Raport finansowy i ESG

Redukcja zużycia materiałów

 • [GRI 103-1]
 • [GRI 103-2]
 • [GRI 103-3]
 • [GRI 306-1]
 • [GRI 306-2]

W Grupie Banku Millennium proces zakupów i zaopatrzenia jednostek organizacyjnych Grupy w materiały niezbędne do bieżącej działalności jest scentralizowany. Utrzymanie dyscypliny zakupowej jest możliwe poprzez zastosowanie narzędzia informatycznego REZA+, dzięki któremu każda zamówiona pozycja jest weryfikowana pod kątem zasadności zakupu. Pozwala to w znacznym stopniu ograniczyć zużycie materiałów. Permanentny monitoring wykonania budżetów i definiowanie limitów, które mają za zadanie redukowanie zakupów do poziomu bieżącego zużycia, ma również swój istotny wkład w ograniczanie zużycia materiałów. Proces zamawiania materiałów i sprzętu biurowego regulowany jest wewnętrznymi instrukcjami, a następnie weryfikowany pod kątem zasadności zakupu oraz obowiązujących w Banku standardów wyposażenia. Zakupy urządzeń takich jak liczarki, niszczarki, chłodziarki, kuchenki mikrofalowe oraz meble (fotele obrotowe, biurka, krzesła, szafy) poprzedzone są każdorazowo przeglądem posiadanych już zasobów pod kątem ponownego ich wykorzystania. Pozwala to na ograniczenie zakupów nowych urządzeń i mebli.

Właściwa organizacja scentralizowanego procesu zaopatrzenia i konsekwentna dyscyplina w zakupach pozwoliły na ograniczanie zużycia. Bank na bieżąco podejmuje działania ograniczające zużycie zakupionych materiałów, a tym samym zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko.

Za odbiór i regenerację zużytych tonerów z urządzeń wielofunkcyjnych stosowanych w Banku odpowiada firma zewnętrzna. Makulatura oraz dokumenty z archiwum Banku, których okres przechowywania upłynął w danym roku, przekazywane są firmom wyspecjalizowanym w procesie niszczenia dokumentacji. Zniszczona w przemysłowych urządzeniach dokumentacja podlega w 100% recyklingowi.

Wszelkiego rodzaju odpady elektroniczne (sprzęt teleinformatyczny, elektryczny, nośniki danych), metalowe, plastikowe, drewniane, szklane inne niż niebezpieczne (inne niż komunalne) są odbierane przez specjalistyczną firmę, która posiada pozwolenie na transport, zbieranie i odzysk wszelkiego rodzaju odpadów. Kontrahent odbierający sprzęt teleinformatyczny, elektryczny i nośniki danych działa zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Oznacza to, że odpady elektroniczne przekazywane są w 100% do recyklingu.

100%

dokumentacji zniszczonej w przemysłowych urządzeniach podlega recyklingowi

W swoich działaniach Bank stosuje się do regulacji z zakresu ochrony środowiska tj. Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. z późniejszymi zmianami, Dz. U. 2020. Poz. 797 tj. z dnia 04.05.2020 r. W następstwie zmian wprowadzonych w ustawie o odpadach, w 2020 roku Bank został wpisany do Rejestru Bazy o Odpadach (BDO).

W 2021 roku istotnie spadło zużycie papieru i kopert, do czego przyczyniła się dalsza optymalizacja realizowanych w Banku procesów. Bank konsekwentnie pracuje nad dalszą digitalizacją i najwyższą jakością usług internetowych, aby klienci rezygnowali z papierowych wersji dokumentów. Przeprowadzona w 2021 roku kampania marketingowa, zachęcająca klientów do przejścia na wyciągi elektroniczne oraz mniejsza ilość doraźnej korespondencji do klientów, pozwoliła odnotować istotny spadek zużycia papieru i kopert w ramach korespondencji masowej. Dodatkowo do spadku zużycia papieru, mimo stałego przyrostu klientów Banku, przyczyniła się wdrażana autoryzacja mobilna w kolejnych procesach związanych z obsługą klienta.

Spółka Millennium Leasing wspiera także ideę paperless aktywnie promując usługę e-faktury dostępną dla klientów w portalu eBOK w miejsce wysyłki papierowych faktur. Obecnie ponad 76% klientów Millennium Leasing korzysta z faktur elektronicznych, dzięki czemu ponad 65% wszystkich faktur przekazywanych jest w formie elektronicznej w sposób łatwy i szybki z perspektywy klienta.

Udostępnienie pracownikom centrali uzdatniaczy do wody oraz dystrybutorów wody w oddziałach, pozwoliło dodatkowo redukować zużycie plastiku. Od kilku lat na spotkania w obiektach centrali Banku Millennium catering serwowany jest w naczyniach wielokrotnego użytku, napoje zimne wyłącznie w butelkach szklanych. W ramach akcji edukacyjnych w kawiarni Banku Millennium w Centrali promowane jest używanie kubków wielorazowych. Ponadto przy okazji relokacji do nowej Centrali we Wrocławiu wszyscy pracownicy wrocławskiej centrali zostali wyposażeni w kubki porcelanowe. Z kolei w oddziałach Banku, w celu ograniczenia zużycia plastiku, w 2021 roku jednorazowe plastikowe kubki do wody dla klientów zostały w pełni zastąpione BIO kubkami papierowymi, przyjaznymi dla środowiska. Kubki te nie zawierają plastiku, są w 100% biodegradowalne i nadają się do kompostowania zgodnie z europejską normą EN13432. Kubki mogą być napełniane dwukrotnie. W oddziałach Banku wszystkie plastikowe mieszadełka do kawy zastąpiono drewnianymi mieszadełkami. Wpływ na poziom zużycia plastiku ma trwająca od początku 2020 roku pandemia COVID-19, ponieważ plastik znajduje się m.in. w pojemnikach i dyfuzorach z płynami do dezynfekcji rąk. Jednak w sytuacji realnego zagrożenia zdrowia priorytetem Banku jest dalsze zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa pracownikom i klientom. Do nielicznej grupy jednostek terenowych dostarczana jest jeszcze woda w butelkach plastikowych, jednakże są to butelki ECO RPET.

[GRI 301-1]
Zużycie materiałów (kg)
Bank 2021 Bank 2020 Bank 2019* Bank 2021/2020 Przyczyny zmiany
Papier i rolki na potrzeby operacyjne 250 141 354 994 327 930 -29,54%
 • Spadek korespondencji masowej w związku z przejściem znacznej części klientów na wyciągi elektroniczne.
 • Rozwój autoryzacji mobilnej.
Koperty 75 055 116 064 77 655 -35,33%
 • Spadek korespondencji masowej w związku z przejściem znacznej części klientów na wyciągi elektroniczne.
 • Spadek ilości wysyłek dodatkowej korespondencji o 50%.
Artykuły plastikowe 16 073 40 911** 12 948 -28,54%
 • Wycofano plastikowe mieszadełka oraz kubeczki jednorazowe. Zastąpione papierowymi kubkami biodegradowalnymi oraz drewnianymi mieszadełkami.
 • Spadek zakupu kopert bezpiecznych – zmniejszenie liczby oddziałów wymagających dodatkowego zabezpieczenia gotówki w kopertach bezpiecznych (brak multisejfu przytwierdzonego na stale do podłogi).
 • Ograniczenie zakupu wody w plastikowych butelkach o ponad 11%.
Materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących 0 1 418 -100% Za zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych odpowiada firma zewnętrzna.
Baterie 794 760 556 +4,6% Baterie niezbędne m.in. do:
 • automatycznych podajników płynów do dezynfekcji rąk,
 • pilotów do alarmów, zamków elektronicznych
 • do pilotów klimatyzacji.
* Bez danych z byłego Euro Banku.
** Zakup separatorów z pleksi do wszystkich oddziałów w następstwie pandemii Covid-19.

[GRI 301-1]
Zużycie materiałów (kg)
Grupa 2021 Grupa 2020 Grupa 2019* Grupa 2021/2020 (Zmiana %)
Papier i rolki na potrzeby operacyjne 259 608 364 592 343 277 -28,79%
Koperty 76 014 117 541 79 031 -35,33%
Artykuły plastikowe 16 532 41 371** 14 252 -60,04%
Materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących 0 1 418 -100%
Baterie 806 785 610 +2,65%
* Bez danych z byłego Euro Banku.
**Zakup separatorów z pleksi do wszystkich oddziałów, w następstwie pandemii Covid-19.
Custom Size – 5 Custom Size – 5

Gospodarka odpadami komunalnymi

Bank segreguje, w zależności od lokalnych regulacji, odpady na trzy do pięciu frakcji: plastik, papier, szkło, bio, zmieszane. Ponadto w pomieszczeniach biurowych centrali Banku w Warszawie ustawione są pojemniki do zbiórki baterii i małych odpadów elektrycznych. Raz w roku odbywa się akcja zbiórki elektroodpadów wielkogabarytowych. Zmieszane śmieci komunalne odbiera miasto na podstawie deklarowanej z góry miesięcznej liczby pojemników. We wszystkich lokalizacjach Banku, zarówno w oddziałach, jak i budynkach biurowych, dostępne są kosze na odpady segregowane. Ponadto w 2021 roku do 436 lokalizacji dostarczono 453 nowe zestawy do segregacji odpadów, co daje łącznie 1359 sztuk koszy. Wszystkie kosze są odpowiednio oznakowane, wraz z tabliczkami edukacyjnymi z dokładną instrukcją segregacji odpadów ułatwiającą pracownikom segregację.

Coroczna akcja zbierania elektroodpadów została zorganizowana w centralach Banku Millennium i umożliwiła pracownikom oddanie niepotrzebnych sprzętów i wyposażenia. Departament Administracji i Infrastruktury zachęcał pracowników do corocznych porządków umożliwiając wygodny sposób przekazania elektroodpadów. Akcja dotyczyła również prywatnego sprzętu i baterii. Ponadto w centralach i oddziałach zbierane są nakrętki po napojach i pojemnikach, które są następnie przekazywane na cel dobroczynny. Zebrane w 2021 roku przez pracowników Grupy Banku Millennium nakrętki zostały przekazane Stowarzyszeniu Dom Rodzina Człowiek, które sprzeda je jako surowiec wtórny, a pieniądze przekaże na: pomoc materialną osobom ubogim i niepełnosprawnym, finansowanie zakupu protez, dożywanie rodzin ubogich, finansowanie korepetycji dla dzieci z rodzin ubogich czy finansowanie paczek świątecznych dla rodzin ubogich.

Zbiórki odpadów od pracowników (kg) Grupa 2021 Grupa 2020 Grupa 2019* Grupa 2021/2020 (Zmiana %) Przyczyny zmiany
Elektroodpady 200 250 150 -20% Z uwagi na szeroką dostępność miejsc zbiórek, a także mniejsze obłożenie budynków spowodowane pandemią.
Zbiórka baterii 150 300 150 -50% Z uwagi szeroką dostępność miejsc zbiórek, a także mniejsze obłożenie budynków spowodowane pandemią.
Zbiórka nakrętek plastikowych 230 n/a n/a W 2021 r. rozpoczęliśmy zbieranie danych na temat ilości przekazywanych nakrętek.

Podobnie jak w ubiegłych latach zarządcy budynków Centrali w Gdańsku i Warszawie prowadzili rejestr odpadów następujących kategoriach – metal i plastik, papier i szkło, bio, zmieszane.

[GRI 306-3]
Odpady komunalne (kg)*
Papier 10 861
Metal i plastik 15 434
Szkło 15 600
BIO 4 212
Zmieszane 65 220
* Dane pochodzące z rejestru zarządców budynków centrali Banku Millennium – brak informacji nt. stopnia recyklingu.

Recykling – wtórne wykorzystanie

W 2021 roku Bank przeznaczył do ponownego wykorzystania w oddziałach Banku 452 elementy składników majątku (urządzenia oraz wyposażenie meblowe).

W 2021 roku Bank zmienił siedzibę centrali we Wrocławiu. Meble z poprzedniej lokalizacji nie wpisywały się w aranżację nowego obiektu Centrali oraz nie znalazły zastosowania w innych obiektach Banku, zostały zakwalifikowane do likwidacji. Aby w jak największym stopniu zminimalizować ilość odpadów powstałych z likwidacji zbędnego wyposażenia meblowego, Bank zorganizował za pośrednictwem specjalistycznej firmy wyprzedaż krzeseł, szaf, biurek, kontenerów, stolików, komód, foteli, regałów. Na platformie wyprzedażowej umieszczono 3 269 elementów. Akcja została poprzedzona komunikatami w wewnętrznych kanałach Banku. W wyniku przeprowadzonej wyprzedaży aż 65% mebli otrzymało drugie życie. Pracownicy Banku zakupili 30% elementów, pozostałe 35% zostało w kolejnym etapie odkupione przez firmy specjalizujące się w dalszej odsprzedaży, a tylko 35% wyposażenia, z uwagi na mocne wyeksploatowanie mebli i ich uszkodzenie, zostało przekazanych do utylizacji. Szczegółowo projekt zmiany siedziby wrocławskiej centrali Banku został opisany w dalszej części niniejszego raportu.

Wytworzone odpady przekazane do wtórnego wykorzystania i recyklingu
[GRI 306-3]
Wytworzone odpady (kg)
Bank 2021 Bank 2020 Bank 2019* Bank 2018 Bank 2021/2020 Przyczyny zmiany
Sprzęt teleinformatyczny i urządzenia 52 358 53 084 23 185 17 654 -1,4% Systematyczna wymiana najsłabszego i nienadającego się do użytku sprzętu teleinformatycznego w HQ i sieci oddziałów
Papier ** 258 754 272 316 243 782 298 428 -4,9% Ilość zniszczonej makulatury uzależniona jest od ilości kartonów w Archiwum Zewnętrznym, dla których okres przechowywania minął w danym roku kalendarzowym
Odpady metalowe i kable 1 884 9 998 21 986 13 217 -81,2% Spadek ilości odpadów wynika z przekazania odpowiedzialności za zagospodarowanie odpadów powstałych w trakcie przebudowy biura, na usługodawców

W danych dot. 2020 r. ujęto składowe pochodzące z rejestru zarządców budynków (odpady komunalne).

Artykuły plastikowe 51 4 715 1 667 936 -98,9% W danych dot. 2020 r. ujęto składowe pochodzące z rejestru zarządców budynków (odpady komunalne)
Szkło 0 828 637 3 176 -100% W danych dot. 2020 r. ujęto składowe pochodzące z rejestru zarządców budynków (odpady komunalne)
Wyposażenie meblowe 5 494 7 160 49 028 22 711 -23,2% Efekt przeprowadzonej akcji wyprzedaży wyposażenia meblowego pracownikom Banku
Baterie i akumulatory ołowiowe 336 6 928 14 0 -95,2% Spadek wynika z likwidacji w 2020 r. UPS ze zlikwidowanego Centrum Komputerowego HQ Wrocław
Odpadowy toner drukarski 586 614 295 438 -4,7% Spadek ilości odpadów wynika z przekazania odpowiedzialności za zagospodarowanie odpadów powstałych w trakcie przebudowy biura, na usługodawców.
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpady z budowy i remontów 0 0 3 520 5 310 n/d Odpowiedzialność za zagospodarowanie odpadów w związku z przebudową placówek przekazana usługodawcom, którzy raportują bezpośrednio do BDO.
Suma 319 643 355 643 344 114 361 870 -10,17%
[GRI 306-4]
Odpady poddane recyklingowi (%)***
82% 88% 84% 82%
* Brak danych dla Grupy Banku Millennium; bez danych z Euro Banku.
** Makulatura jest odzyskiwana w 100%.
*** Odsetek odpadów zawartych w tabeli, z wyłączeniem papieru, poddawany dalszemu recyklingowi w zakładach przetwarzania.

[GRI 306-3]
Wytworzone odpady (kg)
Bank 2021 Bank 2020 Bank 2019*
Odpady komunalne 111 327
Wytworzone odpady przekazane do wtórnego wykorzystania i recyklingu 319 463 355 643 344 114
Suma odpadów 430 790
Custom Size – 1 Custom Size – 1

Monitorowanie zużycia energii, wody i paliw

 • [GRI 103-1]
 • [GRI 103-2]
 • [GRI 103-3]

W oparciu o analizę zużycia wody, energii i paliw, podejmowane są działania, które służą ograniczeniu zużycia tych surowców m.in. poprzez:

 • Stosowanie energooszczędnego oświetlenia w centrali i oddziałach oraz automatycznych systemów ograniczania zużycia energii i wody w budynku centrali w Warszawie, który posiada ekologiczny certyfikat BREEAM (poziom Very Good) a we Wrocławiu LEED Gold; Dodatkowo we Wrocławiu zamontowany jest system Dali (Digital Addressable Lightning Interface), który obniża koszty eksploatacyjne oraz zwiększa komfort pracy. Zastosowano zarówno czujniki podaży światła dziennego, jak i czujniki obecności na całej powierzchni, co znacząco przyczynia się do efektywności energetycznej.
 • W celu ograniczenia zużycia paliw, Grupa Banku Millennium sukcesywnie wymienia samochody swojej floty na modele hybrydowe. Przy korzystaniu z podróży służbowych preferowane są niskoemisyjne środki transportu (kolej) oraz stosowane limity związane z użyciem transportu samolotami.

[GRI 302-1]
Zużycie energii
Grupa 2021 Bank 2021 Grupa 2020 Bank 2020 Grupa 2021/ 2020 Bank 2021/ 2020 Przyczyny zmiany
Energia elektryczna zakupiona (GJ) 87 265 76 979 94 936 83 621 -8,08% -7,94% Optymalizacja liczby oddziałów, redukcja liczby budynków centrali we Wrocławiu (z 4 budynków pozostał 1), wprowadzenie optymalizacji urządzeń technicznych, a także wpływ pandemii i mniejszego obłożenia budynków biurowych.
Energia elektryczna z Gwarancjami Pochodzenia Energii z OZE* 68% 68%
Energia cieplna zakupiona (GJ) 92 029 85 913 115 969 102 763 -20,64% -16,40% Spadek wynika ze zmniejszenia liczby oddziałów, a także zamknięcia trzech budynków centrali we Wrocławiu. Zużycie w 2020 roku było bardzo wysokie z uwagi na długi sezon grzewczy, co spowodowało znaczące obniżenie zużycia energii cieplnej rok do roku.
Gaz ziemny (GJ) 6 921 6 435 7 897 6 821 -12,35% -5,66% Podobnie jak w odniesieniu do energii cieplnej.
Olej opałowy (GJ) 423 334 291 240 +45,40% +39,32% Wzrost wynika z zakupu oleju opałowego jako uzupełnienia zapasów.
Łączne zużycie energii (GJ) 186 639 169 660 219 092 193 444 -14,81% -12,30%
*Opis metody obliczeń znajduje się tutaj.

[GRI 303-5]
Zużycie wody
Grupa 2021 Bank 2021 Grupa 2020 Bank 2020 Grupa
2021/ 2020
Bank
2021/ 2020
Przyczyny zmiany
Woda (m³) 70 739 66 146 101 898 93 391 -30,58% -29,17% Zużycie wody ściśle zależy od liczby pracowników przebywających w biurach, zatem na ten znaczący spadek miały wpływ pandemia i praca zdalna, czasowe wyłączenia oddziałów z obsługi, a także spadek liczby oddziałów i budynków biurowych.

 

[GRI 302-1]
Zużycie paliw
Bank 2021 Bank 2020 Bank 2021/2020
Paliwo Benzyna Diesel LPG Benzyna Diesel LPG Benzyna Diesel LPG
Zużycie paliwa (litry) 487 974 209 588 151 133 422 327 271 300 131 415 +15,5% -22,7% +15%
Zużycie paliw Grupa 2021 Grupa 2021 Grupa 2021/2020
Paliwo Benzyna Diesel LPG Benzyna Diesel LPG Benzyna Diesel LPG
Zużycie paliwa (litry) 574 344 231 267 151 415 540 896 282 251 131 415 +6,2% -18% +15,2%

Spadek zużycia paliwa diesel wynika z zakończenia w 2021 roku około 100 kontraktów na samochody z silnikiem Diesla, przejęte w wyniku fuzji z Euro Bankiem. Wzrost poziomu zużycia benzyny i LPG jest z kolei spowodowany ożywieniem w 2021 roku w użyciu samochodów służbowych, które z powodu pandemii znacznie spadło w 2020 roku.

Racjonalizacja podróży służbowych wynika z ograniczeń związanych z narzuconymi przez Bank rodzajami środków transportu i ścieżką akceptacji w sytuacji skorzystania z wyższego standardu transportu. Pracownicy mogą korzystać z PKP II klasa, PKS i BUS. Tylko ograniczona grupa pracowników (ze względu na stanowisko lub pełnioną funkcję) może korzystać z PKP I klasa. Jeśli chodzi o proces zamówień biletów kolejowych i lotniczych, Bank korzysta ze wsparcia firmy zewnętrznej, z którą ma podpisaną umowę w zakresie obsługi podróży służbowych. W przypadku podróży samolotem i samochodem prywatnym wymagana jest zgoda Członka Zarządu. Dodatkowo w ramach modernizacji centrali bankowych w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku do organizowania spotkań i szkoleń wykorzystywane są urządzenia multimedialne i aplikacje internetowe (platforma szkoleniowa e-learning, MSTeams, Skype), co przekłada się na mniejszą ilość podróży służbowych.

Podróże służbowe Bank
(km)*
2021 2020 2019 2018 2017 2021/2020
Lotnicze** 302 402 393 922 624 505 566 782 212 425 -23,23%
Taksówki 991 1 943 8 784 3 562 3 155 -48,9%
Kolejowe** 725 916 1 105 957 3 183 766 2 739 829 2 227 450 -34,36%
Autokarowe 8 649 208 455 561 841 483 499 247 495 -95,8%
Samochód prywatny 53 248 48 963 +8,75%
* Dane dla Banku Millennium, Spółki nie prowadzą rejestru przejechanych km.
** Dane za rok 2020 zostały zaktualizowane zgodnie z zastosowaną nową metodologią – opis tutaj.

Liczba podróży służbowych w 2021 roku była znacznie ograniczona przez pandemię koronawirusa. Podróże służbowe były głównie realizowane w 1 połowie 2021 roku, kiedy zostały zniesione obostrzenia rządowe. Natomiast w dalszym ciągu w znaczący sposób ograniczone były szkolenia wyjazdowe, które w większości przypadków odbywają się za pośrednictwem platformy e-learningowej.

Spółki realizują podróże służbowe we własnym zakresie.

Działania proekologiczne

Grupa Banku Millennium prowadzi szereg działań, które mają na celu optymalizację zużycia energii, wody, paliw oraz zakupionych materiałów.

Działanie Opis
Ograniczenie zużycia plastiku
 • Upowszechnienie płatności za pomocą wirtualnej karty i BLIKa w aplikacji mobilnej przyczynia się do zmniejszenia ilości wydawanych kart plastikowych;
 • Wprowadzenie opcji tymczasowej blokady karty, dzięki czemu nie trzeba wyrabiać nowej;
 • W centrali Banku znajdują się uzdatniacze wody – nie ma konieczności zakupu wody butelkowanej;
 • Na podstawie średniej liczby wysyłanych przesyłek, ustalony został limit zamówień na plastikowe koperty bezpieczne dla każdej jednostki organizacyjnej Banku.
Efektywne gospodarowanie posiadanymi zasobami
 • Ponowne wykorzystanie posiadanych zasobów pozwala na zmniejszenie liczby zakupionego wyposażenia (fotele obrotowe), urządzeń własnych (niszczarki, liczarki) i materiałów biurowych (np. tonery, wieszaki, taśmy barwiące).
 • Urządzenia oraz wyposażenie z zamykanych lub przebudowywanych oddziałów są przekazywane do wykorzystania w innych placówkach.
Zero Waste – drugie życie mebli
 • Bank zorganizował za pośrednictwem specjalistycznej firmy wyprzedaż wyposażenia zakwalifikowanego do utylizacji (krzesła, szafy, biurka, kontenery, stoliki, komody, fotele, regały itd. Na platformie wyprzedażowej umieszczono 3 269 elementy. Akcja została poprzedzona komunikatami w wewnętrznych i zewnętrznych kanałach Banku. W wyniku przeprowadzonej wyprzedaży aż 65% mebli otrzymało drugie życie.
Narzędzia IT
 • System informatyczny pozwala na weryfikację każdego zamówienia materiałów i wyposażenia biurowego pod kątem zasadności zakupu i zdefiniowanego limitu, co przyczynia się do ograniczenia zużycia zasobów.
 • W 2021 roku Bank kontynuował korzystanie z ok. 2500 stanowisk roboczych w technologii VDI (czyli „wirtualnych desktopów”, ang. VDI – Virtual Dekstop Infrastructure). Rozwiązanie to ogranicza m.in. zużycie surowców (w szczególności plastiku i metali używanych na potrzeby produkcji nowych komputerów osobistych) jak i energii elektrycznej (np. „tradycyjna” stacja robocza konsumuje średnio ok. 200W, natomiast VDI w modelu Banku – mniej niż 5W). Pomimo dodatkowej konsumpcji energii po stronie centralnej serwerowni, dzięki współdzieleniu pojedynczego serwera fizycznego przez setki maszyn wirtualnych, technologia VDI pozwala więc na znaczne ograniczenie śladu węglowego w środowisku.
Recycling – przekazanie sprawnych komputerów potrzebującym
 • Bank Millennium oraz Millennium Leasing po raz kolejny odpowiedziały na potrzeby lokalnej społeczności przekazując na rzecz beneficjentów Fundacji Forani sprzęt komputerowy.

Działanie Opis
Ograniczenie wydruku dokumentów
 • W oddziałach księgowania transakcji wewnętrznych zapisywane są w systemie – nie ma konieczności ich wydruku.
 • Ilość zamawianego papieru do wydruków transakcji kasowo-skarbcowych jest na bieżąco kontrolowana na podstawie miesięcznych raportów z transakcji kasowych;
 • Poprzez zautomatyzowanie procesu rozliczeń bankomatów wyeliminowano konieczność drukowania dokumentów z tym związanych;
 • Monitoring liczby wydruków – do jednostek generujących najwyższe poziomy wydruków przesyłane są raporty, co umożliwia podjęcie działań redukcyjnych;
 • Wydruk na drukarkach firmowych możliwy jest dopiero po zalogowaniu pracownika do konkretnego urządzenia, co zapobiega przypadkowym wydrukom.
Otwarcie konta online przy pomocy selfie lub z wykorzystaniem otwartej bankowości
 • Bank udostępnia możliwość otwarcia konta online z wykorzystaniem selfie lub z potwierdzeniem tożsamości poprzez logowanie do konta w innym banku. Oba procesy są w pełni zdalne i nie wymagają drukowania żadnych dokumentów.
Zakup biletów do kina w aplikacji mobilnej
 • Przy zakupie biletów do kina bezpośrednio w aplikacji również nie ma konieczności ich drukowania – w kinie można je pokazać na ekranie telefonu albo bezpośrednio z aplikacji można przesłać je znajomym.
Elektroniczny operat szacunkowy w procesie ubiegania się o kredyt hipoteczny
 • Bank udostępnił możliwość pozyskania e-operatu szacunkowego, który jest jednym z dokumentów potrzebnych w procesie ubiegania się o kredyt hipoteczny. Operat czyli proces wyceny nieruchomości jest zlecany przez system Banku i udostępniany Bankowi do analizy także elektronicznie. Dzięki temu klient nie musi dostarczać papierowego dokumentu. Poza papierem oszczędzana jest także energia elektryczna potrzebna do zeskanowania dokumentów oraz zużywa się mniej tonerów, które finalnie muszą zostać zutylizowane.
Potwierdzanie w oddziałach części transakcji za pomocą Autoryzacji Mobilnej
 • W 2020 roku Bank udostępnił w oddziałach możliwość potwierdzania części transakcji za pomocą Autoryzacji Mobilnej co jest kolejnym, ważnym krokiem w digitalizacji Banku i ograniczaniu dokumentacji papierowej. Wcześniej wszystkie transakcje realizowane w oddziale były potwierdzane podpisem na potwierdzeniu transakcji wydrukowanym przez pracownika Banku. Klient z aktywną Autoryzacją Mobilną zatwierdzi część transakcji zlecanych w oddziale telefonem. W 2021 roku usługa była rozwijana o kolejne dyspozycje.
 • Od wdrożenia tego rozwiązania klienci wykonali około 1,6 mln operacji, co pozwoliło zrezygnować z papierowych wydruków i zaoszczędzić 32 tys. ryz papieru.
Zakładanie i obsługa w kanałach zdalnych produktów inwestycyjnych
 • Klienci Banku Millennium mogą inwestować oszczędności z poziomu komputera, tabletu lub telefonu – w 2021 roku Bank rozbudował ofertę produktów inwestycyjnych dostępnych online, przede wszystkim w aplikacji mobilnej. Klienci mogą również wypełnić online ankietę MiFID. Dostęp do produktów inwestycyjnych w systemie Millenet oraz poprzez aplikację mobilną zmniejsza ilość dokumentów drukowanych w oddziałach Banku. Niektóre dyspozycje na funduszach zlecane w oddziale klienci mogą wygodnie potwierdzać w aplikacji mobilnej, bez konieczności podpisywania papierowych dokumentów.
Elektroniczny obieg dokumentów wewnętrznych
 • Dzięki wprowadzeniu systemów informatycznych do przetwarzania dokumentów wewnętrznych wyeliminowano obieg większości papierowych dokumentów w Banku;
 • Przetwarzanie dokumentacji klientów (np. wniosków kredytowych) oparte jest na elektronicznych kopiach dokumentów.
Mniej wydruków dla klientów
 • Elektroniczny obieg dokumentów przez Millenet dla Przedsiębiorstw – rozwiązanie umożliwia przekazywanie i odbieranie dokumentów cyfrowych oraz zawieranie umów przy użyciu podpisu elektronicznego certyfikatem kwalifikowanym. Dzięki temu można zrezygnować z drukowania dokumentów do podpisu;
 • Część dokumentów umieszczonych jest na stronie internetowej Banku oraz bankowości internetowej. Poprzez bankowość internetową klient jest np. informowany o zmianach w warunkach świadczenia usług (trwały nośnik);
 • Konsolidowanie dokumentów (kilka dyspozycji w jednym dokumencie, kilka umów w jednym wzorcu);
 • Skracanie dokumentów (tabele i równoważniki zdań zamiast opisów), co redukuje liczbę drukowanych stron;
 • Dostęp do e-administracji – składanie wniosków urzędowych jest możliwe przez bankowość elektroniczną, co ogranicza zużycie papieru (wnioski z programu Rodzina 500+, Dobry Start 300+, RKO, logowanie do platformy PUE ZUS, zakładanie Profilu Zaufanego);
 • Możliwość płatności za przejazd autostradą, kupowania biletów komunikacji miejskiej oraz parkingowych poprzez aplikację mobilną;
 • Wyciągi elektroniczne – dla każdego nowego klienta zawierającego umowę na usługi i produkty bankowe, wyciąg elektroniczny ustawiany jest domyślnie. Na życzenie klienta opcja ta jest wyłączana;
 • Bank prowadzi aktywnie kampanie promujące korzystanie z wyciągów elektronicznych;
 • Elektroniczny proces wnioskowania o produkty: otwarcie kolejnego rachunku bankowego, wypłaty gotówkowe, wniosek o udzielenie pożyczki, założenie lokaty itp.;
 • Płatności zbliżeniowe telefonem wraz z możliwością wirtualizacji plastikowych kart, płatności zbliżeniowe BLIK oraz promowanie płatności bezgotówkowych;
 • Zakup produktów ubezpieczeniowych również w kanałach zdalnych, gdzie w wygodny i intuicyjny sposób można nabyć ubezpieczenie w pełni online bez konieczności zastosowania papierowych wersji dokumentacji;
 • Przy wnioskowaniu o kredyt hipoteczny istnieje możliwość bezpośredniego podłączania skanów dokumentów do systemu Banku lub mogą one być pobierane przez pracownika z rejestrów publicznych oraz wyciągów z ROR klientów generowanych on-line.
 • Klienci z kredytem hipotecznym mogą załączać skany lub zdjęcia polisy ubezpieczeniowej w kanałach zdalnych, bez konieczności dostarczania papierowych dokumentów;
 • Dzięki platformie zakupowej goodie uruchomionej przez Bank Millennium istnieje możliwość przeglądania online ofert oraz elektronicznych gazetek sklepów zamiast ich papierowych odpowiedników;
 • Moduł finansowania handlu on-line – rozwiązanie dla klientów korporacyjnych umożliwiające przesyłanie elektronicznych zleceń i zdalną korespondencję z Bankiem;
 • E-gwarancja dla klientów biznesowych – to gwarancja bankowa wystawiona w formie elektronicznej (plik PDF) z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego dwóch pełnomocników Banku;
 • W Millennium TFI potwierdzenia transakcji mogą być przesyłane do klienta drogą elektroniczną. Klient ma możliwość wskazania adresu e-mail do otrzymywania elektronicznych potwierdzeń transakcji;
 • Dystrybutorzy, z którymi TFI posiada podpisane umowy dystrybucyjne oferują możliwość nabywania jednostek uczestnictwa funduszy przez internet (formularz nabycia dla klienta jest wersji elektronicznej);
 • Millennium Leasing umożliwia dostęp do elektronicznego Biura Obsługi Klienta na platformie Millenet, w ramach którego klienci mogą skorzystać z faktur elektronicznych (w ciągu 2021 roku udział klientów korzystających z tego rozwiązania wzrósł z 54% do 76%) oraz ustawienia powiadomień SMS informujących o wystawionej nowej fakturze, zbliżającym się terminie wymagalności i przekroczonym terminie spłaty;
Sprzedaż produktów przez kanały zdalne
 • Klienci detaliczni mogą wnioskować o produkty kredytowe, oszczędnościowe i ubezpieczeniowe za pośrednictwem kanałów zdalnych, gdzie dokumentacja papierowa w ogóle nie występuje. Podczas takiego procesu umowa jest akceptowana H@słem SMS, a jej treść dostępna w systemie – nie trzeba więc jej drukować;
 • Klienci korporacyjni mogą złożyć wniosek o kartę płatniczą lub otworzyć kolejne konto przez system bankowości internetowej. Klienci wnioskujący o kredyt mogą przekazać potrzebną dokumentację w postaci elektronicznej.

 

W 2021 roku kontynuowana była digitalizacja produktów, a w następstwie pandemii COVID-19 znacząco zmieniły się nawyki konsumentów, którzy chętniej korzystają z rozwiązań online, zarówno w kwestii produktów bankowych, jak i usług dodatkowych. Rekordowo wzrosła ilość transakcji internetowych i płatności e-commerce, szczególnie w płatnościach BLIK, gdzie możemy mówić o zmianie +72% r/r jeśli chodzi o transakcje e-commerce i aż +125% r/r w ilości przelewów P2P.

Udział kanałów elektronicznych w wolumenie sprzedaży najważniejszych produktów

Konta osobiste* Pożyczki gotówkowe Lokaty terminowe
28% 69% 92%
* Proces rozpoczęty w kanale elektronicznym.

Wzrost liczby klientów korzystających z usług online

2021 2020 różnica
Wszyscy klienci z dostępem do bankowości elektronicznej 3 489 972 3 230 769 +8%
Aktywni użytkownicy bankowości elektronicznej 2 263 233 2 052 806 +10%
Klienci aktywnie korzystający z bankowości mobilnej 1 920 883 1 658 554 +16%
Klienci korzystający z Autoryzacji Mobilnej 1 995 707 1 394 169 +43%
Klienci korzystający z otwartej bankowości (Finanse 360º) 53 149 36 300 +46%
Klienci korzystający z wyciągów on-line 2 807 904 2 643 960 +6%
Klienci z dostępem do e-administracji 1 058 813 664 695 +59%

Działanie Opis
Energooszczędne budynki centrali Banku w Warszawie i Wrocławiu
 • Na oszczędności w poborze energii wpływa m.in. zastosowanie nowoczesnego oświetlenia LED na klatkach schodowych i w biurach centrali.
 • W 2020 r. Bank wymienił oświetlenie w biurach Centrali na nowoczesne typu LED. Decyzja była oparta na poprawie efektywności energetycznej – zmniejszeniu emisji CO2 oraz analizie kosztów bieżących zużycia energii elektrycznej w porównaniu do nowoczesnych rozwiązań i ich wpływie na ochronę środowiska.
 • Łącznie na nowoczesny sprzęt LED wymieniono ok. 12 000 opraw w starej technologii jarzeniowej i w ten sposób ograniczono zużycie energii na oświetlenie o 54%, a tym samym zredukowano emisję CO2 o 500 ton rocznie. Rok 2021 to pierwszy rok, w którym widać pełen wpływ tego projektu na poziom zużycia energii.
 • W nowej centrali we Wrocławiu zastosowano oświetlenie typu LED w systemie DALI z czujnikami ruchu oraz z czujnikami natężenia oświetlenia uwzględniającymi podaż światła dziennego. W efekcie relokacji stare świetlówki zostały zamienione na najnowocześniejszy system – zamontowano około 850 opraw LED. Poprawa jakości oświetlenia w biurach miała ogromny wpływ na zdrowie, samopoczucie i efektywność pracy pracowników.
Ograniczenie czasu pracy urządzeń technicznych
 • W roku 2021 postępowała dalsza optymalizacja czasu pracy instalacji budynkowych .W tym celu zostały zmienione nastawy i parametry techniczne takich urządzeń jak: czas pracy oświetlenia biurowego, czas pracy urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz zmiany nastaw temperatury w poszczególnych obszarach. Dzięki tym optymalizacjom udało się zminimalizować zużycia energii elektrycznej w centralach Banku.
Oszczędność energii w oddziałach
 • We wszystkich oddziałach wymieniono banery reklamowe z tradycyjnymi źródłami światła na energooszczędne LED.
 • Sterowanie czasowe świeceniem banerów reklamowych przy zastosowaniu zegarów astronomicznych.
 • Konsekwentnie zwiększamy liczbę oddziałów z oświetleniem typu LED. Na koniec 2021 roku działały 153 oddziały z oświetleniem LED. We wszystkich modernizowanych Centrach Korporacyjnych standardem jest oświetlenie LEDowe, które w 2021 zostało zainstalowane w 4 lokalizacjach biurowych
 • We wszystkich placówkach wprowadzono ograniczenie pracy klimatyzacji poprzez zainstalowanie zegarów regulujących czas pracy jednostek klimatyzacji.
 • W związku ze zmienionymi godzinami otwarcia palcówek ze względu na pandemię, ograniczono czas pracy urządzeń oraz oświetlenia placówek oraz budynków własnych.
Racjonalne gospodarowanie zużyciem energii
 • W centralach Banku klimatyzacja jest ustawiona na temperaturę 21 stopni Celsjusza i nie działa poza godzinami pracy;
 • Podczas wizyt Ekspertów w oddziałach Banku jest prowadzona akcja promująca świadome użytkowanie klimatyzacji w kontekście zużycia prądu oraz ochrony środowiska.
 • Wirtualizacja serwerów pozwala zmniejszyć liczbę fizycznych maszyn stojących w centrum komputerowym, co przekłada się na mniejsze zużycie energii na zasilanie i chłodzenie;
 • W roku 2021 przebudowano kolejne piętra w centrali Banku w Warszawie. We wszystkich toaletach oraz małych kuchenkach zainstalowano sensory obecności – oświetlenie jest wyłączane automatycznie jeśli nie przebywają w nim osoby. W latach 2020 i 2021 z zastosowaniem czujników obecności w wybranych strefach socjalnych zostało przebudowane prawie 8 000 m2 powierzchni biurowej.
 • W nowej centrali we Wrocławiu na całej powierzchni najmu, czyli prawie 4 000 m2, zamontowany został nowoczesny system oświetlenia z czujnikami obecności oraz z czujnikami natężenia oświetlenia w częściach open space wykorzystujący podaż światła dziennego. System ma na celu znacząco ograniczyć zużycie mediów w stosunku do starego typu oświetlenia.
Kontrola zużycia mediów
 • Odbywa się na bieżąco, na podstawie danych finansowych sporządzany jest ranking odbiorców energii według jej zużycia. Oddziały o największym wskaźniku zużycia energii są kontrolowane oraz wdrażane są zalecenia dla firm administrujących budynkami. Podobnie w przypadku wysokich rachunków za media, sprawdzane jest, czy zużycia są prawidłowe i czy nie występuje awaria urządzeń lub instalacji.
Skrócenie czasu pracy firm sprzątających
 • W poprzednich latach firmy pracowały w reżimie 20.00 – 4.00 rano. Wymagało to włączenia w tych godzinach oświetlenia, co skutkowało wyższym jego zużyciem. W 2020 r. firmy pracują w godzinach 17.00 – 22.00. Oświetlenie jest wyłączane po godzinie 22.00.
Optymalizacja zużycia wody (oddziały i centrala)
 • W 2020 roku w 14 budynkach własnych Bank zainstalował 173 nowoczesne perlatory, specjalne nakładki na krany zwiększające optycznie strumień wody poprzez napowietrzenie. Perlator pozwala na oszczędzenie zużycia wody od 15% do 25%.
 • W centrali Banku w Warszawie część perlatorów została zainstalowana już w 2018 r. co pozwoliło na wygenerowanie oszczędności w zużyciu wody rzędu 15%.
 • W centralach zamontowane są dystrybutory wody ciepłej i zimnej, co zachęca pracowników biurowych do korzystania z dystrybutorów zamiast kupowania wody butelkowej. Wpływa to na ograniczenie odpadów – w tym plastiku.

[GRI 302-4]
Oszczędność energii w lokalizacjach Banku
2021 2020 2019** 2018 2017
PLACÓWKI DETALICZNE (bez punktów Millennium Mini)
Lokalizacje z banerami z oświetleniem LED 417 456 357 361 355
(100%) (100%) (100%) (100%) (100%)
Lokalizacje z panelami wyłączanymi o północy 409 409 310 305 307
(98%) (90%) (86%)* (84%)* (86%)*
Energooszczędne źródła światła
w oddziałach (oświetlenie LED)
153 117 113 100 80
(36,5%) (26%) (32%) (28%) (22%)
PLACÓWKI BANKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW**
Lokalizacje z banerami z oświetleniem LED 8 7 7 7 7
100% 100% 100% 100% 100%
Lokalizacje z panelami wyłączanymi o północy 8 7 7 7 7
100% 100% 100% 100% 100%
Energooszczędne źródła światła
w lokalizacjach (oświetlenie LED)
4 1 0 0 0
50% 14% 0% 0% 0%
CENTRALE BANKU MILLENNIUM***
Lokalizacje z banerami z oświetleniem LED 3 3 3 2 2
100% 100% 100% 100% 100%
Energooszczędne źródła światła
w lokalizacjach (oświetlenie LED)
2 1 0 0 0
66% 33% 0% 0% 0%
* Pozostałe panele świecą się przez cały czas otwarcia galerii handlowych, w których są zlokalizowane.
** Placówki bankowości przedsiębiorstw z wyłączeniem lokalizacji pod tym samym adresem co lokalizacje Centrali bądź placówki detaliczne.
*** Centrale Banku Millennium rozumiane w kategorii lokalizacji miasta, a nie poszczególnych budynków z uwagi na rozproszoną strukturę.

Działanie Opis
Samochody hybrydowe
 • Samochody z floty Banku są sukcesywnie wymieniane na modele hybrydowe. Na przełomie 2022 i 2023 roku Bank planuje wymienić pozostałe samochody na nowe z napędem hybrydowym, co przełoży się na jeszcze większe zmniejszenie emisji spalin do środowiska.
Ograniczenie liczby podróży służbowych
 • W celu minimalizowania liczby podróży służbowych, stosuje się limity w korzystaniu z poszczególnych rodzajów transportu oraz wykorzystuje zdalne metody komunikacji, np. szkolenia e-learningowe, tele i wideokonferencje.
Ładowarki do samochodów i hulajnóg elektrycznych
 • Bank aktywnie wspiera proekologiczny styl życia w swoich inwestycjach w infrastrukturę – w 2021 roku uruchomione zostały stacje do ładowania samochodów elektrycznych oraz rowerów i hulajnóg w centrali Banku w Warszawie dla pracowników oraz klientów Banku.

Wyniki wyszukiwania