Raport finansowy i ESG

Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat

w tysiącach zł Nota 1.01.2021 -31.12.2021 1.01.2020 -31.12.2020*
Wynik z tytułu odsetek 2 713 143 2 583 060
Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze: 1 2 842 093 3 126 579
Przychody naliczane z wykorzystaniem metody efektywnej stopy procentowej: 2 778 204 3 018 124
Przychody odsetkowe od Aktywów wycenianych według zamortyzowanego kosztu 2 620 651 2 704 672
Przychody odsetkowe od Aktywów wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 157 553 313 452
Przychody o charakterze podobnym do odsetkowego od Aktywów wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 63 889 108 455
Koszty z tytułu odsetek 2 (128 950) (543 519)
Wynik z tytułu opłat i prowizji 830 612 746 056
Przychody z tytułu opłat i prowizji 3 1 012 250 947 414
Koszty z tytułu opłat i prowizji 3 (181 638) (201 358)
Przychody z tytułu dywidend 4 3 761 3 678
Wynik z tytułu zaprzestania ujmowania aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy 5 9 669 128 082
Wynik z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu 6 (9 296) 13 436
Wynik z tytułu aktywów finansowych nieprzeznaczonych do obrotu wycenianych obowiązkowo według wartości godziwej przez wynik finansowy 7 124 538 38 576
Wynik z tytułu rachunkowości zabezpieczeń 8 (3 185) (10 259)
Wynik z pozycji wymiany (148 999) 120 521
Pozostałe przychody operacyjne 9 317 295 160 766
Pozostałe koszty operacyjne 10 (239 510) (249 060)
Koszty administracyjne 11 (1 440 706) (1 542 379)
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych 12 (318 391) (556 912)
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych 13 (7 672) (7 890)
Koszty rezerw na ryzyko prawne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych 14 (2 305 157) (713 617)
Wynik z tytułu modyfikacji (12 839) (13 565)
Amortyzacja 15 (201 595) (210 411)
Udział w zyskach jednostek podporządkowanych 0 0
Podatek bankowy (312 611) (279 147)
Wynik finansowy przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym (1 000 943) 210 935
Podatek dochodowy 16 (330 923) (188 118)
Wynik finansowy po opodatkowaniu (1 331 866) 22 817
W tym przypadający na:
Właścicieli jednostki dominującej (1 331 866) 22 817
Udziały niekontrolujące 0 0
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 213 116 777 1 213 116 777
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 17 (1,10) 0,02
* dane za rok 2020 zostały przekształcone w stosunku do informacji zaprezentowanych w raporcie za rok 2020, więcej informacji na ten temat przedstawiono w Rozdziale 7. „Polityka rachunkowości”.

 

Noty do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego stanowią integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wyniki wyszukiwania