Raport finansowy i ESG

Taksonomia – obowiązki raportowe

Na podstawie art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/2178 z dnia 6 lipca 2021 r. (dalej: Rozporządzenie Delegowane) w związku z art. 8 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. (dalej: Taksonomia), Grupa Banku zobowiązana jest w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2023 ujawniać udział procentowy w aktywach ogółem ekspozycji wobec działalności gospodarczej niekwalifikującej się do Taksonomii i działalności gospodarczej kwalifikującej się do Taksonomii.

Działalność gospodarcza kwalifikująca się do Taksonomii oznacza działalność opisaną w Załącznikach I i II do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. (dalej: Rozporządzenie Klimatyczne), niezależnie od tego, czy taka działalność gospodarcza spełnia jakiekolwiek wskazane tam techniczne kryteria.

Ujawnienia w zakresie ekspozycji kwalifikujących się do Taksonomii powinny opierać się na najnowszych dostępnych danych klientów Grupy Banku, którzy podlegają obowiązkowi publikowania informacji niefinansowych na podstawie art. 19a lub 29a dyrektywy 2013/34/UE (krajowej implementacji dyrektywy dokonano w Ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.).

Ponieważ na moment publikacji niniejszego raportu (21.02.2022) nie były dostępne raporty niefinansowe klientów, które powinny stanowić bazę do ujawnień, Grupa Banku – w ramach dobrowolnych ujawnień – dokonała własnych oszacowań w oparciu o wewnętrznie posiadane dane oraz ankiety skierowane do klientów.

Na podstawie tak dokonanych oszacowań oceniliśmy, że na dzień 31.12.2021 dla przedsiębiorstw podlegających obowiązkowi publikowania informacji niefinansowych zgodnie z art. 19a lub 29a dyrektywy 2013/34/UE:

  • udział procentowy ekspozycji wobec działalności kwalifikującej się do Taksonomii w aktywach ogółem Grupy Banku wynosi 1,33%,
  • udział procentowy ekspozycji wobec działalności niekwalifikującej się do Taksonomii w aktywach ogółem Grupy Banku wynosi 0,86%.

Ponadto na dzień 31.12.2021:

  • Udział procentowy ekspozycji bilansowej wobec rządów centralnych, banków centralnych i emitentów ponadnarodowych w aktywach ogółem Grupy Banku wyniósł 19,13%.
  • Udział procentowy ekspozycji bilansowej z tytułu instrumentów pochodnych w aktywach ogółem Grupy Banku wyniósł 0,1%.
  • Udział procentowy ekspozycji bilansowej wobec przedsiębiorstw niefinansowych nie podlegających obowiązkowi publikowania informacji niefinansowych zgodnie z art. 19a lub 29a dyrektywy 2013/34/UE w aktywach ogółem Grupy Banku wyniósł 16,54%.
  • Udział procentowy portfeli handlowych oraz pożyczek międzybankowych na żądanie w aktywach ogółem Grupy Banku wyniósł 0,17%.

Powyższe wskaźniki nie były audytowane i są przygotowane zgodnie z najlepszą wiedzą Grupy Banku.

Regulacje dotyczące Taksonomii są aktualnie intensywnie rozwijane i uszczegóławiane. Ze względu na fakt, że w roku 2022 po raz pierwszy sporządzane są raporty wymagane przez Taksonomię, a ma to duży wpływ na dostępność wymaganych danych, na moment publikacji raportu (21.02.2022) Bank jest w trakcie prac w zakresie wdrażania wymagań wynikających z rozporządzenia (UE) 2020/852 do strategii biznesowej, procesów projektowania produktów oraz współpracy z klientami i kontrahentami.

Taksonomia - zasady raportowania

Z uwagi na brak jednolitych interpretacji przepisów UE dotyczących pojęcia “aktywów ogółem” objętych ujawnieniem na podstawie Taksonomii, przyjęto, że obejmuje ono ekspozycje bilansowe zgodnie z zakresem konsolidacji ostrożnościowej dla rodzajów aktywów wskazanych w Rozporządzeniu nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. (dalej: CRR).

W ujawnieniu dobrowolnym dotyczącym udziału procentowego ekspozycji wobec działalności kwalifikującej się do Taksonomii w aktywach ogółem Grupy Banku oraz udziału procentowego ekspozycji wobec działalności niekwalifikującej się do Taksonomii w aktywach ogółem Grupy Banku, jak również w ujawnieniu dotyczącym udziału procentowego ekspozycji wobec przedsiębiorstw nie podlegających obowiązkowi publikowania informacji niefinansowych, wzięto pod uwagę wyłącznie ekspozycje bilansowe wobec podmiotów prowadzących działalność gospodarczą będących przedsiębiorstwami niefinansowymi. Nie były brane pod uwagę ekspozycje wobec gospodarstw domowych, w tym zabezpieczone hipotecznie.

Na potrzeby określenia grupy klientów, którzy podlegają obowiązkowi publikowania informacji niefinansowych, dla klientów Grupy Banku będących przedsiębiorstwami niefinansowymi dokonano analizy danych wewnętrznych pod kątem kryteriów wskazanych w Ustawie o rachunkowości obejmujących: przychody ze sprzedaży, aktywa i liczbę zatrudnionych pracowników oraz rodzaj formy prawnej prowadzonej działalności. Analizowane źródła informacji obejmowały: ostatnie dostępne jednostkowe roczne sprawozdania finansowe oraz wewnętrzne informacje pozyskane w toku współpracy z klientami.

Na podstawie przeprowadzonej selekcji danych określono grupę klientów potencjalnie zobowiązanych do publikowania informacji niefinansowych, do której została skierowana ankieta. Celem ankiety było uzyskanie informacji czy dany podmiot jest zobowiązany do raportowania niefinansowego, a jeśli tak, to czy prowadzona przez niego działalność może zostać uznana za kwalifikującą się do Taksonomii oraz jaki udział procentowy jego przychodów ze sprzedaży generuje taka działalność.

Jeżeli w ankiecie klient przekazał informację o procentowym udziale jego przychodów ze sprzedaży z działalności kwalifikującej się do Taksonomii to ekspozycja tego klienta wobec Grupy Banku została ujęta w wyliczeniu wskaźników dotyczących kwalifikowania i niekwalifikowania się do Taksonomii w podanym procencie jako działalność kwalifikująca się do Taksonomii a w pozostałej części jako niekwalifikująca się do Taksonomii. W przypadku, gdy w ankiecie nie otrzymano odpowiedzi w zakresie udziału przychodów z działalności gospodarczej kwalifikującej się do Taksonomii, do wyliczenia wskaźników przyjęto że 100% ekspozycji tego klienta wobec Grupy Banku kwalifikuje się do Taksonomii.

Wyniki wyszukiwania