Raport finansowy i ESG

Wypełnianie wymogów dotyczących raportowania

Bank Millennium przygotowuje się do wypełniania nowych wymogów dotyczących raportowania wynikających z dynamicznego rozwoju regulacji związanych z dążeniem do realizacji celów klimatycznych ustanowionych w Porozumieniu Paryskim.

Już od 2011 roku Grupa Banku Millennium raportuje informacje dotyczące jej wpływu na środowisko, w tym dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych, w zakresie Scope 1 i Scope 2 oraz częściowo w Scope 3. W zakresie Scope 3, Grupa pracuje nad przygotowaniem do rzetelnego raportowania danych na temat emisji pośrednich. Poszerza wiedzę na ten temat realizując projekty z udziałem firm doradczych, uczestnicząc w konferencjach i warsztatach eksperckich (organizowanych np. przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych czy Konfederację Lewiatan) oraz biorąc udział w pracach Związku Banków Polskich. W 2021 roku przeanalizowano stan gotowości Banku i wybranych podmiotów Grupy (Millennium Leasing, Millennium TFI) do działania w zgodności z obowiązującymi regulacjami obejmującymi ESG i najlepszymi praktykami rynkowymi w zakresie ESG. Podjęte działania opisane są w rozdziale „Podejście do zarządzania zrównoważonym rozwojem”.

Bank Millennium bierze udział w pracach grupy roboczej powołanej przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Związek Banków Polskich i Polską Izbę Ubezpieczeń oraz Fundację Standardów Raportowania. Celem zespołu jest wypracowanie rozwiązań ułatwiających stosowanie wchodzących przepisów i uspójnienie formatu wykorzystywanych danych.

[GRI 307-1] W roku 2021 Grupa Banku Millennium nie otrzymała informacji o żadnym przypadku naruszenia przez nią przepisów ochrony środowiska.

Wyniki wyszukiwania