Raport finansowy i ESG

[GRI 401-2] Pracownikom Grupy Banku Millennium oferowane są takie same świadczenia socjalne i rzeczowe bez względu na rodzaj umowy o pracę (na czas określony/nieokreślony) i wymiar czasu pracy (część etatu/pełen etat). Wysokość i zakres świadczeń są uzależnione od sytuacji życiowej i materialnej pracownika. Prywatna opieka medyczna oferowana jest pracownikom zatrudnionym w wymiarze minimum pół etatu, a jej zakres jest zróżnicowany w zależności od zajmowanego stanowiska.

Działalność socjalną w Banku reguluje „Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych”. Zgodnie z Regulaminem, Bank realizuje poniższe inicjatywy:

  • formy wypoczynku, działalność kulturalną, sportową, rekreacyjną i turystyczną,
  • organizowanie imprez i spotkań grupowych,
  • pomoc rzeczową lub pieniężną,
  • pomoc finansową udzielaną w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, szczególnie trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej lub życiowej (bezzwrotne zapomogi pieniężne), również w sytuacjach stanów nadzwyczajnych lub występowania zagrożeń epidemiologicznych.

Spółki korzystają z oferty świadczeń socjalnych oferowanych przez Bank, ale finansują je z własnych Funduszy Świadczeń Socjalnych.

Program prywatnej opieki medycznej umożliwia wszystkim pracownikom Grupy w równym stopniu dostęp do podstawowych i specjalistycznych konsultacji medycznych, szczegółowych badań diagnostycznych i programów profilaktycznych. Dodatkowo Pracownicy mogą wykupić pakiety medyczne dla członków najbliższej rodziny. Również emerytowani Pracownicy po zakończeniu zatrudnienia mogą kontynuować prywatna opiekę medyczną na preferencyjnych warunkach.

Bank i Spółki w ramach pomocy socjalnej oferują zapomogi dla pracowników, którzy znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej czy życiowej.

Przyznane świadczenia dla pracowników Banku 2021 2020 2019 2018
Zapomogi (zł) 517 320 388 550 316 800 452 200
Liczba pracowników, którzy dostali zapomogi 122 120 100 133

Pracownicy mają możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie na preferencyjnych warunkach. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje życie i zdrowie ubezpieczonego oraz jego bliskich. Do wyboru jest sześć wariantów ubezpieczenia, dzięki czemu każdy może je dostosować ofertę swoich potrzeb.

Ubezpieczenia na życie Bank 2021 Grupa 2021 Bank 2020 Grupa 2020 Bank 2019 Grupa 2019 Bank 2018 Grupa 2018
Liczba i % pracowników, którzy skorzystali z oferty 3 120 3 267 2 840 2 982 2 915 3 067 2 940 3 100
(47%) (46%) (45%) (44%) (49%) (48%) (50%) (49%)

[GRI 403-6] W 2021 roku zostało wdrożone nowe świadczenie w postaci platformy zakupowej umożliwiającej dokonywanie zakupów on-line ze środków Funduszu Socjalnego. Na platformie pracownik może skorzystać z ponad tysiąca różnych benefitów w zakresie usług turystycznych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Samodzielnie wybiera, które benefity go interesują i realizuje je w dowolnym miejscu i czasie. Na platformie została udostępniona też karta sportowa MultiSport, która w sposób kompleksowy zapewnia pracownikom dostęp do zróżnicowanych aktywności sportowych, takich jak basen, siłownia, fitness, squash, jak również nauka tańca, zajęcia jogi, sporty walki czy ścianka wspinaczkowa. Korzystając z karty pracownicy mają możliwość prowadzenia zdrowego i aktywnego trybu życia. Dodatkowo mogą wykupić na specjalnie wynegocjowanych warunkach cenowych kartę dla swoich bliskich.

Przed Świętami Bożego Narodzenia pracownicy mogą liczyć na wsparcie finansowe w postaci świadczenia świątecznego. Wysokość świadczenia jest zróżnicowana, uzależniona od sytuacji socjalnej pracownika.

Pandemia postawiła przed Bankiem konieczność wypracowania nowych rozwiązań. W 2021 roku nie była możliwa realizacja takich przedsięwzięć socjalnych, jak wycieczki i wyjazdy oraz spotkania, które od wielu lat Bank organizował dla pracowników. Dlatego do formuły Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzono świadczenie gotówkowe dla osób o niskich przychodach. Świadczenie miało na celu wsparcie finansowe pracowników, którzy w wyniku pandemii znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.

W obliczu rozwijającej się pandemii koronawirusa Zarząd Banku Millennium zadecydował o kontynuowaniu utworzonego w 2020 roku Specjalnego Funduszu Wsparcia Pracowników. Fundusz został zasilony kwotą 1 000 000 zł ze środków Banku. Z funduszu jest realizowana pomoc finansowa w postaci bezzwrotnej zapomogi pieniężnej w przypadkach zachorowania na koronawirusa pracownika Grupy Banku Millennium oraz członka najbliższej rodziny (małżonków, partnerów, dzieci). Wysokość wsparcia uzależniana jest od potrzeb przedstawionych przez pracownika we wniosku.

Wyniki wyszukiwania