Raport finansowy i ESG

Od ponad dekady Bank monitoruje i publikuje dane dotyczące poziomu emisji dwutlenku węgla. W najnowszej strategii biznesowej Bank zadeklarował redukcję emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 o 50% w 2022 roku w porównaniu do 2020 roku, a także dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2027 roku w zakresie 1 i 2 oraz do 2050 roku w zakresie 3.

Więcej o zagadnieniach ESG w strategii Grupy Banku Millennium na lata 2022-24.

Poniżej zaprezentowane zostały informacje nt. wielkości emisji w roku 2021 (w porównaniu do 2020) oraz informacje dotyczące metodologii dokonanych obliczeń.

Ślad węglowy [GRI 305-1] [GRI 305-2] [GRI 305-3] [GRI 305-4]

Emisje GHG w zakresie 1, 2, 3 w tonach CO2e dla Banku Millennium

Zakres emisji GHG Kategoria emisji Wielkość emisji 2021 [Mg CO2e] Wielkość emisji 2020 [Mg CO2e] różnica
Zakres 1 Spalanie w źródłach mobilnych 1 832 1 840 -0,4%
Spalanie w źródłach stacjonarnych 390 405 -3,8%
Suma: Zakres 1 2 222 2 246 -1,0%
Zakres 2 Zakup ciepła 8 291 9 917 -16,4%
Zakup energii elektrycznej (location-based) 14 496 16 820 -13,8%
Zakup energii elektrycznej (market-based) 4 677 11 517 -59,4%
Suma: Zakres 2 location-based 22 786 26 737 -14,8%
Suma: Zakres 2 market-based 12 968 21 434 -39,5%
Zakres 3 Kat. 3 Emisje związane z energią i paliwami (nieujęte w zakresie 1 i 2) (location-based) 4 376 3 120 +40,2%
Kat. 3 Emisje związane z energią i paliwami (nieujęte w zakresie 1 i 2) (market-based) 1 902 3 120 -39,0%
Kat. 6. Podróże służbowe 91 127 -28,4%
Suma: Zakres 3 (location-based) 4 467 3 247 +37,6%
Suma: Zakres 3 (market-based) 1 993 3 247 -38,6%
Suma: Zakres 1, 2 (location-based), 3 29 476 32 230 -8,5%
Suma: Zakres 1, 2 (market-based), 3 17 183 26 927 -36,2%

Całkowita emisja (market-based) wygenerowana przez Bank Millennium w 2021 roku wyniosła 17 183 Mg CO2e i była o 36,2% niższa niż w roku 2020. W 2021 roku emisje bezpośrednie z zakresu 1 stanowiły zaledwie około 12,9% łącznych emisji Banku Millennium, gdzie 10,7% pochodziło ze spalania w źródłach mobilnych i 2,3% pochodziło ze spalania w źródłach stacjonarnych. W roku 2021 77,3% łącznych emisji Banku Millennium pochodziło z emisji pośrednich z zakresu 2 (location-based), gdzie 49,2% emisji z tego zakresu zostało wyemitowanych poprzez zużycie zakupionej energii elektrycznej, a 28,1% pochodziło ze zużycia zakupionej energii cieplnej. W 2021 roku emisje pośrednie z zakresu 2 (market-based) stanowiły 75,5% łącznych emisji Banku Millennium, z czego 27,2% emisji z tego zakresu zostało wyemitowanych poprzez zużycie zakupionej energii elektrycznej, a 48,2% pochodziło ze zużycia zakupionej energii cieplnej. W 2021 roku udział emisji pośrednich z zakresu 3 (market-based) wyniósł 11,6 %, gdzie 11,1% stanowiły emisje związane z energią i paliwami (nieujęte w zakresie 1 i 2, takie jak generowanie energii elektrycznej i cieplnej, straty na przesyle czy emisje z procesu wytwarzania paliw), a 0,5% stanowiły podróże służbowe. Redukcja emisji nastąpiła we wszystkich kategoriach z wyjątkiem emisji związanych z energią i paliwami nieujętymi w zakresie 1 i 2 (location-based). Opublikowany wskaźnik emisji DEFRA na rok 2021 dla tej kategorii został podwojony, w związku z czym poziom emisji wzrósł, pomimo spadku zużycia energii elektrycznej.

Emisje GHG w zakresie 1, 2, 3 w tonach CO2e dla Grupy Banku Millennium

Zakres emisji GHG Kategoria emisji Wielkość emisji 2021 [Mg CO2e] Wielkość emisji 2020 [Mg CO2e] różnica
Zakres 1 Spalanie w źródłach mobilnych 2 076 2 130 -2,5%
Spalanie w źródłach stacjonarnych 424 471 -9,9%
Suma: Zakres 1 2 500 2 601 -3,9%
Zakres 2 Zakup ciepła 8 881 11 191 -20,6%
Zakup energii elektrycznej (location-based) 16 433 19 096 -13,9%
Zakup energii elektrycznej (market-based) 5 302 12 985 -59,2%
Suma: Zakres 2 location-based 25 313 30 287 -16,4%
Suma: Zakres 2 market-based 14 183 24 176 -41,3%
Zakres 3 Kat. 3 Emisje związane z energią i paliwami (nieujęte w zakresie 1 i 2) (location-based) 4 966 3 565 +39,3%
Kat. 3 Emisje związane z energią i paliwami (nieujęte w zakresie 1 i 2) (market-based) 2 082 3 565 -41,6%
Kat. 6. Podróże służbowe 91 127 -28,4%
Suma: Zakres 3 (location-based) 5 057 3 691 +37,0%
Suma: Zakres 3 (market-based) 2 173 3 691 -41,1%
Suma: Zakres 1, 2 (location-based), 3 32 871 36 580 -10,1%
Suma: Zakres 1, 2 (market-based), 3 18 856 30 469 -38,1%

 

Całkowita emisja (market-based) wygenerowana przez Grupę Banku Millennium w 2021 roku wyniosła 18 856 Mg CO2e i była o 38,1% niższa niż w roku 2020. W roku 2021 77% łącznych emisji Grupy Banku Millennium pochodziło z emisji pośrednich z zakresu 2 (location-based), gdzie 50% emisji z tego zakresu zostało wyemitowanych poprzez zużycie zakupionej energii elektrycznej, a 27,02% pochodziło ze zużycia zakupionej energii cieplnej. W 2021 roku emisje pośrednie z zakresu 2 (market-based) stanowiły 75,22% łącznych emisji Grupy Banku Millennium, z czego 28,12% emisji z tego zakresu zostało wyemitowanych poprzez zużycie zakupionej energii elektrycznej, a 47,1% pochodziło ze zużycia zakupionej energii cieplnej. W 2021 roku emisje bezpośrednie z zakresu 1 stanowiły około 13,3% łącznych emisji Grupy Banku Millennium, gdzie 11,05% pochodziło ze spalania w źródłach mobilnych i 2,25% pochodziło ze spalania w źródłach stacjonarnych. W 2021 roku udział emisji pośrednich (market-based) z zakresu 3 wyniósł 11,5%, gdzie 11% stanowiły emisje związane z energią i paliwami (nieujęte w zakresie 1 i 2), 0,5% stanowiły podróże służbowe. Redukcja emisji nastąpiła we wszystkich kategoriach z wyjątkiem emisji związanych z energią i paliwami nieujętych w zakresie 1 i 2 (location-based). Opublikowany wskaźnik emisji DEFRA na rok 2021 dla tej kategorii został podwojony, w związku z czym poziom emisji wzrósł, pomimo spadku zużycia energii elektrycznej.

Dzięki temu, że dla energii elektrycznej kupowanej bezpośrednio przez Bank zostały zakupione Gwarancje Pochodzenia Energii w ilości 16 418 875 kWh, obniżyło to emisje związane z zakupem energii elektrycznej w Banku Millennium o 68% [9 819 t CO2e] oraz Grupy Banku Millennium o 68% [11 131 t CO2e] porównując wyliczenia wg metody location-based (gdzie jest stosowany wskaźnik średni dla Polski) do market-based (tam gdzie jest znany sprzedawca energii, stosowany jest wskaźnik emisji specyficzny dla niego.

 

Zakres emisji GHG Wielkość emisji/mPLN
przychodu 2021
[Mg CO2e/mPLN]
Wielkość emisji/ mPLN przychodu 2020
[Mg CO2e/mPLN]
różnica
Zakres 1, 2
(market-based)
4,18 5,95 -30%
Zakres 1, 2
(market-based), 3
4,73 6,77 -30%

Zakres emisji GHG Wielkość emisji/pracownik
Mg CO2e/pracownik]
Wielkość emisji/ pracownik
[Mg CO2e/pracownik]
różnica
Zakres 1, 2 (market-based) 2,29 3,31 -31%
Zakres 1, 2 (market-based), 3 2,60 3,76 -31%

Zakres emisji GHG Wielkość emisji/mPLN
przychodu 2021
[Mg CO2e/mPLN]
Wielkość emisji/mPLN
przychodu 2020
[Mg CO2e/mPLN]
różnica
Zakres 1, 2 (market-based) 4,36 6,37 -32%
Zakres 1, 2 (market-based), 3 4,92 7,25 -32%

Zakres emisji GHG Wielkość emisji/pracownik
[Mg CO2e/pracownik]
Wielkość emisji/ pracownik
[Mg CO2e/ pracownik]
różnica
Zakres 1, 2 (market-based) 2,36 3,57 -34%
Zakres 1, 2 (market-based), 3 2,66 4,07 -34%

Zastosowana metodologia obliczeń

Opracowany raport dotyczący gazów cieplarnianych został przygotowany zgodnie z Protokołem Gazów Cieplarnianych (Greenhouse Gas Protocol, GHG Protocol), według poprawionej wersji: ‘A Corporate Accounting and Reporting Standard revised edition, GHG Protocol Scope 2 Guidance Amendment to the GHG Protocol Corporate Standard’ oraz ‘Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard, Supplement to the GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard’.

Emisje GHG obliczone zostały osobno dla Banku Millennium (BM) oraz Grupy Banku Millennium (GBM), do której należą wszystkie pozostałe spółki (Millennium Leasing sp. z o. o., Millennium Dom Maklerski, Millennium TFI S.A., Millennium Goodie sp. z o. o., Millennium Bank Hipoteczny S.A., Millennium Service sp. z o.o., Millennium Telecommunication Services sp. z o.o. oraz Piast Expert sp. z o.o. w likwidacji, Lubuskie Fabryki Mebli S.A. w likwidacji, które nie generują emisji). Jako granice organizacyjne przyjęto kryterium kontroli operacyjnej. Bank Millennium posiada 100% kontroli operacyjnej w wymienionych spółkach generujących emisje GHG.

Zakres raportowania emisji obejmuje emisje bezpośrednie z zakresu 1 (wg GHG Protocol) ze spalania paliw we własnych lub nadzorowanych źródłach energii: spalanie w źródłach stacjonarnych – kotły grzewcze na gaz ziemny i olej opałowy i spalanie w źródłach mobilnych – pojazdach użytkowanych przez spółki (LPG, benzyna, diesel), emisje pośrednie zakresu 2 z wytworzenia zużytej zakupionej energii elektrycznej oraz energii cieplnej oraz pozostałe emisje pośrednie z zakresu 3 związane z energią i paliwami (nieujęte w zakresie 1 i 2) oraz emisje generowane podczas podróży służbowych w środkach transportu, które nie są własnością spółki lub nie są przez nią kontrolowane.

W celu podniesienia jakości obliczeń śladu węglowego wprowadzono zmiany w metodologii za rok 2020 oraz 2021 polegające na usystematyzowaniu stosowanych wskaźników emisji, wykonaniu obliczeń dla energii elektrycznej wg metod location-based (z zastosowaniem wskaźnika emisji średniego dla Polski) oraz market-based (z zastosowaniem wskaźników emisji specyficznych dla sprzedawców energii) oraz zmianie metody obliczeń dla podróży służbowych (zmiana źródła danych z szacunków pokonanego dystansu dla podróży lotniczych i kolejowych na dystans między miastem rozpoczęcia i zakończenia podróży). Dodatkowo została wykonana aktualizacja danych do obliczeń na podstawie rzeczywistych wartości pochodzących z faktur, w tym korekty faktury dla energii elektrycznej (dostępnych po dacie opracowania poprzedniego raportu), które dotyczyły zużycia energii elektrycznej oraz ciepła miejskiego. W organizacji nie wystąpiły emisje biogeniczne. Łączne emisje CO2 (market–based) dla Banku Millennium wyniosły (w tonach) 17167, CH4: 0,16 oraz N2O: 0,04, a dla Grupy Banku Millennium odpowiednio: 18838, 0,18, 0,05. Jako rok bazowy został wybrany rok 2020 ze względu na zastosowanie dla tego roku zaktualizowanej metodologii obliczeń, oraz z powodu, że był to pierwszy pełny rok po zakupie Euro Banku.

Dane użyte do kalkulacji oraz pomiarów emisji

Zużycia paliw i energii przedstawione są w tabelach dotyczących wskaźnika [GRI 302-1].  Dane dotyczące podróży służbowych przedstawione są w tabeli na stronie Ograniczanie zużycia zasobów.

Źródło danych wejściowych

Diesel, benzyna, LPG – Dane dotyczące zużycia paliw pochodzą z zestawienia raportów kart paliwowych. Zużycie paliw w spółce Millennium Bank Hipoteczny S.A. zostało oszacowane na podstawie kosztu paliw.

Gaz ziemny – Dane dotyczące zużycia gazu w Banku Millennium oraz Grupie Banku Millennium zostały oszacowane w oparciu o koszty.

Olej opałowy – Dane dotyczące zużycia pochodzą z faktur.

Energia elektryczna – Dane dotyczące zużycia pochodzą z faktur oraz zostały częściowo oszacowane w oparciu o koszty energii. W 2020 roku dane pozyskane z faktur stanowiły 68% szacowanego całkowitego zużycia energii w Banku Millennium oraz 69% w Grupie Banku Millennium. W 2021 odpowiednio 65% i 68%.

Ciepło (miejskie) – Dane dotyczące zużycia pochodzą z faktur oraz zostały częściowo oszacowane w oparciu o zrealizowane koszty. W 2020 dane pozyskane z faktur stanowią 7.7% oszacowanych kosztów całkowitych zużycia ciepła w Banku Millennium oraz 8.2% w Grupie Bank Millennium. W 2021 dane pozyskane z faktur stanowią 9.5% oszacowanych kosztów całkowitych zużycia ciepła w Banku Millennium oraz 11% w Grupie Bank Millennium.

Podróże lotnicze – emisje zostały obliczone na podstawie raportów otrzymanych od biur podróży (pokonanego dystansu). W 2021 roku biuro podróży zorganizowało 98% lotów (według kosztu lotów), dlatego emisje wyliczone przez biuro podróży zostały przybliżone do 100% emisji w latach 2020 i 2021.

Transport kolejowy – Dla Banku Millennium dane dotyczące przebytego dystansu zostały pozyskane na podstawie raportów sporządzonych przez biuro podróży. W 2021 roku biuro podróży zorganizowało 75% podróży pociągiem (na podstawie kosztów podróży), dlatego dystans wyliczony przez biuro podróży został przybliżony do 100%. Nieliczne podróże kolejowe pracowników innych spółek z Grupy również zostały uwzględnione.

Transport drogowy (autobus, taxi, samochody prywatne) – Dla Banku Millennium dane dotyczące przebytego dystansu zostały oszacowane w oparciu o zrealizowane koszty. Dystans pokonany samochodami prywatnymi został obliczony na podstawie kosztów z uwzględnieniem ryczałtu za kilometr (tzw. kilometrówka).

Paliwa (spalanie w źródłach mobilnych oraz stacjonarnych), wskaźniki WTT, podróże służbowe – DEFRA 2020, wersja 1.3 (opublikowana 31.07.2020), DEFRA 2021, wersja 1, emisje CH4 oraz N2O przeliczone z AR4 do AR5 (CH4 25 do 28; N2O 298 do 265).

Energia elektryczna location-based – Wskaźniki emisyjności dla energii elektrycznej za rok 2019 opublikowane w grudniu 2020 (wskaźnik dla danych za 2020) , Wskaźniki emisyjności dla energii elektrycznej za rok 2020 opublikowane w grudniu 2021 (wskaźnik dla danych za 2021).

Energia elektryczna market-based –
(wskaźnik dla danych za 2020)
(wskaźnik dla danych za 2021)

Powyższe dane, zgodnie z przepisami, są publikowane po zakończeniu roku do końca marca roku następnego, czyli po czasie przygotowywania raportu przez Bank. Dlatego też w obliczeniach są używane najbardziej aktualne dostępne wskaźniki na dzień wykonywania obliczeń.

Ciepło – URE (Urząd Regulacji Energetyki); Raport „Energetyka cieplna w liczbach – 2019” – najnowszy dostępny dokument zastosowany podczas obliczeń emisji.

Ograniczanie emisyjności budynków

Bank Millennium przykłada dużą wagę do badania i obniżania poziomu emisyjności nieruchomości zajmowanych w związku z prowadzoną działalnością. W 2022 roku całość energii elektrycznej zakupionej przez Bank będzie posiadać certyfikaty potwierdzające pochodzenie z odnawialnych źródeł energii. Bank wprowadza przyjazne środowisku rozwiązania w swoich trzech centralach (w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku). W 2021 roku Bank przeprowadził audyt energetyczny swoich siedzib.

Nowa siedziba centrali we Wrocławiu [GRI 305-5]

Projekt relokacji centrali we Wrocławiu rozpoczął się w 4 kw. 2020 roku i został podzielony na dwa etapy. Etap pierwszy zakładał konsolidację czterech budynków biurowych w jednej istniejącej lokalizacji – dzięki temu zoptymalizowano powierzchnię biurową, redukując ją o 3200 m2, co przełożyło się na redukcję zużycia mediów i zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną. Ostatecznie przełożyło się to na redukcję śladu węglowego wyrażoną w tonach ekwiwalentu CO2 równą 959 tC02e/rok, co stanowi ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 30%. Efekt przedstawionych redukcji jest widoczny w danych zaprezentowanych w niniejszym raporcie.

 

 

Etap drugi projektu zakładał relokację do nowej siedziby, do której pracownicy przenieśli się w połowie listopada 2021 roku. Wybrano na nią budynek z ekologicznym certyfikatem LEED na poziomie GOLD, potwierdzającym energooszczędność i przyjazność środowisku. Bank podszedł do projektu kompleksowo, a rozwiązania ekologiczne zostały wdrożone na każdym etapie projektu aranżacji i wyposażenia wnętrz, zaczynając od wprowadzenia w biurze oświetlenia ledowego z czujnikami ruchu i systemem wykorzystującym podaż światła dziennego, co znacząco poprawia komfort pracowników. Okładziny ścienne i część sufitów zostały wykonane z wełny drzewnej, poprawiającej akustykę, ale przede wszystkim pochodzącej ze zrównoważonej produkcji, co zostało potwierdzone międzynarodowym certyfikatem Blue Angel. Głównym celem Banku było zastosowanie rozwiązań, które posiadają wysoki wskaźnik recyclingu – np. wybrana wykładzina jest wykonana w 59% z materiałów z recyclingu, a część tapicerek pochodzi w 100% z recyclingu. Na pozostałe wyposażenie wybrano materiały drewniane, surowe sklejki naturalne/mdf pochodzące z certyfikowanych upraw, w naturalnej kolorystyce, dzięki czemu ograniczono zużycie sztucznych lakierów i farb. Całe zakupione wyposażenie ma wydłużony okres gwarancji, tak aby służyło pracownikom wiele lat. Przy wyborze produktów preferowano te produkowane w Polsce i lokalnie, np. lampy dekoracyjne wykonane z tektury wyprodukowane zostały we Wrocławiu. Projektowi towarzyszyła idea biophilic, dzięki której w nowej przestrzeni biurowej jest bardzo dużo roślin, poprawiających zarówno samopoczucie pracowników, jak i jakość powietrza. Z kolei wyposażenie z opuszczanej siedziby zostało wystawione na aukcję dla pracowników w myśl idei „Zero Waste”, dzięki czemu zyskało ono drugie życie. Szacujemy, że etap ten pozwoli na dalsze redukcje śladu węglowego o 2016t CO2e, co stanowi 92% redukcji absolutnych, osiągniętych zarówno dzięki zakupowi certyfikatów pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, ale także poprzez zastosowanie ekologicznych rozwiązań opisanych wyżej. Pełne wyniki tego etapu zostaną odzwierciedlone w raporcie ESG Grupy Banku Millennium za 2022 rok.

Mil-wykres-1 (1) Mil-wykres-1 (1)

Powyższe zestawienie pokazuje podsumowanie projektu według standardu GHG Protocol. A Corporate and Reporting Standard, revised edition, March 2004. World Resources Institute and World Business Councilfor Sustainable Development. (Zmiany i poprawki: Required gases and GWP values, February 2013), Metodologia liczenia emisji zakresu 2: market-based approach (zastosowanie wskaźnika emisji zakupionej energii elektrycznej według wskaźnika dostawcy energii) według GHG Protocol. Scope 2 Calculation Guidance. An amendment to the GHG Protocol Corporate Standard, 2015. World Resources Institute.

Całkowita absolutna redukcja śladu węglowego wrocławskiej centrali Banku Millennium wyniosła 2 976,25 t CO2e/rok, co stanowi zmniejszenie całkowitych emisji ze zużycia mediów o 94,5%. Redukcja emisji ze zużycia: energii elektrycznej wyniosła 99,5%, energii cieplnej – 76%, wody – 79% oraz produkcji ścieków – 81%. Całkowita redukcja emisji w wysokości 2 976 t CO2e/rok to tyle, ile emituje samochód osobowy okrążając Ziemię 362 razy, podróż pociągiem jednej osoby z Wrocławia do Warszawy pokonana 269250 razy lub roczne zaopatrzenie w energię elektryczną dla 4 789 osób.

Modelowy ekologiczny oddział w Gdańsku

Innym przykładem inwestycji w przyjazne środowisku rozwiązania jest modelowy ekologiczny oddział Banku Millennium, który został otwarty w 2021 roku w Gdańsku. Placówka została przeniesiona z budownictwa starego typu i usytuowana w nowej zabudowie, spełniającej wysokie standardy ekologiczne. Już na etapie planowania inwestycji uwzględnione zostało dążenie do jej niskoemisyjności. Przejawiało się to zarówno w decyzjach zakupowych, jak i zleceniu niezależnemu partnerowi zadania wyliczenia redukcji emisji zgodnie ze standardem Greenhouse Gas Protocol (Greenhouse Gas Protocol, A Corporate Accounting and Reporting Standard, revised edition, March 2004). Świadomy wybór innowacyjnych, proekologicznych rozwiązań w nowym oddziale, w połączeniu z redukcją zużycia energii i innych mediów oraz zakupem zielonej energii (wytworzonej w źródłach wiatrowych w instalacji odnawialnego źródła energii, co zostało potwierdzone gwarancjami pochodzenia), pozwalają na redukcję emisji, w porównaniu do poprzedniej placówki, o ponad 70%. W przypadku jednego oddziału Banku to redukcja o prawie 39 ton ekwiwalentu dwutlenku węgla rocznie, co odpowiada zaopatrzeniu 62 Polaków w energię elektryczną na cały rok. To również tyle, ile zaoszczędziłoby 26 osób przesiadając się na rok z samochodu na rower.

12 12

Martyna Sarnik, Kierująca Placówką Detaliczną w Gdańsku

Dane dotyczące emisji prezentowane w rozdziale „Emisje gazów cieplarnianych” zostały obliczone przez niezależne firmy zewnętrzne.

Wyniki wyszukiwania