Raport finansowy i ESG

Segmenty operacyjne

Informacja o segmentach operacyjnych została sporządzona w oparciu o strukturę raportowania na bazie której Zarząd Banku dokonuje oceny wyników i zarządza zasobami segmentów.

Grupa nie stosuje dodatkowego podziału działalności na obszary geograficzne z uwagi na nieistotną skalę działalności prowadzonej poza Polską, w efekcie taki uzupełniający podział nie jest prezentowany.

Działalność Grupy prowadzona jest w oparciu o zróżnicowane linie biznesowe, oferujące określone produkty i usługi skierowane do poniższych segmentów rynku:

Segment Klientów Detalicznych obejmuje działalność skierowaną na Klientów masowych, Klientów zamożnych, małe przedsiębiorstwa i przedsiębiorców indywidualnych.

Działalność powyższych linii biznesowych rozwijana jest przy wykorzystaniu pełnej oferty produktów i usług bankowych oraz sprzedaży wyspecjalizowanych produktów oferowanych przez jednostki zależne Grupy. W obszarze produktów kredytowych głównymi produktami są kredyty hipoteczne, kredyty konsumenckie, kredyty rewolwingowe w kartach kredytowych i produkty leasingowe dla małych przedsiębiorstw. Do głównych funduszy klientów zaliczają się natomiast: rachunki bieżące, depozyty terminowe, fundusze inwestycyjne i produkty strukturyzowane. Dodatkowo oferta obejmuje produkty ubezpieczeniowe, głównie w powiązaniu z kredytami i kartami kredytowymi, jak i wyspecjalizowane produkty oszczędnościowe. Oferta produktowa dla klientów zamożnych została wzbogacona o wyselekcjonowane fundusze inwestycyjne innych pośredników finansowych, fundusze zagraniczne oraz obligacje strukturyzowane wyemitowane przez Bank.

Segment Klientów Korporacyjnych opiera się na działalności skierowanej do Średnich i Dużych Przedsiębiorstw. Oferta skierowana jest odpowiednio również do Klientów z sektora budżetowego oraz Podmiotów Publicznych.

Działania biznesowe w segmencie Klientów Korporacyjnych prowadzone są przy wykorzystaniu wysokiej jakości oferty typowych produktów bankowych (kredyty na działalność bieżącą, kredyty inwestycyjne, rachunki bieżące, depozyty terminowe) uzupełnionych o ofertę produktów w zakresie zarządzania gotówką, produktów Departamentu Skarbu, w tym instrumentów pochodnych oraz usług leasingowych i faktoringowych.

Segment ten obejmuje aktywność Grupy zaangażowaną w inwestycje przeprowadzane na rachunek Banku, działalność maklerską, operacje na rynku międzybankowym, zaangażowanie w dłużne papiery wartościowe, które nie są przypisane innym segmentom.

W segmencie tym znajdują się pozostałe aktywa i pozostałe pasywa, aktywa i pasywa związane
z instrumentami pochodnymi zabezpieczającymi, zobowiązania z tytułu zewnętrznego finansowania Grupy oraz aktywa z tytułu podatku odroczonego nieprzypisane do żadnego segmentu.

Dla każdego segmentu określany jest wynik przed opodatkowaniem, który obejmuje:

 • wynik z tytułu odsetek obliczany na bazie odsetek zewnętrznych aktywów pracujących i pasywów segmentu oraz alokowanych aktywów i pasywów, generujących wewnętrzny przychód lub koszt z tytułu odsetek. Przychody i koszty wewnętrzne wyliczone są w oparciu o rynkowe stopy procentowe z zastosowaniem wewnętrznych metod wyceny;
 • wynik z tytułu prowizji;
 • pozostałe przychody z operacji finansowych oraz pozycji wymiany jak: przychody
  z tytułu dywidend, wynik na działalności inwestycyjnej i handlowej, wynik z pozycji wymiany oraz wynik z pozostałych instrumentów finansowych;
 • pozostałe przychody i koszty operacyjne;
 • koszty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych i niefinansowych;
 • udział segmentu w kosztach operacyjnych w tym kosztach osobowych i administracyjnych;
 • udział segmentu w kosztach amortyzacji;
 • zysk operacyjny wyliczony jako miara zysku segmentu różni się od wyniku finansowego MSSF przed opodatkowaniem z tytułu: udziału w zyskach netto jednostek stowarzyszonych i obciążenia podatkiem bankowym. Pozycje te oraz obciążenie podatkiem dochodowym zostały zaprezentowane wyłącznie na poziomie Grupy.

Aktywami i pasywami segmentów komercyjnych są operacyjne aktywa i pasywa wykorzystywane przez segment w jego działalności operacyjnej, zaalokowane w oparciu o przesłanki biznesowe. Różnica między aktywami i pasywami operacyjnymi pokryta jest przez aktywa/pasywa rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe. Aktywami i pasywami segmentu Skarb, ALM i Inne są aktywa/pasywa rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe pozostałe po zalokowaniu do segmentów komercyjnych.

Na ostatnie wyniki finansowe Banku Millennium istotny wpływ mają koszty związane z zarządzaniem portfelem kredytów hipotecznych w walutach obcych. W celu wyizolowania tych kosztów i innych wyników finansowych związanych z tym portfelem Bank zdecydował się na wyodrębnienie nowego segmentu z Bankowości Detalicznej i zaprezentowanie go w sprawozdaniu finansowym jako „Walutowe kredyty hipoteczne”. Taka zmiana wpływa jedynie na prezentację wyników i nie powoduje zmian organizacyjnych w Banku. Nowy segment obejmuje kredyty wydzielone w oparciu o aktywne walutowe umowy hipoteczne na dany okres i dotyczy portfeli detalicznych kredytów hipotecznych Banku Millennium i Eurobanku w walutach obcych. Oczekuje się, że portfel ten będzie się zmniejszał wraz ze spłatami kredytów walutowych i konwersji na kredyty złotowe. W ramach wyników finansowych nowego segmentu prezentowane są następujące kategorie rachunku zysków i strat:

 1. Przychody odsetkowy netto: marża na kredytach walutowych (wyniki odsetkowe, pomniejszony o cenę transferową).
 2. Wynik z wymiany walut (głównie koszty negocjacji polubownych).
 3. Koszt rezerw na ryzyko prawne portfela walutowych kredytów hipotecznych częściowo skompensowany wyceną SG Indemnity w linii pozostałych przychodów operacyjnych dotyczących portfela ex-EB.
 4. Koszt ryzyka kredytowego związany z bieżącym portfelem walutowym.
 5. Koszty bezpośrednio związane z hipotekami walutowymi, w tym między innymi:
  i.   Koszty kancelarii prawnych (koszty administracyjne)
  ii.  Koszty sądowe związane ze sprawami hipotecznymi w CHF (pozostałe koszty operacyjne).

Rachunek zysków i strat za okres 1.01.2021 – 31.12.2021

w tysiącach zł Bankowość Detaliczna Bankowość Korporacyjna Skarb, ALM i Inne Segmenty z wyłączeniem hipotek walutowych Hipoteki walutowe Razem Grupa
Wynik z tytułu odsetek 1 847 076 335 342 431 001 2 613 419 99 724 2 713 143
Wynik z tytułu opłat i prowizji 639 993 186 389 4 215 830 597 15 830 612
Dywidendy, pozostałe przychody z operacji finansowych oraz pozycji wymiany 111 344 75 912 20 057 207 313 (355 363) (148 050)
Wynik z aktywów finansowych wycenianych obowiązkowo według wartości godziwej przez wynik finansowy 39 881 0 84 657 124 538 0 124 538
Pozostałe przychody i koszty operacyjne (19 673) (5 884) (105 813) (131 370) 209 155 77 785
Przychody operacyjne razem 2 618 621 591 759 434 117 3 644 497 (46 469) 3 598 028
Koszty osobowe (645 620) (139 811) (29 891) (815 322) 0 (815 322)
Koszty administracyjne (429 410) (70 042) (76 257) (575 709) (49 675) (625 384)
Amortyzacja (171 352) (25 528) (4 715) (201 595) 0 (201 595)
Koszty operacyjne razem (1 246 382) (235 381) (110 863) (1 592 626) (49 675) (1 642 301)
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów (324 446) (1 784) (7 671) (333 901) 7 838 (326 063)
Wynik z tytułu modyfikacji (13 390) 551 0 (12 839) 0 (12 839)
Koszty rezerw na ryzyko prawne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych 0 0 0 0 (2 305 157) (2 305 157)
Wynik operacyjny razem 1 034 403 355 145 315 583 1 705 131 (2 393 463) (688 332)
Udział w zyskach jednostek podporządkowanych 0
Podatek bankowy (312 611)
Wynik finansowy przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym (1 000 943)
Podatek dochodowy (330 923)
Wynik finansowy po opodatkowaniu (1 331 866)

 

Pozycje bilansowe wg stanu na 31.12.2021

w tysiącach zł Bankowość Detaliczna Bankowość Korporacyjna Skarb, ALM i Inne Segmenty z wyłączeniem hipotek walutowych Hipoteki walutowe Razem Grupa
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 52 364 612 16 441 570 0 68 806 182 9 797 144 78 603 326
Zobowiązania wobec klientów 70 999 352 20 208 669 239 494 91 447 515 0 91 447 515

 

Rachunek zysków i strat za okres 1.01.2020 – 31.12.2020

w tysiącach zł Bankowość Detaliczna Bankowość Korporacyjna Skarb, ALM i Inne Segmenty z wyłączeniem hipotek walutowych Hipoteki walutowe Razem Grupa
Wynik z tytułu odsetek 1 534 859 305 674 642 014 2 482 547 100 513 2 583 060
Wynik z tytułu opłat i prowizji 588 674 154 232 3 915 746 821 (765) 746 056
Dywidendy, pozostałe przychody z operacji finansowych oraz pozycji wymiany 46 478 68 154 183 467 298 099 (42 641) 255 458
Wynik z aktywów finansowych wycenianych obowiązkowo według wartości godziwej przez wynik finansowy (42 920) 0 81 496 38 576 0 38 576
Pozostałe przychody i koszty operacyjne (16 246) (8 063) (100 367) (124 676) 36 382 (88 294)
Przychody operacyjne razem 2 110 845 519 997 810 525 3 441 367 93 489 3 534 856
Koszty osobowe (685 841) (142 216) (28 273) (856 330) 0 (856 330)
Koszty administracyjne (509 273) (64 414) (87 072) (660 759) (25 290) (686 049)
Amortyzacja (190 088) (17 242) (3 081) (210 411) 0 (210 411)
Koszty operacyjne razem (1 385 202) (223 872) (118 426) (1 727 500) (25 290) (1 752 790)
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów (390 998) (124 912) (7 846) (523 756) (41 046) (564 802)
Wynik z tytułu modyfikacji (15 487) 1 922 0 (13 565) 0 (13 565)
Koszty rezerw na ryzyko prawne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych 0 0 0 0 (713 617) (713 617)
Wynik operacyjny razem 319 158 173 135 684 253 1 176 546 (686 464) 490 082
Udział w zyskach jednostek podporządkowanych 0
Podatek bankowy (279 147)
Wynik finansowy przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym 210 935
Podatek dochodowy (188 118)
Wynik finansowy po opodatkowaniu 22  817

 

Pozycje bilansowe wg stanu na 31.12.2020

w tysiącach zł Bankowość Detaliczna Bankowość Korporacyjna Skarb, ALM i Inne Segmenty z wyłączeniem hipotek walutowych Hipoteki walutowe Razem Grupa
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 43 885 739 16 268 373 0 60 154 112 13 485 230 73 639 342
Zobowiązania wobec klientów 65 413 189 15 919 233 178 118 81 510 540 0 81 510 540

Wyniki wyszukiwania