Raport finansowy i ESG

[GRI 404-3] 100% pracowników aktywnie świadczących pracę w danym okresie (tzn. wszyscy pracownicy Banku, z wyłączeniem tych, którzy przebywają na długookresowych zwolnieniach i urlopach) podlega okresowym ocenom pracy. Bank Millennium posiada „Instrukcję przeprowadzania oceny pracowników w Banku Millennium S.A.”, która zawiera wytyczne dotyczące tworzenia zasad oceny pracowników w odniesieniu do jej różnych form tzn. w szczególności oceny wyników pracy czy kompetencji. Ocena dokonywana jest według wcześniej komunikowanych, obiektywnych kryteriów. Zasady oceny pracownika są dostosowane do charakteru pracy i odnoszą się do postaw: współpracy, zaangażowania, jakości, efektywności.

Ocena wyników pracy będąca podstawą dla rekomendacji zmiennych jest prowadzona w taki sposób, aby zapobiegać wynagradzaniu złych wyników. Oceniający uwzględniają również postawę Pracownika wobec ograniczania ryzyka, w szczególności w zakresie rzetelnego raportowania o zagrożeniach.

System oceny pozwala zarówno na porównywanie efektów pracy pomiędzy pracownikami, jak również osiąganie postawionych celów.

Awanse stanowiskowe*

Grupa Banku Millennium Mężczyźni Kobiety Razem
Wyższa kadra zarządzająca 5% 3% 4%
Kadra zarządzająca 7% 6% 6%
Pracownicy sprzedaży 16% 11% 12%
Pracownicy techniczni 19% 12% 15%
Pozostali pracownicy 7% 8% 8%
Razem 15% 10% 12%

Bank Millennium Mężczyźni Kobiety Razem
Wyższa kadra zarządzająca 6% 4% 6%
Kadra zarządzająca 7% 5% 6%
Pracownicy sprzedaży 17% 11% 12%
Pracownicy techniczni 20% 12% 16%
Pozostali pracownicy 9% 9% 9%
Razem 15% 10% 12%
* % pracowników w danej grupie, którzy otrzymali awans.

Wyniki wyszukiwania