Raport finansowy i ESG

Wpływ pandemii koronowirusa COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Wybuch pandemii koronawirusa COVID-19 w I kw. 2020 r. spowodował nagłe w zmiany w dynamice biznesu Grupy oraz wymusił zmianę jej strategicznych priorytetów. Dynamiki biznesowe ulegały silnym wahaniom w ciągu roku, odpowiednio do stopnia nasilenia pandemii, regulacji antypandemicznych wprowadzonych przez rząd oraz wynikającej z nich aktywności klientów Grupy.

W ramach wsparcia klientów Grupa wdrożyła program moratoriów kredytowych. Napływ wniosków o wakacje kredytowe uległ znacznemu spowolnieniu po okresie szczytowym pod koniec marca/na początku kwietnia oraz w czerwcu 2020 kiedy część klientów detalicznych skorzystała z możliwości przedłużenia wakacji kredytowych do 6 miesięcy. Na koniec czerwca 2020 kredyty z aktywnymi i zatwierdzonymi wakacjami kredytowymi stanowiły ok. 10% portfela kredytowego ogółem, nieco poniżej 12% portfela detalicznego, ok. 3% portfela korporacyjnego i ok. 12% portfela leasingowego. Na dzień 31 grudnia 2020 aktywnych było 9,367 programów „wakacji kredytowych COVID-19” dotyczących pożyczek gotówkowych i 892 aktywnych programów wakacji dot. kredytów hipotecznych, którym odpowiadały, odpowiednio, wolumeny kredytowe w wysokości 267 mln zł i 250 mln zł. Publiczne moratoria kredytowe wprowadzone w czerwcu tzw. „Tarczą Antykryzysową 4.0” cieszyły się małą popularnością – jedynie 444 wniosków złożono do końca roku (saldo należne 53 mln zł). Liczba wakacji kredytowych dla klientów korporacyjnych również istotnie spadła (do ok. 50) z poziomów na koniec września 2020 a wartość kredytów z odroczonymi ekspozycjami wynosiła łącznie 44 mln zł. Jakość ekspozycji o wartości 7,6 mld zł, które podlegały moratorium kredytowym była solidna, przy czym w ok.2,5% przypadków zanotowano opóźnienia ponad 30 dni i zidentyfikowano przesłanki naruszenia warunków umowy. Pożyczki gotówkowe były na koniec roku 2020 segmentem, w którym ta proporcja była najwyższa (5,1%), a najmniej problemów jakościowych zanotowano w segmencie złotowych kredytów hipotecznych (1,1%). Wykorzystanie wakacji kredytowych praktycznie ustało po I kwartale 2021 roku.

Czwarta fala pandemii COVID-19 spowodowała istotny wzrost zakażań oraz hospitalizacji. Wzrost liczby zakażeń nie przełożył się na wzrost poziomu ryzyka kredytowego Banku (Grupy). Wpływ nowych wniosków o publiczne moratoria kredytowe pozostawał na bardzo niskimi poziomie – 28 wniosków w IV kw. 2021 z ekspozycją 6.9 milionów zł. Dla wszystkich ekspozycji z aktywnymi moratoriami publicznymi na 31.12.2021 Bank rozpoznał utratę wartości i odpowiednio przeszacował ich wartość. Bank ściśle monitoruje jakość portfela, w szczególności: wczesne opóźnienia, popyt na oferty restrukturyzacyjne oraz strukturę nowych kredytów z rozpoznaną utratą wartości. Biorąc pod uwagę obecne obserwacje Bank (Grupa) nie identyfikuje w portfelu istotnego ryzyka związanego z pandemią COVID-19.

Szczegóły dotyczące ekspozycji podlegających moratorium kredytowym zostały zaprezentowane w punkcie 9.3 podpunkt (3e) niniejszego sprawozdania.

Wyniki wyszukiwania