Raport finansowy i ESG

Działania kontynuowane w związku z pandemią COVID-19

[GRI 403-6] W dniu 3 marca 2020 roku Zarząd Banku powołał Zespół Koordynacji Działań ds. pandemii COVID-19, który od momentu powołania spotyka się regularnie raportując plan działania i status poszczególnych zadań do Zarządu Banku. Zespół Koordynacji Działań ds. pandemii COVID-19 skupia w swoim składzie przedstawicieli wszystkich obszarów Banku.

Obszar działań zespołu obejmuje:

  • bieżące monitorowanie sytuacji w kraju, dostosowywanie działań Banku do aktualnych wytycznych rządu;
  • organizację pracy Banku w czasie pandemii;
  • zapewnienie środków higieny dla oddziałów i central;
  • działania prewencyjne prowadzące do minimalizacji liczby zakażeń pracowników i klientów Banku;
  • wyposażenie wszystkich pracowników krytycznych z punktu widzenia ciągłości Banku w laptopy i telefony komórkowe;
  • bieżącą komunikację do pracowników;
  • restrykcyjne monitorowanie zachorowań pracowników, wsparcie pracowników i ich rodzin.

Zespół Koordynacji Działań ds. pandemii COVID-19 w 2021 roku na bieżąco dostosowywał działania Banku do aktualnej sytuacji pandemicznej w kraju. Realizacja prac była regularnie monitorowana na cyklicznych spotkaniach zespołu, a także raportowana na spotkaniach Zarządu.

Co do zasady, pracownicy central Banku pracowali w 2021 roku w modelu hybrydowym, z możliwością elastycznego dostosowania (zwiększania lub zmniejszania wymiaru pracy zdalnej) przez kierujących jednostkami.

W kwietniu 2020 roku utworzono Specjalny Fundusz Wsparcia dla Pracowników Grupy Banku Millennium na wypadek zarażenia koronawirusem i konieczności pokrycia kosztów leczenia i rehabilitacji. Środki z niego były na bieżąco udostępniane na wniosek pracowników również w 2021 roku.

W 2021 roku Bank wspólnie z dostawcą opieki medycznej skoordynował szczepienia na COVID i grypę dla swoich pracowników.

Wyniki wyszukiwania