Raport finansowy i ESG

Dodatkowe objaśnienia do rachunku przepływów środków pieniężnych

Na potrzeby sprawozdania z przepływów środków pieniężnych jako środki pieniężne i ich ekwiwalenty Grupa sklasyfikowała następujące aktywa finansowe:

  w tys. zł 31.12.2021 31.12.2020
Gotówka w kasie i środki na rachunkach w Banku Centralnym 3 179 735 1 460 289
Należności z tytułu lokat międzybankowych* 192 509 122 659
Dłużne papiery wyemitowane przez Skarb Państwa* 0 3 486
w tym: FVTOCI 0 0
w tym: przeznaczone do obrotu 0 3 486
Razem 3 372 244 1 586 434
* Aktywa finansowe z terminem zapadalności poniżej 3 miesięcy.

 

Na potrzeby sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przyjęto następującą klasyfikację rodzajów działalności:

  1. działalność operacyjna – obejmuje podstawowy zakres działalności związany ze świadczeniem usług przez jednostki Grupy, obejmujący działania mające na celu wygospodarowanie zysku, a niebędące działalnością inwestycyjną lub finansową,
  2. działalność inwestycyjna obejmuje czynności związane z nabywaniem i zbywaniem składników majątku trwałego w szczególności aktywów finansowych niesklasyfikowanych do kategorii przeznaczone do obrotu, akcji i udziałów w jednostkach podporządkowanych oraz rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych,
  3. działalność finansowa obejmuje działania związane z pozyskiwaniem środków w formie kapitałów bądź zobowiązań jak również obsługę źródeł finansowania.

Wyniki wyszukiwania