Raport finansowy i ESG

Informacje o wynagrodzeniach i korzyściach osób nadzorujących i zarządzających Bankiem

Rachunek Zysków i Strat Grupy został obciążony kosztami z tytułu wynagrodzeń (z uwzględnieniem salda utworzonych i rozwiązanych rezerw na wypłatę premii) i korzyści na rzecz osób zarządzających wg poniższego zestawienia (w tys. PLN):

Rok Wynagrodzenia i nagrody Korzyści RAZEM
2021 10 500,0 1 831,1 12 331,1
2020 16 103,3 1 927,4 18 030,7

Korzyści stanowią głównie koszty akomodacji zagranicznych Członków Zarządu. Wartości zaprezentowane w powyższej tabeli zawierają pozycje zaliczane do kategorii świadczeń krótkoterminowych oraz rezerwy na zmienne składniki wynagrodzeń.

W 2021 i 2020 r. Członkowie Zarządu nie otrzymali wynagrodzenia ani żadnych świadczeń dodatkowych od Spółek Zależnych

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Banku (w tys. PLN):

Rok Krótkoterminowe wynagrodzenia i korzyści
2021 2 167,3
2020 2 053,5

W 2021 członkowie Rady Nadzorczej otrzymali wynagrodzenie od Spółek Zależnych z tytułu pełnionych funkcji kwocie 105,6 tys. zł (w roku 2020 – 17,5 tys. zł).

Wyniki wyszukiwania