Raport finansowy i ESG

Komunikacja z interesariuszami

[GRI 102-43], [GRI 102-44] Oczekiwania i opinie interesariuszy uwzględniane są przy wprowadzaniu innowacji i usprawnień zarówno w produktach i usługach, jak i działalności Banku. W 2021 roku Bank przeprowadził aktualizację matrycy istotnych tematów w ramach szeroko zakrojonego dialogu z przedstawicielami różnych grup interesariuszy. Szczegółowo proces ten został opisany w rozdziale „Definiowanie treści raportu – dialog z interesariuszami” niniejszego raportu.

Informacje zwrotne od interesariuszy pozyskiwane są ponadto z wymienionych poniżej źródeł:

Interesariusz Kanały komunikacji Zgłoszone tematy Działania Banku

INWESTORZY I ANALITYCY RYNKU

 • Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
 • Roadshows i konferencje
 • Spotkania
 • Komunikaty giełdowe i prasowe
 • Przejrzystość działania, łatwy i szybki dostęp do informacji o Banku, etyczna i odpowiedzialna społecznie działalność
 • Stosowanie się do zasad ładu korporacyjnego, zapewnienie przejrzystości, bezpieczeństwa i etyki działania, szybka wymiana informacji przez wiele kanałów komunikacji z akcjonariuszami.

KLIENCI

 • Oddziały, bankowość internetowa
  i mobilna,
 • Internet, portale społecznościowe,
 • Infolinia
 • Reklamacje
 • Badania satysfakcji
 • Wysoka jakość oferowanych produktów i usług, etyczny marketing i sprzedaż, bezpieczeństwo powierzonych środków, łatwość korzystania z produktów i komunikacji z Bankiem, udogodnienia w dostępie do usług Banku i usług pozabankowych.
 • Łatwy, szybki i nieograniczony barierami dostęp do usług bankowych i pozabankowych, etyczna reklama i sprzedaż, jasne informowanie o warunkach korzystania z usług, łatwy kontakt z Bankiem, zapewnienie bezpieczeństwa środków klientów.
 

PRACOWNICY

 • Intranet, internet, portale społecznościowe
 • System zgłaszania nieprawidłowości Whistleblowing
 • Analizy rynkowe
 • Ocena pracownika
 • Stabilność zatrudnienia i możliwość rozwoju zawodowego, uczciwe wynagradzanie, przyjazne warunki pracy, możliwość angażowania się w działania społeczne.
 • Komunikacja
  z pracownikami
  i odpowiadanie na ich oczekiwania, programy rozwoju kompetencji zawodowych, programy dla rodziców, dofinansowanie aktywności pozapracowych, oferta wolontariatu pracowniczego.

DOSTAWCY / PARTNERZY BIZNESOWI

 • Okresowe spotkania
 • Telefon, e-mail
 • Negocjacje i realizacja umów
 • Uczciwe zasady wyboru
  i współpracy z dostawcami.
 • Stosowanie obiektywnych procedur wyboru dostawców; terminowa realizacja postanowień umowy; wybór dostawców
  z uwzględnieniem kryteriów etycznych
  i środowiskowych.

OTOCZENIE SPOŁECZNE

 • Oferty dotyczące współpracy
 • Spotkania ze studentami
 • Wolontariat pracowniczy
 • Wspieranie projektów społecznych przez firmę i jej pracowników.
 • Merytoryczne
  i finansowe wspieranie projektów społecznych; edukacja finansowa; zachęcanie pracowników do udziału w akcjach społecznych
  i wolontariacie.

ŚRODOWISKO (ORGANIZACJE ZAJMUJĄCE SIĘ OCHRONĄ ŚRODOWISKA)

 • Rankingi środowiskowe
 • Monitorowanie zmian w trendach rynkowych oraz ustawodawstwie
 • Redukowanie własnego negatywnego wpływu na środowisko, odpowiedzialne finansowanie projektów, edukacja ekologiczna.
 • Monitorowanie
  i redukowanie wpływu na środowisko, zasady finansowania projektów mających wpływ na środowisko, programy edukacji ekologicznej.

REGULATORZY (KNF, BFG, UOKIK, NBP, KSF)

 • Raporty
 • Korespondencja
 • Kontrole nadzorcze
 • Zalecenia dotyczące komunikacji z klientami, raporty z działalności Banku, ocena ryzyka związanego z działalnością Banku.
 • Raportowanie oraz wdrażanie zaleceń organizacji nadzorczych.

Wyniki wyszukiwania