Raport finansowy i ESG

[GRI 103-1], [GRI 103-2], [GRI 103-3], [GRI 417-1] W procesie tworzenia komunikacji marketingowej stosujemy się do następujących zasad: reklamy Banku Millennium nie wprowadzają w błąd, przekazują istotne cechy produktów i usług oraz związane z nimi korzyści i koszty. Opisują również ich charakter prawny i informują o poziomie ewentualnego ryzyka po stronie klienta. Jeśli przekaz dotyczy oferty promocyjnej, wskazywane są jej warunki. Klienci są także informowani, gdzie mogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące określonej promocji.

Każda zmiana lub wprowadzenie dokumentu czy materiału marketingowego dla odbiorców poszczególnych produktów poprzedzona jest konsultacjami w ramach Banku, weryfikacją przez zespoły: prawny, zgodności, komunikacji marketingowej oraz produktu, w celu zapewnienia klientom jasnej i rzetelnej, wymaganej przepisami prawa informacji o oferowanych produktach. Wdrożenie standardów komunikacji marketingowej zmniejsza ryzyko utraty reputacji oraz nałożenia sankcji za brak zgodności z regulacjami.

Materiały marketingowe przygotowywane przez Bank Millennium są zgodne z przepisami i regulacjami dotyczącymi tego obszaru, w szczególności z:

  • Zaleceniami zawartymi w Kodeksie Etyki Reklamy, opracowanymi przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR,
  • Zasadami Reklamowania Usług Bankowych Komisji Nadzoru Finansowego z 2008 r.,
  • Dobrymi praktykami w zakresie standardów reklamowania kredytu konsumenckiego Związku Banków Polskich z 2015 r.,
  • Przepisami znowelizowanej Ustawy o kredycie konsumenckim z 22 października 2017 r.,
  • Ustawą o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami,
  • Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi,
  • Wewnętrznymi instrukcjami odnoszącymi się do zasad tworzenia materiałów informacyjnych i reklamowych dotyczących produktów i usług bankowych w Banku Millennium oraz zasad tworzenia publikacji handlowych dotyczących produktów i instrumentów finansowych w Banku Millennium.

Millennium TFI reklamuje produkty wyłącznie na swojej stronie internetowej oraz za pośrednictwem dystrybutorów jednostek uczestnictwa. Sposób reklamowania produktów jest zgodny z przepisami prawa regulującymi działanie funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego. W zakresie, w jakim reklama produktów nie jest objęta regulacjami szczególnymi, Towarzystwo stosuje się do standardów Grupy Banku Millennium, w tym standardów etycznych i nie stosuje w reklamie przekazów niedozwolonych przez przepisy prawa.

Towarzystwo przyjęło do stosowania Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych i dąży do ich przestrzegania w odniesieniu do praktyk dotyczących przekazu reklamowego. W pozostałym zakresie Towarzystwo stosuje się do standardów Grupy Banku Millennium.

Millennium Dom Maklerski reklamuje produkty na swojej stronie internetowej oraz za pośrednictwem swojego agenta (Banku Millennium). Standardy w zakresie etyki reklamy zawarte są w stosownych regulacjach wewnętrznych Millennium Domu Maklerskiego określających wymogi, jakie muszą spełniać wszelkie informacje kierowane przez dom maklerski do klientów i potencjalnych klientów, upowszechniane w celu reklamy lub promocji świadczonych usług. Millennium Dom Maklerski stosuje w tym zakresie standardy wynikające z Kodeksu Dobrej Praktyki Domów Maklerskich.

[GRI 417-3] W 2021 roku nie odnotowano przypadków braku przestrzegania regulacji odnoszących się do komunikacji marketingowej przez Bank Millennium, Millennium TFI, Millennium Dom Maklerski, Millennium Leasing i Millennium Bank Hipoteczny. W wyniku postępowania administracyjnego wszczętego przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku na spółkę Millennium Goodie została nałożona kara pieniężna w wysokości 5000 zł. Inspektorat uznał, że na stronie goodie.pl, na której prezentowane są oferty rabatowe wielu różnych marek, prowadzona była niedozwolona reklama aptek, polegająca na umieszczeniu informacji o kodach rabatowych i promocjach dwóch sieci aptek wraz z linkami przekierowującymi do stron internetowych tych aptek. Millennium Goodie zaniechało prowadzenia reklamy niezwłocznie po wszczęciu postępowania przez Inspektorat.

Wyniki wyszukiwania