Raport finansowy i ESG

Ugody i inne rozwiązania dla kredytobiorców kredytów walutowych

Bank Millennium od lat konsekwentnie realizuje strategię, której celem jest poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań umożliwiających polubowne rozwiązanie problemów związanych z kredytami hipotecznymi indeksowanymi do franków szwajcarskich lub denominowanymi we frankach szwajcarskich. Proponowane klientom rozwiązania są indywidualnie dostosowywane do ich potrzeb i mają na celu m.in. ułatwienie kredytobiorcom spłacającym kredyt we frankach szwajcarskich przewalutowanie tego kredytu (czyli zmiany waluty spłaty na złotówki) bądź spłatę kredytu na warunkach korzystnych dla klienta. Bank dokłada starań, aby formalności związane z realizacją tych zleceń były ograniczane do niezbędnego minimum.

Bank Millennium jest jednym z pierwszych banków, które w znaczącej skali umożliwiły kredytobiorcom walutowym zawieranie ugód. W 2021 roku w wyniku negocjacji liczba aktywnych walutowych kredytów hipotecznych zmniejszyła się o 8 449 w porównaniu do ponad 57 800 aktywnych umów kredytowych na koniec 2020 roku. W ciągu najbliższych 12 miesięcy naszym celem jest utrzymanie tempa skutecznych negocjacji z klientami.

Od dnia 5 maja 2020 roku dla celów realizacji zleceń (m.in. spłat rat kredytu) klientów posiadających kredyty hipoteczne indeksowane do franków szwajcarskich lub denominowane we frankach szwajcarskich Bank Millennium stosuje kurs stanowiący równowartość średniego kursu Narodowego Banku Polskiego dla franków szwajcarskich opublikowanego w Tabeli A – Kursy średnie walut obcych.

Od stycznia 2015 roku, kiedy to odnotowano szybki wzrost kursu franka szwajcarskiego, Bank Millennium oferuje specjalne rozwiązania tzw. „sześciopak”, obejmujące:

  1. Uwzględnienie ujemnej stawki LIBOR przy wyliczaniu wysokości oprocentowania kredytów mieszkaniowych.
  2. Istotne zmniejszenie tzw. spreadu walutowego, co skutkuje odczuwalnym zmniejszeniem wysokości płaconych przez klientów rat kredytowych (w 2020 roku zastąpione średnim kursem NBP)
  3. Wydłużenie na wniosek klienta okresu spłaty lub okresowe zawieszenie spłaty raty kredytowej, tak, aby jej poziom nie był wyższy lub był niewiele wyższy niż przed uwolnieniem kursu. Wnioski te mogłyby być składane wyłącznie przez kredytobiorców zamieszkujących kredytowaną nieruchomość.
  4. Rezygnacja z żądania nowego zabezpieczenia oraz ubezpieczenia kredytu wobec kredytobiorców terminowo spłacających raty kredytowe.
  5. Umożliwienie kredytobiorcom zamiany waluty kredytu z CHF na PLN po kursie równym średniemu kursowi NBP (oferta standardowa).
  6. Uelastycznienie zasad restrukturyzacji kredytów hipotecznych dla klientów zamieszkujących kredytowane nieruchomości.

Pomoc dla kredytobiorców, klientów Banku Millennium mogą stanowić także środki z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców przeznaczonego dla osób fizycznych, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego (bez względu na walutę kredytu) znacznie obciążającego domowy budżet.

Kredytobiorca, któremu udzielono wsparcia otrzymuje co miesiąc środki pieniężne z przeznaczeniem na płatność raty kredytu. Środki te wypłacane są w okresie nie dłuższym niż 36 miesięcy, w wysokości odpowiadającej racie kredytu, jednak nie większej niż 2 000 zł. Jeśli kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości nie wystarczyła na spłatę kredytu mieszkaniowego kredytobiorca może uzyskać pożyczkę na spłatę zadłużenia (nieoprocentowana forma pomocy) w kwocie maksymalnie 72 000 zł. Zwrot uzyskanej pomocy rozpoczyna się po dwóch latach od wypłaty ostatniej części wsparcia lub pożyczki i rozłożony jest na w 144 nieoprocentowane raty. Część środków może być umorzona pod warunkiem regularnej spłaty.

Środki, którymi dysponuje Fundusz pochodzą z wpłat banków i zgodnie z informacjami podanymi przez Bank Gospodarstwa Krajowego ich stan na koniec września 2021 r. wyniósł 607,4 mln zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Bank miał 11 070 umów kredytowych i dodatkowo 913 umowy kredytowe z byłego Euro Banku będących przedmiotem prowadzonych obecnie indywidualnych sporów sądowych, z wyłączeniem roszczeń wniesionych przez bank przeciw klientom, tzw. spraw windykacyjnych. 94% umów kredytowych jest rozstrzygana przed sądem pierwszej instancji oraz 6% umów kredytowych przed sądem drugiej instancji.

Bank jest stroną pozwu zbiorowego złożonego w 2014 roku, którego przedmiotem jest ustalenie odpowiedzialności Banku z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia się w związku z zawartymi walutowymi kredytami hipotecznymi. Nie jest to spór o zapłatę. Orzeczenie w tych postępowaniach nie przyzna członkom grupy żadnych kwot. Liczba umów kredytowych objęta tymi postępowaniami wynosi 3 281. Na obecnym etapie skład grupy został ustalony i potwierdzony przez sąd. Postępowanie weszło w fazę merytorycznego rozpatrywania. W międzyczasie ponad 6% umów kredytowych w ramach tego pozwu zbiorowego było przedmiotem porozumienia (w zakresie przewalutowania na złotówki lub przedterminowej spłaty) pomiędzy Bankiem a kredytobiorcą w ramach opisanego powyżej procesu zawierania ugód.

[GRI 103-1], [GRI 103-2], [GRI 103-3], [GRI 206-1] Raport w zakresie spraw sądowych, w tym również postępowań dotyczących spraw mających charakter ograniczania konkurencji, znajduje się w rozdziale pt. Sprawy Sądowe w Rocznym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 roku.

Wyniki wyszukiwania