Raport finansowy i ESG

Zmiany stanu Skonsolidowanych Kapitałów Własnych

Zmiany stanu Skonsolidowanych Kapitałów Własnych

w tysiącach zł Razem skonsolidowany kapitał własny Kapitał zakładowy Akcje własne Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej Skumulowane inne całkowite dochody Zyski zatrzymane
wynik niepodzielony pozostałe kapitały
01.01.2021 – 31.12.2021
Kapitał własny na początek okresu 9 090 976 1 213 117 (21) 1 147 502 199 857 156 258 6 374 263
Całkowite dochody za rok 2021 (netto) (2 390 356) 0 0 0 (1 058 490) (1 331 866) 0
wynik finansowy za okres bieżący (1 331 866) 0 0 0 0 (1 331 866) 0
wycena instrumentów dłużnych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody (791 803) 0 0 0 (791 803) 0 0
wycena instrumentów kapitałowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody (666) 0 0 0 (666) 0 0
rachunkowość zabezpieczeń (270 938) 0 0 0 (270 938) 0 0
zyski / straty aktuarialne 4 917 0 0 0 4 917 0 0
Zakup i wydanie akcji własnych pracownikom (3 374) 0 0 0 0 0 (3 374)
Transfer między pozycjami kapitału 0 0 0 0 0 (22 817) 22 817
Kapitał własny na koniec okresu 6 697 246 1 213 117 (21) 1 147 502 (858 633) (1 198 425) 6 393 706
01.01.2020 – 31.12.2020
Kapitał własny na początek okresu 8 941 519 1 213 117 0 1 147 502 70 093 692 065 5 818 742
Całkowite dochody za rok 2020 (netto) 152 581 0 0 0 129 764 22 817 0
wynik finansowy za okres bieżący 22 817 0 0 0 0 22 817 0
wycena instrumentów dłużnych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 142 788 0 0 0 142 788 0 0
wycena instrumentów kapitałowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody (105) 0 0 0 (105) 0 0
rachunkowość zabezpieczeń (12 582) 0 0 0 (12 582) 0 0
zyski / straty aktuarialne (337) 0 0 0 (337) 0 0
Zakup i wydanie akcji własnych pracownikom (3 124) 0 (21) 0 0 0 (3 103)
Transfer między pozycjami kapitału 0 0 0 0 0 (558 624) 558 624
Kapitał własny na koniec okresu 9 090 976 1 213 117 (21) 1 147 502 199 857 156 258 6 374 263

Szczegółowe zmiany stanu poszczególnych pozycji kapitałów własnych zostały zaprezentowane w nocie (39).

Wyniki wyszukiwania