Raport finansowy i ESG

Dane o aktywach, które stanowią zabezpieczenie zobowiązań

Na dzień 31.12.2021 r. następujące aktywa Banku stanowiły zabezpieczenie zobowiązań (w tys. PLN):

Lp. Rodzaj aktywa Portfel Zabezpieczane zobowiązanie Wartość nominalna aktywa Wartość bilansowa aktywa
1. Obligacje skarbowe OK0423 utrzymywanie i sprzedaż kredyt lombardowy udzielany Bankowi przez NBP 130 000 124 254
2. Obligacje skarbowe OK0423 utrzymywanie i sprzedaż zabezpieczenie Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 328 000 313 502
3. Obligacje skarbowe PS0425 utrzymywanie i sprzedaż zabezpieczenie Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 7 000 6 399
4. Obligacje skarbowe OK0423 utrzymywanie i sprzedaż BFG – fundusz gwarancyjny – zabezpieczenie zobowiązania do zapłaty 130 100 124 350
5. Obligacje skarbowe OK0423 utrzymywanie i sprzedaż BFG – fundusz przymusowej restrukturyzacji – zabezpieczenie zobowiązania do zapłaty 106 500 101 793
6. Środki pieniężne należności wstępny depozyt rozliczeniowy w KDPW CCP (MAGB) 5 000 5 000
7. Środki pieniężne należności fundusz zabezpieczający ASO (PAGB) 398 398
8. Środki pieniężne należności wpłata na Fundusz Zabezpieczający OTC – KDPW_CCP 8 989 8 989
9. Środki pieniężne należności rozliczenie z tytułu zawartych transakcji 111 907 111 907
10. Depozyty złożone lokaty w bankach rozliczenie z tytułu zawartych transakcji 572 681 572 681
11. Należności leasingowe kredyty i pożyczki pożyczki udzielone Spółce Millennium Leasing 215 120 215 120
RAZEM 1 615 696 1 584 394

 

Dodatkowo według stanu na 31.12.2021 r. Grupa posiadała zawarte krótkoterminowe (rozliczane przeważnie w ciągu 7 dni) transakcje  sprzedaży skarbowych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, których przedmiotem były papiery wartościowe o wartości 17 933 tys. zł (odpowiadające im zobowiązania zaprezentowano w Rozdziale 14., nota 34).

Na dzień 31.12.2020 r. następujące aktywa Banku stanowiły zabezpieczenie zobowiązań (w tys. PLN):

Lp. Rodzaj aktywa Portfel Zabezpieczane zobowiązanie Wartość nominalna aktywa Wartość bilansowa aktywa
1. Obligacje skarbowe OK0722 utrzymywanie i sprzedaż kredyt lombardowy udzielany Bankowi przez NBP 130 000 129 922
2. Obligacje skarbowe OK0722 utrzymywanie i sprzedaż zabezpieczenie Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 355 000 354 787
3. Obligacje skarbowe PS0123 utrzymywanie i sprzedaż BFG – fundusz gwarancyjny – zabezpieczenie zobowiązania do zapłaty 88 000 94 473
4. Obligacje skarbowe PS0123 utrzymywanie i sprzedaż BFG – fundusz przymusowej restrukturyzacji – zabezpieczenie zobowiązania do zapłaty 71 000 76 223
5. Obligacje skarbowe PS0422 utrzymywanie i sprzedaż wstępny depozyt rozliczeniowy w KDPW CCP (MARI) 300 000 313 311
6. Środki pieniężne należności wstępny depozyt rozliczeniowy w KDPW CCP (MARI) 100 100
7. Środki pieniężne należności fundusz zabezpieczający ASO (PAGB) – 2 415 2 415
8. Środki pieniężne należności wpłata na Fundusz Zabezpieczający OTC – KDPW_CCP 5 617 5 617
9. Środki pieniężne należności rozliczenie z tytułu zawartych transakcji 45 153 45 153
10. Depozyty złożone lokaty w bankach rozliczenie z tytułu zawartych transakcji 503 532 503 532
11. Należności leasingowe kredyty i pożyczki pożyczki udzielone Spółce Millennium Leasing 274 731 274 731
RAZEM 1 775 548 1 800 264

 

Dodatkowo według stanu na 31.12.2020 r. Grupa posiadała zawarte krótkoterminowe (rozliczane przeważnie w ciągu 7 dni) transakcje sprzedaży skarbowych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, których przedmiotem były papiery wartościowe o wartości 248 429 tys. zł (odpowiadające im zobowiązania zaprezentowano w Rozdziale 14., nota 34).

Wyniki wyszukiwania