Raport finansowy i ESG

Pozostałe informacje dodatkowe i inne istotne wydarzenia pomiędzy dniem sporządzenia raportu a datą jego publikacji

Bank Hipoteczny

Kredyty hipoteczne są ważnym elementem działalności detalicznej Banku. W związku z tym Bank złożył w czerwcu 2018 r. do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o wydanie zgody na utworzenie banku hipotecznego. W dniu 16 czerwca 2020 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała zezwolenie na utworzenie banku pod firmą „Millennium Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie. Kapitał zakładowy Millennium Banku Hipotecznego Spółka Akcyjna wynosić będzie 40.000.000 zł i został w całości pokryty przez Bank Millennium S.A. wkładem pieniężnym w wysokości 120.000.000 zł. Akcje imienne zwykłe w liczbie 40.000.000 o wartości nominalnej 1 zł każda akcja zostały objęte przez Bank po cenie emisyjnej 3 zł każda akcja.

W dniu 20 maja 2021 roku KNF wydała zezwolenie na rozpoczęcie działalności przez Bank, co faktycznie nastąpiło dnia 14 czerwca 2021 roku. Od momentu rozpoczęcia działalności operacyjnej Bank koncentrował się na przeprowadzeniu pierwszego i kolejnych transferów kredytów hipotecznych udzielonych przez Bank Millennium, które staną się podstawą do emisji listów zastawnych zabezpieczonych na tych kredytach (działalność zastrzeżona w Polsce wyłącznie dla banków hipotecznych).

Pierwszy transfer kredytów hipotecznych z Banku Millennium został przeprowadzony dnia 15 października 2021 roku. Przeniesienie pierwszej puli kredytów hipotecznych do bilansu Banku oznacza rozpoczęcie uzyskiwania przychodów odsetkowych od klientów. Rozpoczęto także prace przygotowawcze do drugiego transferu, którego finalizacja jest planowana w drugim kwartale 2022 roku.

Nowy bank ma zapewnić średnio- i długoterminowe finansowanie poprzez emisję listów zastawnych w celu wsparcia działalności w zakresie mieszkaniowych kredytów hipotecznych.

Reforma IBOR

W marcu 2021 r. brytyjski urząd nadzoru FCA ogłosił zaprzestanie publikacji londyńskich międzybankowych stóp procentowych opracowywanych przez ICE Benchmark Administration – LIBOR CHF, EUR, GBP, JPY oraz USD (1W i 2M) z końcem 2021 roku, a także pozostałych terminów LIBOR USD z końcem czerwca 2023 roku. W związku z powyższą decyzją, w 2021 roku Bank pracował nad wdrożeniem rozwiązań umożliwiających płynne przejście na nowe wskaźniki. Pandto, zgodnie z Rozporządzeniami Komisji Europejskiej, od 1 stycznia 2022 r. (dla CHF LIBOR – londyńskiej międzybankowej stopy procentowej dla franka szwajcarskiego) i 3 stycznia 2022 r. (dla EONIA – indeksu Euro Overnight) wszystkie odniesienia do tych stawek w kontraktach i instrumentach finansowych zostały automatycznie zastąpione odniesieniami do nowych stawek tj. odpowiednio SARON i €STR.

Program Emisji Euroobligacji

W dniu 28 stycznia 2022 r. Rada Nadzorcza Banku zatwierdziła Program Emisji Euroobligacji („Program EMTN”) o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 3 mld EUR („Kwota Programu”). Obligacje emitowane w ramach Programu EMTN będą emitowane w wielu seriach, przy czym łączna wartość nominalna wyemitowanych i niewykupionych obligacji nie może w żadnym czasie przekroczyć Kwoty Programu. Obligacje będą oferowane i sprzedawane poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki do, na rachunek lub na rzecz osób innych niż osoby amerykańskie, zgodnie z Regulacją S (Regulation S) wydaną na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1993) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”), na podstawie prospektu podstawowego sporządzonego przez Bank. Obligacje nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych ani żadnymi stanowymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych.

Bank będzie mógł ubiegać się o dopuszczenie poszczególnych serii obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Luksemburgu, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub na innym rynku, w zależności od wyboru Banku. Program EMTN dopuszcza również emisję obligacji z zastrzeżeniem, że nie będą one dopuszczone do obrotu przez jakikolwiek właściwy organ, giełdę lub system notowań.

Bufor P2G

11 lutego 2022 r. Bank otrzymał KNF zalecenie dotyczące ograniczenie ryzyka występującego w działalności Banku poprzez utrzymywanie, zarówno na poziomie jednostkowym, jak i skonsolidowanym funduszy własnych na pokrycie dodatkowego narzutu kapitałowego w celu zaabsorbowania potencjalnych strat wynikających z wystąpienia warunków skrajnych (P2G). Wymóg został określony na poziomie 0,89 p.p. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012, powiększonego o dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo bankowe oraz o wymóg połączonego bufora, o którym mowa w art. 55 ust. 4 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym. Dodatkowy narzut powinien składać się w całości z kapitału podstawowego Tier 1.

Pomiędzy dniem, na który sporządzono raport a datą jego publikacji nie wystąpiły inne istotne zdarzenia mające wpływ na sprawozdanie finansowe i przyszłe wyniki Grupy.

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
21.02.2022 Joao Bras Jorge Prezes Zarządu Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
21.02.2022 Fernando Bicho Wiceprezes Zarządu Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
21.02.2022 Wojciech Haase Członek Zarządu Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
21.02.2022 Andrzej Gliński Członek Zarządu Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
21.02.2022 Wojciech Rybak Członek Zarządu Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
21.02.2022 Antonio Pinto Junior Członek Zarządu Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
21.02.2022 Jarosław Hermann Członek Zarządu Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Wyniki wyszukiwania