Raport finansowy i ESG

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

w tys. PLN w tys. EUR
1.01.2021 – 31.12.2021 1.01.2020 – 31.12.2020 1.01.2021 – 31.12.2021 1.01.2020 – 31.12.2020
Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze 2 842 093 3 126 579 620 883 698 802
Przychody z tytułu opłat i prowizji 1 012 250 947 414 221 136 211 750
Wynik finansowy przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym (1 000 943) 210 935 (218 666) 47 145
Wynik finansowy po opodatkowaniu (1 331 866) 22 817 (290 959) 5 100
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy (2 390 356) 152 581 (522 197) 34 102
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 787 342 (3 137 601) 608 922 (701 265)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (556 582) 2 035 786 (121 591) 455 006
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (444 950) (1 064 540) (97 204) (237 929)
Przepływy pieniężne netto, razem 1 785 810 (2 166 355) 390 128 (484 188)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (1,10) 0,02 (0,24) 0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (1,10) 0,02 (0,24) 0,00
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020
Aktywa razem 103 913 908 97 322 785 22 592 927 21 089 275
Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych 539 408 1 057 652 117 278 229 187
Zobowiązania wobec klientów 91 447 515 81 510 540 19 882 488 17 662 854
Kapitał własny 6 697 246 9 090 976 1 456 113 1 969 961
Kapitał zakładowy 1 213 117 1 213 117 263 755 262 875
Liczba akcji (w szt.) 1 213 116 777 1 213 116 777 1 213 116 777 1 213 116 777
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 5,52 7,49 1,20 1,62
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 5,52 7,49 1,20 1,62
Współczynnik wypłacalności 17,06% 19,49% 17,06% 19,49%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)

Kursy przyjęte do przeliczenia danych finansowych na EUR
dla pozycji na dzień bilansowy 4,5994 4,6148
dla pozycji za okres objęty sprawozdaniem (kurs wyliczony jako średnia z kursów na koniec poszczególnych miesięcy okresu) 4,5775 4,4742

Wybrane kwartalne dane finansowe

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tysiącach zł 1.01.2021 -31.12.2021 1.10.2021 -31.12.2021* 1.01.2020 -31.12.2020 1.10.2020 -31.12.2020*
Wynik z tytułu odsetek 2 713 143 767 099 2 583 060 624 635
Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze: 2 842 093 805 787 3 126 579 665 243
Przychody naliczane z wykorzystaniem metody efektywnej stopy procentowej: 2 778 204 800 465 3 018 124 646 986
Przychody odsetkowe od Aktywów wycenianych według zamortyzowanego kosztu 2 620 651 749 737 2 704 672 597 735
Przychody odsetkowe od Aktywów wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 157 553 50 728 313 452 49 251
Przychody o charakterze podobnym do odsetkowego od Aktywów wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 63 889 5 322 108 455 18 257
Koszty z tytułu odsetek (128 950) (38 688) (543 519) (40 608)
Wynik z tytułu opłat i prowizji 830 612 214 960 746 056 192 730
Przychody z tytułu opłat i prowizji 1 012 250 260 504 947 414 240 546
Koszty z tytułu opłat i prowizji (181 638) (45 544) (201 358) (47 816)
Przychody z tytułu dywidend 3 761 323 3 678 136
Wynik z tytułu zaprzestania ujmowania aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy 9 669 (569) 128 082 50 059
Wynik z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu (9 296) (2 151) 13 436 4 637
Wynik z tytułu aktywów finansowych nieprzeznaczonych do obrotu wycenianych obowiązkowo według wartości godziwej przez wynik finansowy 124 538 70 730 38 576 51 729
Wynik z tytułu rachunkowości zabezpieczeń (3 185) (1 431) (10 259) 481
Wynik z pozycji wymiany (148 999) (72 138) 120 521 14 285
Pozostałe przychody operacyjne 317 295 106 606 160 766 72 191
Pozostałe koszty operacyjne (239 510) (159 641) (249 060) (112 146)
Koszty administracyjne (1 440 706) (383 401) (1 542 379) (366 219)
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (318 391) (77 023) (556 912) (91 173)
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych (7 672) (2 285) (7 890) (2 712)
Koszty rezerw na ryzyko prawne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych (2 305 157) (732 000) (713 617) (415 944)
Wynik z tytułu modyfikacji (12 839) (3 403) (13 565) (3 475)
Amortyzacja (201 595) (50 725) (210 411) (51 455)
Udział w zyskach jednostek podporządkowanych 0 0 0 0
Podatek bankowy (312 611) (82 012) (279 147) (70 120)
Wynik finansowy przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym (1 000 943) (407 061) 210 935 (102 361)
Podatek dochodowy (330 923) (101 849) (188 118) (6 692)
Wynik finansowy po opodatkowaniu (1 331 866) (508 910) 22 817 (109 053)
W tym przypadający na:
Właścicieli jednostki dominującej (1 331 866) (508 910) 22 817 (109 053)
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 213 116 777 1 213 116 777 1 213 116 777 1 213 116 777
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) (1,10) (0,42) 0,02 (0,09)
* Dane kwartalne nie podlegały badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta

 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

w tysiącach zł 1.01.2021 -31.12.2021 1.10.2021 -31.12.2021* 1.01.2020 -31.12.2020 1.10.2020 -31.12.2020*
Wynik finansowy po opodatkowaniu (1 331 866) (508 910) 22 817 (109 053)
Inne składniki całkowitych dochodów, które zostaną (zostały) przeklasyfikowane na zyski lub straty (1 312 027) (959 115) 160 748 (26 634)
Efekt wyceny papierów dłużnych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody (977 534) (698 843) 176 282 (28 073)
Rachunkowość zabezpieczeń (334 493) (260 272) (15 534) 1 439
Inne składniki całkowitych dochodów, które nie będą przeklasyfikowane na zyski lub straty 5 249 5 278 (547) (589)
Zyski (straty) aktuarialne 6 071 6 071 (417) (417)
Efekt wyceny akcji wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody (822) (793) (130) (172)
Inne składniki całkowitych dochodów przed opodatkowaniem, razem (1 306 778) (953 837) 160 201 (27 223)
Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów, które zostaną (zostały) przeklasyfikowane na zyski lub straty 249 285 182 232 (30 541) 5 062
Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów, które nie będą przeklasyfikowane na zyski lub straty (997) (1 003) 104 112
Inne składniki całkowitych dochodów po opodatkowaniu (1 058 490) (772 608) 129 764 (22 049)
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy (2 390 356) (1 281 518) 152 581 (131 102)
W tym przypadające na:
Właścicieli jednostki dominującej (2 390 356) (1 281 518) 152 581 (131 102)
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0
* Dane kwartalne nie podlegały badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta

Wyniki wyszukiwania