Raport finansowy i ESG

Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów

w tysiącach zł 1.01.2021 -31.12.2021 1.01.2020 -31.12.2020
Wynik finansowy po opodatkowaniu (1 331 866) 22 817
Inne składniki całkowitych dochodów, które zostaną (zostały) przeklasyfikowane na zyski lub straty (1 312 027) 160 748
Efekt wyceny papierów dłużnych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody (977 534) 176 282
Rachunkowość zabezpieczeń (334 493) (15 534)
Inne składniki całkowitych dochodów, które nie będą przeklasyfikowane na zyski lub straty 5 249 (547)
Zyski (straty) aktuarialne 6 071 (417)
Efekt wyceny akcji wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody (822) (130)
Inne składniki całkowitych dochodów przed opodatkowaniem, razem (1 306 778) 160 201
Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów, które zostaną (zostały) przeklasyfikowane na zyski lub straty 249 285 (30 541)
Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów, które nie będą przeklasyfikowane na zyski lub straty (997) 104
Inne składniki całkowitych dochodów po opodatkowaniu (1 058 490) 129 764
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy (2 390 356) 152 581
W tym przypadające na:
Właścicieli jednostki dominującej (2 390 356) 152 581
Udziały niekontrolujące 0 0

 

Noty do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego stanowią integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Wyniki wyszukiwania