Raport finansowy i ESG

Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Środków Pieniężnych

A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

w tysiącach zł 1.01.2021 -31.12.2021 1.01.2020 -31.12.2020*
Zysk (strata) po opodatkowaniu (1 331 866) 22 817
Korekty razem: 4 119 208 (3 160 418)
Odsetki otrzymane 2 840 116 3 126 039
Odsetki zapłacone (117 173) (552 884)
Amortyzacja 201 595 210 411
Zyski/straty z tytułu różnic kursowych 0 11 797
Przychody z tytułu dywidend (3 761) (3 678)
Rezerwy 436 880 67 195
Wynik na sprzedaży i likwidacji inwestycyjnych aktywów finansowych (11 483) (134 008)
Zmiana stanu aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat (207 232) 277 616
Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych innym bankom (74 610) (159 335)
Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych klientom (7 533 210) (6 667 219)
Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu (202 947) 132 653
Zmiana stanu zobowiązań wycenianych do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat (149 815) 127 556
Zmiana stanu zobowiązań wobec banków (364 842) 181 793
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów 10 050 781 577 401
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (228 737) 165 649
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (265 008) (308 893)
Zmiana stanu rozrachunków z tytułu podatku dochodowego 333 839 182 495
Podatek dochodowy zapłacony (235 473) (343 181)
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów (399 748) (104 049)
Pozostałe pozycje 50 036 52 224
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 787 342 (3 137 601)

 

B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

w tysiącach zł 1.01.2021 -31.12.2021 1.01.2020 -31.12.2020
Wpływy z działalności inwestycyjnej 223 396 042 94 157 770
Zbycie wartości niematerialnych oraz składników rzeczowego majątku trwałego 13 323 25 855
Zbycie akcji i udziałów w podmiotach podporządkowanych 0 0
Zbycie inwestycyjnych aktywów finansowych 223 378 958 94 128 237
Pozostałe wpływy inwestycyjne 3 761 3 678
Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej (223 952 624) (92 121 984)
Nabycie wartości niematerialnych oraz składników rzeczowego majątku trwałego (94 510) (73 945)
Zakup akcji Euro Bank z pomniejszeniem o nabyte środki pieniężne 0 0
Nabycie inwestycyjnych aktywów finansowych (223 858 114) (92 048 039)
Pozostałe wydatki inwestycyjne 0 0
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (556 582) 2 035 786

 

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

w tysiącach zł 1.01.2021 -31.12.2021 1.01.2020 -31.12.2020
Wpływy z działalności finansowej 0 13 000
Zaciągnięcie kredytów długoterminowych 0 13 000
Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych 0 0
Wpływy z emisji akcji własnych oraz dopłat do kapitału 0 0
Pozostałe wpływy finansowe 0 0
Wydatki z tytułu działalności finansowej (444 950) (1 077 540)
Spłata kredytów długoterminowych (147 960) (706 806)
Wykup dłużnych papierów wartościowych (250 000) (299 440)
Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych 0 0
Wydatki z tytułu kosztów emisji 0 0
Umorzenie akcji 0 0
Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 0 0
Pozostałe wydatki finansowe (46 990) (71 294)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (444 950) (1 064 540)
D. ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO (A+B+C) 1 785 810 (2 166 355)
– w tym z tytułu różnic kursowych 4 072 8 548
E. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 1 586 434 3 752 789
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO (D+E) 3 372 244 1 586 434
* Dane za rok 2020 zostały przekształcone w stosunku do informacji zaprezentowanych w raporcie za rok 2020, więcej informacji na ten temat przedstawiono w Rozdziale 7. „Polityka rachunkowości”.

 

Dodatkowe informacje do rachunku przepływów środków pieniężnych zamieszczone są w punkcie Dodatkowe objaśnienia do rachunku przepływów środków pieniężnych w rozdziale „Informacje uzupełniające”.

Informacje z zakresu zobowiązań klasyfikowanych do działalności finansowej zostały zaprezentowane w punktach 32), 35), 36) rozdziału „Noty do Sprawozdania Finansowego”.

Wyniki wyszukiwania