Raport finansowy i ESG

Skonsolidowany Bilans

Skonsolidowany Bilans

Aktywa

w tysiącach zł Nota 31.12.2021 31.12.2020* 31.12.2019*
Kasa, środki w Banku Centralnym 18 3 179 736 1 460 289 2 203 444
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 19 172 483 423 846 986 728
Instrumenty pochodne 85 900 154 188 112 485
Instrumenty kapitałowe 145 245,1179 210
Instrumenty dłużne 86 438 269 413 874 033
Aktywa finansowe nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, inne niż Kredyty i pożyczki udzielone klientom 20 265 903 251 107 169 610
Instrumenty kapitałowe 138 404 200 772 66 609
Instrumenty dłużne 127 499 50 335 103 001
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 21 17 997 699 18 642 615 21 870 164
Instrumenty kapitałowe 28 727 29 538 29 643
Instrumenty dłużne 17 968 972 18 613 077 21 840 521
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 22 78 603 326 73 639 342 69 541 667
Obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 362 992 1 615 753 1 498 195
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu 78 240 334 72 023 589 68 043 472
Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, inne niż Kredyty i pożyczki udzielone klientom 23 1 076 456 730 598 1 037 869
Instrumenty dłużne 37 088 38 818 48 153
Lokaty oraz kredyty i pożyczki udzielone bankom i innym instytucjom monetarnym 770 531 625 430 784 277
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 268 837 66 350 205 439
Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń 24 14 385 21 795 43 159
Inwestycje w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych 25 0 0 0
Rzeczowe aktywa trwałe 26 549 788 571 813 666 330
Wartości niematerialne 27 392 438 384 781 342 653
Aktywa z tytułu podatku dochodowego 785 750 665 174 541 828
Bieżące należności podatkowe 8 644 3 883 10 310
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 28 777 106 661 291 531 518
Pozostałe aktywa 29 857 650 509 035 399 778
Aktywa trwałe i grupy do zbycia sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 30 18 294 22 390 39 441
Aktywa razem 103 913 908 97 322 785 97 842 671

 

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY

w tysiącach zł Nota 31.12.2021 31.12.2020* 31.12.2019*
ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 31 143 016 168 553 353 000
Instrumenty pochodne 126 402 103 775 150 735
Zobowiązania z tytułu krótkiej sprzedaży papierów wartościowych 16 614 64 778 202 265
Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 93 585 673 84 915 527 85 853 762
Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych 32 539 408 1 057 652 1 578 848
Zobowiązania wobec klientów 33 91 447 515 81 510 540 81 454 765
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 34 18 038 248 566 90 712
Wyemitowane dłużne papiery wartościowe 35 39 568 558 560 1 183 232
Zobowiązania podporządkowane 36 1 541 144 1 540 209 1 546 205
Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń 24 614 573 738 850 426 847
Rezerwy 37 595 530 158 650 91 455
Nierozstrzygnięte sprawy sporne 551 176 106 922 38 062
Udzielone zobowiązania i gwarancje 44 354 51 728 53 393
Zobowiązania podatkowe 1 496 30 843 38 590
Bieżące zobowiązania podatkowe 1 496 30 843 38 590
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0
Inne zobowiązania 38 2 276 374 2 219 386 2 137 498
Zobowiązania razem 97 216 662 88 231 809 88 901 152
KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał zakładowy 39 1 213 117 1 213 117 1 213 117
Akcje własne (21) (21) 0
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej 1 147 502 1 147 502 1 147 502
Skumulowane inne całkowite dochody 39 (858 633) 199 857 70 093
Zyski zatrzymane, w tym: 39 5 195 281 6 530 521 6 510 807
– wynik finansowy za okres bieżący (1 331 866) 22 817 560 732
– pozostałe 6 527 147 6 507 704 5 950 075
Kapitał własny razem 6 697 246 9 090 976 8 941 519
Zobowiązania i kapitał własny razem 103 913 908 97 322 785 97 842 671
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019
Wartość księgowa 6 697 246 9 090 976 8 941 519
Liczba akcji (w szt.) 1 213 116 777 1 213 116 777 1 213 116 777
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,52 7,49 7,37
* dane za lata 2020 oraz 2019 zostały przekształcone w stosunku do informacji zaprezentowanych w raporcie za rok 2020, więcej informacji na ten temat przedstawiono w Rozdziale 7. „Polityka rachunkowości”.

 

Noty objaśniające przedstawione tutaj stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.

Wyniki wyszukiwania