Raport finansowy i ESG

Oświadczenie o zgodności z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Sprawozdanie finansowe Grupy zostało przygotowane zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w wersji zatwierdzonej przez Unię Europejską, a w zakresie nieuregulowanym powyższymi standardami zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 217) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, jak również wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe wypełnia obowiązki informacyjne określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757)

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zaakceptowane do publikacji przez Zarząd Banku w dniu 21 lutego 2022.

Zmiana zasady rachunkowości w roku 2021

W 2021 roku Bank (i w konsekwencji Grupa) zmienił zasady rachunkowości dotyczące ujmowania w bilansie rezerw na przyszłe sprawy sporne dotyczące aktywnych kredytów hipotecznych CHF. Na skutek zmian uwarunkowań rynkowych takich jak rosnąca liczba niekorzystnych wyroków sądowych stwierdzających nieważność umowy w całości lub określonych jej zapisów, Bank spodziewa się, że nie odzyska wszystkich przepływów umownych związanych z tymi kredytami. W efekcie Bank począwszy od roku 2021 dokonuje alokacji rezerw na przyszłe sprawy sporne i ujmuje je jako pomniejszenie wartości bilansowej brutto kredytów dla których oczekiwane jest zmniejszenie przyszłych przepływów pieniężnych zgodnie z paragrafem B5.4.6 MSSF 9 „Instrumenty finansowe” (uprzednio rezerwy na przyszłe sprawy sporne były ujmowane zgodnie z MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe”). W konsekwencji powyższej zmiany rozwiązanie zgodne z MSR 37 będzie kontynuowane tylko w odniesieniu do spraw spornych dotyczących już spłaconych (bądź w większości spłaconych) należności nieuwzględnionych w bilansie Banku.

W opinii Banku taki sposób prezentacji w lepszy sposób odzwierciedla ryzyko związane z walutowymi kredytami hipotecznymi jak i umożliwia lepszą ocenę bilansu Banku użytkownikom sprawozdania finansowego. Dodatkowo jest to zmiana dostosowująca standardy księgowe Banku do większościowej praktyki rynkowej stosowanej przez sektor bankowy w tym zakresie.

W celu zapewnienia porównywalności Bank dokonał stosownych korekt porównywalnych danych w bilansie i sprawozdaniu z przepływów środków pieniężnych co zaprezentowano poniżej, jak również zgodnie z wymogiem MSR1 punkt 39, w bilansie zaprezentowano dodatkową kolumnę według stanu na koniec roku 2019 prezentującą efekt dokonanej reklasyfikacji na początek najwcześniejszego porównawczego okresu.

w tysiącach zł Dane na 31.12.2020 opublikowane w raporcie rocznym 2020 Wpływ zmian zasad rachunkowości Przekształcone dane na 31.12.2020, prezentowane w niniejszym raporcie
Kasa, środki w Banku Centralnym 1 460 289 0 1 460 289
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 423 846 0 423 846
Instrumenty pochodne 154 188 0 154 188
Instrumenty kapitałowe 245 0 245
Instrumenty dłużne 269 413 0 269 413
Aktywa finansowe nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, inne niż Kredyty i pożyczki udzielone klientom 251 107 0 251 107
Instrumenty kapitałowe 200 772 0 200 772
Instrumenty dłużne 50 335 0 50 335
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 18 642 615 0 18 642 615
Instrumenty kapitałowe 29 538 0 29 538
Instrumenty dłużne 18 613 077 0 18 613 077
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 74 088 342 (449 000) 73 639 342
Obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 615 753 0 1 615 753
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu 72 472 589 (449 000) 72 023 589
Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, inne niż Kredyty i pożyczki udzielone klientom 730 598 0 730 598
Instrumenty dłużne 38 818 0 38 818
Lokaty oraz kredyty i pożyczki udzielone bankom i innym instytucjom monetarnym 625 430 0 625 430
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 66 350 0 66 350
Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń 21 795 0 21 795
Inwestycje w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych 0 0 0
Rzeczowe aktywa trwałe 571 813 0 571 813
Wartości niematerialne 384 781 0 384 781
Aktywa z tytułu podatku dochodowego 665 174 0 665 174
Bieżące należności podatkowe 3 883 0 3 883
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 661 291 0 661 291
Pozostałe aktywa 509 035 0 509 035
Aktywa trwałe i grupy do zbycia sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 22 390 0 22 390
Aktywa razem 97 771 785 (449 000) 97 322 785

w tysiącach zł Dane na   31.12.2020 opublikowane w raporcie rocznym 2020 Wpływ zmian zasad rachunkowości Przekształcone dane na  31.12.2020, prezentowane w niniejszym raporcie
ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 168 553 0 168 553
Instrumenty pochodne 103 775 0 103 775
Zobowiązania z tytułu krótkiej sprzedaży papierów wartościowych 64 778 0 64 778
Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 84 915 527 0 84 915 527
Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych 1 057 652 0 1 057 652
Zobowiązania wobec klientów 81 510 540 0 81 510 540
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 248 566 0 248 566
Wyemitowane dłużne papiery wartościowe 558 560 0 558 560
Zobowiązania podporządkowane 1 540 209 0 1 540 209
Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń 738 850 0 738 850
Rezerwy 607 650 (449 000) 158 650
Nierozstrzygnięte sprawy sporne 555 922 (449 000) 106 922
Udzielone zobowiązania i gwarancje 51 728 0 51 728
Zobowiązania podatkowe 30 843 0 30 843
Bieżące zobowiązania podatkowe 30 843 0 30 843
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0
Inne zobowiązania 2 219 386 0 2 219 386
Zobowiązania razem 88 680 809 (449 000) 88 231 809
KAPITAŁ WŁASNY   0  
Kapitał zakładowy 1 213 117 0 1 213 117
Akcje własne (21) 0 (21)
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej 1 147 502 0 1 147 502
Skumulowane inne całkowite dochody 199 857 0 199 857
Zyski zatrzymane 6 530 521 0 6 530 521
Kapitał własny razem 9 090 976 0 9 090 976
Zobowiązania i kapitał własny razem 97 771 785 (449 000) 97 322 785

w tysiącach zł Dane na 31.12.2019 opublikowane w raporcie rocznym 2020 Wpływ zmian zasad rachunkowości Przekształcone dane na 31.12.2019, prezentowane w niniejszym raporcie
Kasa, środki w Banku Centralnym 2 203 444 0 2 203 444
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 986 728 0 986 728
Instrumenty pochodne 112 485 0 112 485
Instrumenty kapitałowe 210 0 210
Instrumenty dłużne 874 033 0 874 033
Aktywa finansowe nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, inne niż Kredyty i pożyczki udzielone klientom 169 610 0 169 610
Instrumenty kapitałowe 66 609 0 66 609
Instrumenty dłużne 103 001 0 103 001
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 21 870 164 0 21 870 164
Instrumenty kapitałowe 29 643 0 29 643
Instrumenty dłużne 21 840 521 0 21 840 521
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 69 615 390 (73 723) 69 541 667
Obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 498 195 0 1 498 195
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu 68 117 195 (73 723) 68 043 472
Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, inne niż Kredyty i pożyczki udzielone klientom 1 037 869 0 1 037 869
Instrumenty dłużne 48 153 0 48 153
Lokaty oraz kredyty i pożyczki udzielone bankom i innym instytucjom monetarnym 784 277 0 784 277
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 205 439 0 205 439
Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń 43 159 0 43 159
Inwestycje w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych 0 0 0
Rzeczowe aktywa trwałe 666 330 0 666 330
Wartości niematerialne 342 653 0 342 653
Aktywa z tytułu podatku dochodowego 541 828 0 541 828
Bieżące należności podatkowe 10 310 0 10 310
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 531 518 0 531 518
Pozostałe aktywa 399 778 0 399 778
Aktywa trwałe i grupy do zbycia sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 39 441 0 39 441
Aktywa razem 97 916 394 (73 723) 97 842 671

w tysiącach zł Dane na 31.12.2019 opublikowane w raporcie rocznym 2020 Wpływ zmian zasad rachunkowości Przekształcone dane na  31.12.2019, prezentowane w niniejszym raporcie
ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 353 000 0 353 000
Instrumenty pochodne 150 735 0 150 735
Zobowiązania z tytułu krótkiej sprzedaży papierów wartościowych 202 265 0 202 265
Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 85 853 762 0 85 853 762
Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych 1 578 848 0 1 578 848
Zobowiązania wobec klientów 81 454 765 0 81 454 765
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 90 712 0 90 712
Wyemitowane dłużne papiery wartościowe 1 183 232 0 1 183 232
Zobowiązania podporządkowane 1 546 205 0 1 546 205
Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń 426 847 0 426 847
Rezerwy 165 178 (73 723) 91 455
Nierozstrzygnięte sprawy sporne 111 785 (73 723) 38 062
Udzielone zobowiązania i gwarancje 53 393 0 53 393
Zobowiązania podatkowe 38 590 0 38 590
Bieżące zobowiązania podatkowe 38 590 0 38 590
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0
Inne zobowiązania 2 137 498 0 2 137 498
Zobowiązania razem 88 974 875 (73 723) 88 901 152
KAPITAŁ WŁASNY   0  
Kapitał zakładowy 1 213 117 0 1 213 117
Akcje własne 0 0 0
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej 1 147 502 0 1 147 502
Skumulowane inne całkowite dochody 70 093 0 70 093
Zyski zatrzymane 6 510 807 0 6 510 807
Kapitał własny razem 8 941 519 0 8 941 519
Zobowiązania i kapitał własny razem 97 916 394 (73 723) 97 842 671

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

w tysiącach zł Dane za okres 1.01.2020 – 31.12.2020 opublikowane w raporcie rocznym 2020 Wpływ zmian zasad rachunkowości Przekształcone dane za okres 1.01.2020 – 31.12.2020, prezentowane w niniejszym raporcie
Zysk (strata) po opodatkowaniu 22 817 0 22 817
Korekty razem: (3 160 418) 0 (3 160 418)
Odsetki otrzymane 3 126 039 0 3 126 039
Odsetki zapłacone (552 884) 0 (552 884)
Amortyzacja 210 411 0 210 411
Zyski/straty z tytułu różnic kursowych 11 797 0 11 797
Przychody z tytułu dywidend (3 678) 0 (3 678)
Rezerwy 442 472 (375 277) 67 195
Wynik na sprzedaży i likwidacji inwestycyjnych aktywów finansowych (134 008) 0 (134 008)
Zmiana stanu aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat 277 616 0 277 616
Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych innym bankom (159 335) 0 (159 335)
Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych klientom (7 042 496) 375 277 (6 667 219)
Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu 132 653 0 132 653
Zmiana stanu zobowiązań wycenianych do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat 127 556 0 127 556
Zmiana stanu zobowiązań wobec banków 181 793 0 181 793
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów 577 401 0 577 401
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 165 649 0 165 649
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (308 893) 0 (308 893)
Zmiana stanu rozrachunków z tytułu podatku dochodowego 182 495 0 182 495
Podatek dochodowy zapłacony (343 181) 0 (343 181)
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów (104 049) 0 (104 049)
Pozostałe pozycje 52 224 0 52 224
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (3 137 601) 0 (3 137 601)

Zmiana sposobu prezentacji w roku 2021

Grupa zmieniła sposób prezentacji odsetek od instrumentów pochodnych nie objętych formalną rachunkowością zabezpieczeń.  Według zweryfikowanej oceny Grupy przychody te mimo że pochodzą od instrumentów zaliczanych do portfela handlowego to zgodnie z sensem ekonomicznym przepływów pieniężnych z tych transakcji stanowią przychód odsetkowy i powinny być elementem marży odsetkowej a nie jak to miało miejsce uprzednio jedną ze składowych wyceny instrumentu finansowego. Mając na uwadze powyższe Grupa począwszy od roku 2021 prezentuje przedmiotowe odsetki w Rachunku Zysków i Strat jako część „Wyniku z tytułu odsetek” podczas gdy uprzednio odsetki te były ujmowane w pozycji „Wynik z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu”. W celu zapewnienia porównywalności Grupa dokonała stosownych korekt danych porównawczych w Rachunku Zysków i Strat jak zaprezentowano poniżej:

w tysiącach zł Dane za okres 1.01.2020 – 31.12.2020 opublikowane w raporcie rocznym 2020 Wpływ zmian zasad rachunkowości Przekształcone dane za okres 1.01.2020 – 31.12.2020, prezentowane w niniejszym raporcie
Wynik z tytułu odsetek 2 548 600 34 460 2 583 060
Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze: 3 092 119 34 460 3 126 579
Przychody naliczane z wykorzystaniem metody efektywnej stopy procentowej: 3 018 124 0 3 018 124
Przychody odsetkowe od Aktywów wycenianych według zamortyzowanego kosztu 2 704 672 0 2 704 672
Przychody odsetkowe od Aktywów wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 313 452 0 313 452
Przychody o charakterze podobnym do odsetkowego od Aktywów wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 73 995 34 460 108 455
Koszty z tytułu odsetek (543 519) 0 (543 519)
Wynik z tytułu opłat i prowizji 746 056 0 746 056
Przychody z tytułu opłat i prowizji 947 414 0 947 414
Koszty z tytułu opłat i prowizji (201 358) 0 (201 358)
Przychody z tytułu dywidend 3 678 0 3 678
Wynik z tytułu zaprzestania ujmowania aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy 128 082 0 128 082
Wynik z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu 47 896 (34 460) 13 436
Wynik z tytułu aktywów finansowych nieprzeznaczonych do obrotu wycenianych obowiązkowo według wartości godziwej przez wynik finansowy 38 576 0 38 576
Wynik z tytułu rachunkowości zabezpieczeń (10 259) 0 (10 259)
Wynik z pozycji wymiany 120 521 0 120 521
Pozostałe przychody operacyjne 160 766 0 160 766
Pozostałe koszty operacyjne (249 060) 0 (249 060)
Koszty administracyjne (1 542 379) 0 (1 542 379)
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (556 912) 0 (556 912)
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych (7 890) 0 (7 890)
Koszty rezerw na ryzyko prawne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych (713 617) 0 (713 617)
Wynik z tytułu modyfikacji (13 565) 0 (13 565)
Amortyzacja (210 411) 0 (210 411)
Udział w zyskach jednostek podporządkowanych 0 0 0
Podatek bankowy (279 147) 0 (279 147)
Wynik finansowy przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym 210 935 0 210 935
Podatek dochodowy (188 118) 0 (188 118)
Wynik finansowy po opodatkowaniu 22 817 0 22 817

Wyniki wyszukiwania