Raport finansowy i ESG

[GRI 103-1] [GRI 103-2] [GRI 103-3] [GRI 403-1] Działania prowadzone w ramach BHP uregulowane są w „Instrukcji zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Banku Millennium”. Obejmują one standardowe zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, tematykę ochrony przeciwpożarowej, podstaw prawa pracy oraz działalność szkoleniową w wymienionych obszarach. W 2020 roku katalog zagadnień został rozszerzony o zasady postępowania wobec zagrożeń związanych z COVID-19 publikowanych w katalogu PANDEMIA. Spółki Grupy podlegają tym samym regulacjom.

[GRI 403-2] Działalność kontrolna BHP jest działalnością planową, opartą na rocznym planie audytów obejmującym w każdym roku co najmniej 50% ogólnej liczby oddziałów Banku. Wszystkie wypracowane materiały z raportów, zaleceń pokontrolnych lub dokumentacji wypadkowej są wykorzystywane przez właściwe jednostki organizacyjne Banku do pracy nad poprawą bezpieczeństwa. [GRI 102-15] Kluczowe ryzyka związane z nieprzestrzeganiem zasad BHP dotyczą możliwości wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych (głównie upadków, uderzeń, obciążeń psychofizycznych i zakażenia SARS-CoV-2), związanej z tym absencji i konieczności wypłaty odszkodowań.

Skutecznym sposobem zabiegania tego typu ryzykom są szkolenia pracowników oraz cykliczne kontrole biur i oddziałów Banku pod kątem zgodności z zasadami ochrony przeciwpożarowej i BHP. Wszyscy nowo zatrudniani są zapoznawani z oceną ryzyka zawodowego występującego na poszczególnych stanowiskach pracy.

[GRI 403-3] W ramach zapewnianej pracownikom opieki medycznej realizowane są świadczenia z zakresu medycyny pracy, w tym badania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami w godzinach pracy i na koszt pracodawcy.

[GRI 403-4] Bieżące konsultacje realizowane są z udziałem przedstawicieli związków zawodowych. Dodatkową platformą służącą konsultacji i poprawie warunków pracy jest działalność Społecznych inspektorów pracy. W Banku trwają intensywne prace nad wdrożeniem zasad dotyczących współpracy wszystkich przedstawicieli społecznych i pracodawcy do działań w ramach Komisji ds. BHP.

[GRI 403-5] Wszyscy nowo zatrudnieni uczestniczą w obowiązkowych szkoleniach BHP i ochrony przeciwpożarowej. Kadra kierownicza dodatkowo zobowiązana jest do cyklicznych szkoleń przypominających i uzupełniających wiedzę w tym zakresie. W zależności od potrzeb Zespół Szkoleń organizuje szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

[GRI 403-7] Ograniczenie obrotu gotówką w placówkach detalicznych istotnie obniża ryzyka związane z przestępczością i jej negatywnymi skutkami (występowanie urazów fizycznych i psychicznych). Z kolei uruchamianie elektronicznych kanałów obsługi bankowej obniża ryzyka związane z bezpośrednim kontaktem i ryzykiem zarażenia SARS-CoV-2.

[GRI 403-9]
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Grupa 2021 Bank 2021 Grupa 2020 Bank 2020 Grupa 2019 Bank 2019
Wypadki w pracy* 40 39 36 34 39 38
Wypadki śmiertelne w pracy* 0 0 0 0 0 0
Wskaźnik dni straconych** 0,07% 0,07% 0,08% 0,07% 0,10% 0,10%
Wskaźnik nieobecności w pracy*** 9,00% 9,33% 11,20% 11,85% 7,28% 7,40%
Szkolenia BHP**** – liczba i % uczestników 1 264 (18%) 1 181
(18%)
1 175
(17%)
1 099
(17%)
1 465
(23%)
1 408
(24%)
Audyty oddziałów 306 292 197 197 185 185
* Liczba pracowników, którzy ulegli wypadkom.
** Wpływ wypadków i chorób zawodowych na absencję pracownika. Wskaźnik obliczany jest poprzez porównanie całkowitej liczby dni straconych do całkowitej liczby godzin zaplanowanych do przepracowania.
*** Wskaźnik mierzący rzeczywistą liczbę dni straconych nieobecnego pracownika wyrażony jako % całkowitej liczby dni zaplanowanych do przepracowania przez pracowników w tym samym czasie.
****Szkolenia wstępne i okresowe (przeprowadzane raz na 5 lat)..

Wyniki wyszukiwania