Raport finansowy i ESG

Transakcje z Grupą podmiotu dominującego

Poniżej przedstawiono kwoty transakcji z grupą podmiotu dominującego (jednostka dominująca najwyższego szczebla) w stosunku do Banku – Banco Comercial Portugues (transakcje te wynikają w głównej mierze z działalności o charakterze bankowym), (w tys. PLN):

Z podmiotem dominującym Z innymi jednostkami z grupy podmiotu dominującego
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020
AKTYWA
Kredyty i pożyczki udzielone innym bankom – rachunki i depozyty 611 1 237 0 0
Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat (przeznaczone do obrotu) 0 0 0 0
Instrumenty pochodne zabezpieczające 0 0 0 0
Pozostałe aktywa 0 0 0 0
ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania wobec banków 100 23 601 0 127 903
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat (przeznaczone do obrotu) 159 333 0 0
Instrumenty pochodne zabezpieczające 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania 0 0 65 122

Z podmiotem dominującym Z innymi jednostkami z grupy podmiotu dominującego
2021 2020 2021 2020
PRZYCHODY Z TYTUŁU:
Odsetek (325) (232) 0 0
Prowizji 101 102 0 0
Aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu 0 0 0 0
KOSZTY Z TYTUŁU:
Odsetek 161 3 (190) (325)
Prowizji 0 0 0 0
Aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu 160 452 0 0
Pozostałe operacyjne netto 5 13 0 0
Działania 0 0 36 256

Z podmiotem dominującym Z innymi jednostkami z grupy podmiotu dominującego
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020
Zobowiązania warunkowe 103 198 100 774 0 0
udzielone 101 500 100 000 0 0
otrzymane 1 698 774 0 0
Instrumenty pochodne (wartość nominalna) 14 675 15 938 0 0

Wyniki wyszukiwania