Raport finansowy i ESG

Rekrutacja i rozwój zawodowy

Większość ofert pracy w Grupie Banku jest kierowanych zarówno do wewnętrznych, jak i zewnętrznych kandydatów. Pracownik, który chciałby rozwijać swoje umiejętności w innym obszarze niż dotychczas, może zgłosić chęć rotacji wewnętrznej.

Wybrani pracownicy są przypisywani do międzydepartamentowych projektów inicjowanych i nadzorowanych przez Zarząd Banku. Daje to możliwość zarówno dzielenia się swoją wiedzą, jak i zdobycia dodatkowych umiejętności.

W 2021 roku liczba osób podlegająca procesowi rotacji wewnętrznej powróciła do stabilnego poziomu sprzed czasu fuzji i pandemii.

Rekrutacje wewnętrzne – Bank Millennium* 2021 2020 2019 2018
Liczba pracowników 158 753 87 95
* Dane dla Banku Millennium, bez danych o rotacji wewnętrznej w pozostałych spółkach Grupy.

Działania z zakresu employer branding są istotnym elementem działalności Banku. Skierowane są do kilku potencjalnych grup pracowników: studentów i absolwentów, specjalistów IT i Digital, specjalistów sprzedaży oraz specjalistów wspierających i rozwijających bankowy biznes. Pomimo przedłużającej się sytuacji pandemicznej Bank sprawnie przystosował się do zmiany i z sukcesem zrealizował wiele różnych aktywności w formule online. Przykładem takich działań jest Tydzień z Doradcami Kariery, podczas którego studenci mieli okazję zapoznać się z możliwościami kariery w Banku Millennium. Drugim wydarzeniem wspieranym przez Bank była konferencja BIG DATA zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Statystyki, podczas której eksperci Banku prezentowali zagadnienia z obszaru technologicznego. Dodatkowo, w ramach konkursu Żagle Biznesu, poświęconego inteligentnym organizacjom, założonym przez studentów i prowadzonym przez studentów, doktorantów lub absolwentów SGH, Bank wystąpił w roli członka kapituły konkursowej. Wszystkie powyższe działania prowadzone były w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Bank od kilku lat jest już członkiem Klubu Partnerów SGH i ściśle współpracuje z uczelnią, udzielając się w życiu akademickim. Przedstawiciele Banku biorą aktywny udział w spotkaniach Rady Klubu Partnerów SGH, na których omawiane są elementy strategii uczelni czy możliwości kształcenia studentów w zakresie kluczowych kompetencji.

Bank Millennium uczestniczył także w wirtualnych targach pracy, takich jak Jobicon i Warsaw IT Days. Tego typu wydarzenia miały na celu przybliżenie potencjalnym kandydatom specyfiki pracy i możliwości rozwoju kariery w Banku. Targi to także przestrzeń do dzielenia się fachową wiedzą merytoryczną z uczestnikami.

Bank wykorzystuje możliwości komunikacyjne mediów społecznościowych, takich jak LinkedIn i Goldenline oraz kilkunastu portali wizerunkowo-rekrutacyjnych w celu sprawnego dotarcia do kandydatów z informacjami nt. pracodawcy i ofert pracy.

W Banku Millennium prowadzone są programy, w których nagradzani są pracownicy wyróżniający się ponadprzeciętnym zaangażowaniem.

Program Nagród Pracowniczych IMPAKT, w którym pracownicy nagradzają swoich kolegów i koleżanki z pracy. W 2021 roku wyróżnionych zostało 48 pracowników za zaangażowanie, podnoszenie jakości, innowacyjne rozwiązania oraz podejmowanie wyzwań inspirujących innych. Gala programu oraz rozdanie nagród odbyły się wirtualnie i uczestniczyło w niej 120 osób. Dodatkowo transmisja z ceremonii była udostępniona „live” wszystkim pracownikom.

Najlepsi pracownicy i menadżerowie są raz do roku nagradzani Nagrodą Prezesa za ponadprzeciętne osiągnięcia zawodowe. W 2021 roku trafiły one do 12 pracowników z centrali i sieci sprzedaży.

Szkolenia

[GRI 103-1], [GRI 103-2], [GRI 103-3] Szkolenia w Banku Millennium są istotnym elementem codzienności i traktowane są jako inwestycja w kapitał ludzki. Celem szkoleń jest podniesienie kompetencji pracowników, co przekłada się na poprawę jakości i efektywności ich pracy oraz realizację bieżących i przyszłych celów biznesowych.

Pracownicy Banku mają co roku możliwość uczestniczenia w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych oraz w konferencjach i kongresach. Z uwagi na pandemię, w trosce o zdrowie pracowników, większość szkoleń realizowana była w formule zdalnej lub hybrydowej, natomiast część odbyła się w formie stacjonarnej z zachowaniem reżimu sanitarnego. Część szkoleń została zrealizowana w formie e-learningów – m.in. „Kurs kasjera złotowo-walutowego” oraz „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”.

Liczba tematów szkoleń e-learning Grupa Bank Grupa Bank Grupa Bank
1 009** 1 002** 490 495 483* 478*
* Wzrost wynika z przeszkolenia pracowników ex Euro Banku.
** Wzrost wynika z migracji szkoleń z dwóch platform zewnętrznych na wewnętrzną platformę szkoleniową Banku. Na organizację większej liczby szkoleń w trybie online ma także wpływ sytuacja pandemiczna.

Szkolenia wstępne dla nowych pracowników Grupy Banku Millennium – ze względu na pandemię szkolenia realizowane były w pełni zdalnie ze wsparciem programu MS Teams.

Millennium Campus – program rozwoju wiedzy i kompetencji, którego celem jest wspieranie wzrostu innowacyjności w organizacji. Propozycja udziału w programie kierowana jest do wszystkich pracowników i pozwala spojrzeć na wiele tematów z innej perspektywy. Wykłady prowadzone są online, nagrania wraz z materiałami dodatkowymi udostępniane są na platformie szkoleniowej i w intranecie „Świat Millennium”. W 2021 roku odbyło się 11 zdalnych spotkań.

 • Szkolenie wstępne specjalistyczne dla nowych pracowników oddziałów własnych i sieci franczyzowej.
 • Warsztat certyfikujący Model Oszczędnościowo-Inwestycyjny (MOI) – przygotowuje do sprzedaży produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych, zgodnie z regulacjami MIFID oraz dostarcza wiedzy o standardach wymaganych w ramach modelu oszczędnościowo-inwestycyjnego.
 • „Kredyty hipoteczne” – szkolenie składa się z trzech części, które stanowią kolejne elementy procesu wdrażania pracowników w tematykę produktu hipotecznego i jego sprzedaży.
 • „Sprzedaż przez telefon – poznanie praktycznych umiejętności rozmowy sprzedażowej przez telefon z wykorzystaniem zasad wpływu i skutecznej argumentacji” dla pracowników sieci własnej i franczyzowej.
 • „Oferta kont biznes dla sieci franczyzowej” dla pracowników sieci franczyzowej.
 • „W-punkt krytyczny” – jednodniowe szkolenie stacjonarne dla kierowników placówek detalicznych i franczyzowych, dotyczące modelu „W punkt”. Szkolenie warsztatowe, realizowane stacjonarnie, dostarczało wiedzę i pozwalało na praktyczne przećwiczenie standardów opisanych w modelu.
 • „Model Oszczędnościowo-Inwestycyjny (MOI) – 2021” – szkolenie ze zmian w obowiązującym modelu sprzedaży produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych.
 • Szkolenia „Train the Trainer” dla Trenerów Regionalnych, przygotowujące do prowadzenia szkoleń z modelu sprzedażowego „W Punkt” oraz Modelu Oszczędnościowo-Inwestycyjnego (MOI).
 • Szkolenia produktowe i sprzedażowe dla pracowników sieci detalicznej, dotyczące produktów kredytowych: Wiarygodność kredytowa; Covid – pakiet ograniczeń; Zdolność kredytowa; Konsolidacja- dostępna od ręki; Wewnętrzne i zewnętrzne bazy danych.
 • Szkolenia produktowe i sprzedażowe dla pracowników sieci detalicznej, dotyczące produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych.
 • Szkolenia dla pracowników sieci detalicznej prezentujące ofertę kont dla przedsiębiorców.

Bank Millennium realizuje szkolenia dla pracowników sieci sprzedaży Bankowości Przedsiębiorstw przedstawiające możliwości pozyskiwania finansowania przedsiębiorstw z publicznych programów, w tym Krajowego Planu Odbudowy, oraz Wieloletnich Ram Finansowych czy tzw. funduszy unijnych. W szkoleniach realizowanych w 2021 roku poruszane były kwestie innowacyjności, finansowania wdrażania nowych produktów i usług, wsparcia dla prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. Szkolenia te są zarówno informacją dla doradców o programach, wraz z kryteriami i parametrami finansowania nowych inwestycji, jak i wsparciem w rozmowach z klientami o inwestycjach, w szczególności w zakresie finansowania innowacji, zielonych inwestycji, cyfryzacji.

Pracownicy obszaru Bankowości Przedsiębiorstw brali również udział w cyklu szkoleń „Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych”, doskonaląc swoje kompetencje w zakresie analizy projektów inwestycyjnych swoich klientów. Bank regularnie dostarcza doradcom wiedzę na temat aktualnej sytuacji makroekonomicznej i jej wpływu na rynki oraz działalność firm. Realizujemy to w formie comiesięcznych webinarów prowadzonych przez pracowników Biura Analiz Makroekonomicznych Banku. Informacje uzupełnianie są analizami branżowymi udostępnianymi w intranecie.

W 2021 roku wszyscy doradcy Bankowości Przedsiębiorstw zostali zaproszeni do udziału w szkoleniach ze storytellingu. Pracownicy biorą także udział w szkoleniach dotyczących nowych rozwiązań dla klientów Bankowości Przedsiębiorstw, czego przykładem mogą być webinary poświęcone Tarczy Finansowej 2.0 dotyczące wnioskowania oraz umarzania subwencji w Millenecie dla Przedsiębiorstw, webinar dotyczący modułu wymiany dokumentów w Millenecie, czy seria szkoleń poświęcona rozwiązaniom, z których klienci mogą korzystać w ramach eBOK Millennium Leasing.

Oprócz szkoleń produktowych zakończonych egzaminem mającym na celu nadanie uprawnień do rozpoczęcia sprzedaży ubezpieczeń, pracownicy Banku zajmujący się sprzedażą produktów ubezpieczeniowych przeszli coroczne szkolenia zawodowe, których celem było podniesienie ich kompetencji w zakresie realizacji czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego. Oprócz zagadnień prawnych dużo uwagi w szkoleniach poświęcono ogólnym zasadom i praktycznym aspektom działalności dystrybucyjnej.

[GRI 404-2] Programy menadżerskie

Program Rozwoju Menedżerów dla kierowników placówek detalicznych sieci własnej. Składają się na niego następujące etapy: ABC współczesnego menedżera, Cele, Rozwój. Celem programu jest doskonalenie praktycznych umiejętności menedżerskich definiowania, komunikowania i kontrolowania celów, budowania zaangażowania zespołu w aktywną ich realizację oraz zarządzania zespołem sprzedażowym. Szczególna uwaga skierowana jest na planowanie działań rozwojowych i praca nad kompetencjami pracowników w odniesieniu do wyznaczonych zadań.

Warsztaty Kompetencji Menadżerskich dla Obszaru IT. Uczestnicy warsztatów pracowali nad ujednoliceniem wiedzy z zakresu kompetencji liderskich wykorzystywanych na zajmowanych stanowiskach.

Wykłady dotyczące przetwarzania danych osobowych dla: Obszaru IT, Obszaru Korporacji, Departamentu Dochodzenia Należności Detalicznych, Millennium Goodie i Millennium TFI. Zakres tematyczny obejmował najważniejsze kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wymogów prawnych w tym zakresie.

Warsztaty z prostego języka. Szkolenie było elementem ogólnobankowego projektu Prostego Języka. Przygotowało uczestników do roli Konsultanta Prostego Języka. Trenerzy wewnętrzni kontynuują szkolenia w organizacji.

W 2021 roku głównym narzędziem wykorzystywanym podczas realizacji szkoleń i spotkań był MS TEAMS. Wdrożeniu narzędzi towarzyszyły szkolenia on-line, których celem było zapoznanie użytkowników z funkcjonowaniem narzędzia oraz jego popularyzacja.

[GRI 404-1] Średnia liczba godzin szkoleniowych w podziale na płeć i stanowisko

Bank Millennium Kobiety Mężczyźni Ogółem
Średnia liczba godzin na pracownika 43,4 36,7 41,3
Zarząd 26,5 26,5
Wyższa kadra zarządzająca 24,3 18,1 20,1
Kadra zarządzająca 45,1 35,7 41,4
Pracownicy sprzedaży 55,0 61,3 56,5
Pracownicy techniczni 15,3 13,0 14,3
Pozostali pracownicy 12,5 13,1 12,7

Grupa Banku Millennium Kobiety Mężczyźni Ogółem
Średnia liczba godzin na pracownika 41,3 34,1 38,9
Zarząd 26,5 26,5
Wyższa kadra zarządzająca 21,0 15,5 17,2
Kadra zarządzająca 42,3 33,5 38,8
Pracownicy sprzedaży 54,4 59,7 55,7
Pracownicy techniczni 14,2 12,0 13,2
Pozostali pracownicy 10,3 11,1 10,6

[GRI 404-2] Ze względu na małą liczbę pracowników w wieku emerytalnym, obecnie nie są prowadzone programy, które wspierają ciągłość zatrudnienia oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę. Możliwe są jednak indywidualne szkolenia na życzenie.

Wyniki wyszukiwania