacowaną kwotą wykorzystanego zaangażowania warunkowego a wartością bieżącą spodziewanych przyszłych przepływów pieniężnych z tej ekspozycji kredytowej. W związku z tym, Grupa uznaje, że wartości ujęte w powyższej tabeli są jednocześnie zbliżone do wartości godziwej prezentowanych zobowiązań warunkowych.

Struktura podmiotowa wszystkich zobowiązań gwarancyjnych netto, wykazanych w pozycjach pozabilansowych:

Klient – sektor, w tys. zł 31.12.2021 31.12.2020
sektor finansowy 90 163 83 590
sektor niefinansowy (firmy) 1 755 666 1 671 080
sektor budżetowy 1 613 1 613
Razem 1 847 442 1 756 283

 

Gwarancje i poręczenia udzielone Klientom

Zobowiązania udzielone – gwarancyjne, w tys. zł 31.12.2021 31.12.2020
Czynne gwarancje i poręczenia 998 662 965 823
Linie na gwarancje i poręczenia 854 763 794 752
Razem 1 853 425 1 760 575
Rezerwy utworzone (5 983) (4 292)
Zobowiązania udzielone – gwarancyjne po uwzględnieniu rezerw 1 847 442 1 756 283

 

Struktura zobowiązań udzielonych z tytułu czynnych gwarancji i poręczeń wg poszczególnych kryteriów (w tys. zł.):

Według walut 31.12.2021 31.12.2020
PLN 694 618 674 840
Waluty obce 304 044 290 983
Razem 998 662 965 823

 

Według rodzaju zobowiązania 31.12.2021 31.12.2020
Ilość sztuk Wartość Ilość sztuk Wartość
Gwarancja 3 429 983 461 3 420 943 304
Poręczenie 0 0 0 0
Regwarancja 48 15 201 44 22 519
Razem 3 477 998 662 3 464 965 823

 

Według przedmiotu zobowiązania 31.12.2020 31.12.2021
Ilość sztuk Wartość Udział % wartości Ilość sztuk Wartość Udział % wartości
dobrego wykonania kontraktu 2 750 529 664 53,03% 2 663 492 191 50,96%
terminowej zapłaty za towar lub usługę 325 244 684 24,50% 298 229 175 23,73%
przetargowa 90 13 483 1,35% 156 11 091 1,15%
zapłaty czynszu 200 100 245 10,04% 222 99 120 10,26%
zwrotu zaliczki 56 40 102 4,02% 47 53 738 5,56%
celna 39 49 159 4,92% 44 68 628 7,11%
inne 3 13 262 1,33% 21 2 666 0,28%
spłaty kredytu bankowego lub pożyczki 14 8 063 0,81% 13 9 214 0,95%
Razem 3 477 998 662 100,00% 3 464 965 823 100,00%

Wyniki wyszukiwania