Raport finansowy i ESG

Indeks treści GRI Standards

W ramach Materiality Disclosures Service, GRI Services sprawdziło, czy indeks wskaźników GRI jest wyraźnie przedstawiony, a odniesienia do wskaźników od 102-40 do 102-49 są zgodne z odpowiednimi sekcjami w treści raportu.

  • [GRI 102-55]

Nazwa standardu GRI Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika Stopień raportowania Strona w raporcie Audyt zewnętrzny
GRI 101. Podstawa 2016 [GRI 101 nie zawiera żadnych wskaźników]
UJAWNIENIA PROFILOWE
GRI 102. Ogólne ujawnienia 2016 GRI 102-1 Nazwa organizacji Pełny link
GRI 102-2 Działalność, marki, produkty i usługi Pełny link
GRI 102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji Pełny link
GRI 102-4 Lokalizacja biur organizacji Pełny link
GRI 102-5 Forma własności i struktura prawna Pełny link
link
GRI 102-6 Obsługiwane rynki Pełny link
GRI 102-7 Skala działalności Pełny link
GRI 102-8 Informacje o pracownikach Pełny link Tak
GRI 102-9 Łańcuch dostaw Pełny link
link
link
GRI 102-10 Znaczące zmiany w organizacji i jej łańcuchu dostaw Pełny link
link
link
link
GRI 102-11 Zasada lub podejście dotyczące ostrożności Pełny link
link
link
GRI 102-12 Zewnętrzne inicjatywy popierane przez organizację Pełny link
GRI 102-13 Członkostwo w organizacjach Pełny link
GRI 102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla Pełny link
GRI 102-15 Opis kluczowych wpływów, ryzyk i możliwości Pełny link
link
link
link
link
link
link
Tak
GRI 102-16 Wartości, zasady, standardy i normy zachowania Pełny link
link
link
Tak
GRI 102-17 Mechanizmy dotyczące zasięgania porad i wyjaśniania wątpliwości na temat etyki Pełny link
link
Tak
GRI 102-18 Struktura zarządzania Pełny link
GRI 102-25 Konflikt interesów Pełny link
GRI 102-26 Rola najwyższego kierownictwa w ustalaniu celów, wartości i strategii Pełny link
link
Tak
GRI 102-30 Efektywność procesów zarządzania ryzykiem Pełny link Tak
GRI 102-31 Przegląd tematów, środowiskowych i społecznych Pełny link
GRI 102-40 Lista grup interesariuszy Pełny link
GRI 102-41 Układy zbiorowe pracy Pełny link
GRI 102-42 Identyfikacja i selekcja interesariuszy Pełny link
link
Tak
GRI 102-43 Podejście do angażowania interesariuszy Pełny link
link
GRI 102-44 Kluczowe kwestie i problemy zgłoszone przez interesariuszy Pełny link
link
Tak
GRI 102-45 Jednostki ujęte w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Pełny link
GRI 102-46 Definiowanie zawartości i granic raportu Pełny link
GRI 102-47 Lista istotnych tematów raportowania Pełny link
GRI 102-48 Korekty informacji z poprzednich raportów Pełny link
GRI 102-49 Zmiany w raportowaniu Pełny link
GRI 102-50 Okres raportowania Pełny link
GRI 102-51 Data ostatniego raportu Pełny link
GRI 102-52 Cykl raportowania Pełny link
GRI 102-53 Osoba do kontaktu Pełny link
GRI 102-54 Stwierdzenie dotyczące raportowania zgodnie z zasadami GRI Pełny link
GRI 102-55 Indeks treści GRI Pełny link
GRI 102-56 Zewnętrzna weryfikacja Pełny link
UJAWNIENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ISTOTNYCH TEMATÓW
Tematy ekonomiczne
Aspekt raportowania: Wyniki finansowe
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 GRI 103-1 Wyjaśnienia na temat tematów i granic raportowania Pełny link
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego składowe Pełny link Tak
GRI 103-3 Ocena podejścia do zarządzania Pełny link Tak
GRI 201. Wyniki ekonomiczne 2016 GRI 201-1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i rozdystrybuowana Pełny link
Aspekt raportowania: Obecność na rynku
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 GRI 103-1 Wyjaśnienia na temat tematów i granic raportowania Pełny link
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego składowe Pełny link Tak
GRI 103-3 Ocena podejścia do zarządzania Pełny link Tak
GRI 202. Obecność na rynku 2016 GRI 202-1 Stosunek wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla w stosunku do płacy minimalnej Pełny link Tak
GRI 202-2 Proporcje wyższej kadry zarządzającej zatrudnionej spośród lokalnej społeczności Pełny link
Aspekt raportowania: Pośredni wpływ ekonomiczny
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 GRI 103-1 Wyjaśnienia na temat tematów i granic raportowania Pełny link
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego składowe Pełny link
GRI 103-3 Ocena podejścia do zarządzania Pełny link
GRI 203. Pośredni wpływ ekonomiczny 2016 GRI 203-1 Inwestycje w infrastrukturę i wspierane usługi Pełny link
link
Aspekt raportowania: Praktyki dotyczące zamówień
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 GRI 103-1 Wyjaśnienia na temat tematów i granic raportowania Pełny link
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego składowe Pełny link
GRI 103-3 Ocena podejścia do zarządzania Pełny link
GRI 204. Praktyki dotyczące zamówień 2016 GRI 204-1 Proporcja wydatków na lokalnych dostawców Pełny link
Aspekt raportowania: Zapobieganie korupcji
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 GRI 103-1 Wyjaśnienia na temat tematów i granic raportowania Pełny link
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego składowe Pełny link Tak
GRI 103-3 Ocena podejścia do zarządzania Pełny link Tak
GRI 205. Przeciwdziałanie korupcji 2016 GRI 205-1 Jednostki biznesowe oceniane w związku z ryzykiem korupcji Pełny link
GRI 205-2 Komunikacja i szkolenia z procedur i polityk antykorupcyjnych Pełny link
link
link
Tak
GRI 205-3 Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania Pełny link Tak
Aspekt raportowania: Zachowania antykonkurencyjne
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 GRI 103-1 Wyjaśnienia na temat tematów i granic raportowania Pełny link
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego składowe Pełny link Tak
GRI 103-3 Ocena podejścia do zarządzania Pełny link Tak
GRI 206. Zachowania antykonkurencyjne 2016 GRI 206-1 Postępowania dot. zachowań antykonkurencyjnych, praktyk antymonopolowych i monopolistycznych  Pełny link Tak
Aspekt raportowania: Podatki
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 GRI 103-1 Wyjaśnienia na temat tematów i granic raportowania Pełny link
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego składowe Pełny link
GRI 103-3 Ocena podejścia do zarządzania Pełny link
GRI 207. Podatki 2019 GRI 207-1 Podejście do tematu podatków Pełny link
GRI 207-2 Zarządzanie podatkami, kontrola i zarządzanie ryzykiem Pełny link
GRI 207-3 Zaangażowanie interesariuszy i zarządzanie wątpliwościami w kwestiach podatkowych Pełny link
Tematy środowiskowe
Aspekt raportowania: Materiały
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 GRI 103-1 Wyjaśnienia na temat tematów i granic raportowania Pełny link
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego składowe Pełny link Tak
GRI 103-3 Ocena podejścia do zarządzania Pełny link Tak
GRI 301. Materiały 2016 GRI 301-1 Zużywane materiały według wagi i objętości Pełny link
link
Tak
Aspekt raportowania: Energia
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 GRI 103-1 Wyjaśnienia na temat tematów i granic raportowania Pełny link
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego składowe Pełny link Tak
GRI 103-3 Ocena podejścia do zarządzania Pełny link Tak
GRI 302. Energia 2016 GRI 302-1 Zużycie energii w organizacji Pełny link
link
Tak
GRI 302-4 Ograniczenia zużycia energii Częściowy link
Aspekt raportowania: Woda i ścieki
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 GRI 103-1 Wyjaśnienia na temat tematów i granic raportowania Pełny link
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego składowe Pełny link
GRI 103-3 Ocena podejścia do zarządzania Pełny link
GRI 303. Woda i ścieki 2018 GRI 303-5 Zużycie wody Pełny link
Aspekt raportowania: Bioróżnorodność
GRI 304. Bioróżnorodność 2016 GRI 304-1 Zakłady będące własnością, wynajmowane, zarządzane lub sąsiadujące z obszarami chronionymi bądź obszarami o dużej wartości pod względem bioróżnorodności znajdujących się poza obszarami chronionymi Pełny link
Aspekt raportowania: Emisje
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 GRI 103-1 Wyjaśnienia na temat tematów i granic raportowania Pełny link
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego składowe Pełny link Tak
GRI 103-3 Ocena podejścia do zarządzania Pełny link Tak
GRI 305. Emisje 2016 GRI 305-1 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych Pełny link Tak
GRI 305-2 Pośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 2) Pełny link
GRI 305-3 Inne pośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 3) Pełny link Tak
GRI 305-4 Intensywność emisji gazów cieplarnianych Pełny link
GRI 305-5 Redukcja emisji gazów cieplarnianych Pełny link
Aspekt raportowania: Odpady
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 GRI 103-1 Wyjaśnienia na temat tematów i granic raportowania Pełny link
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego składowe Pełny link Tak
GRI 103-3 Ocena podejścia do zarządzania Pełny link Tak
GRI 306. Odpady 2020 GRI 306-1 Wytwarzanie odpadów i znaczące skutki związane z odpadami Pełny link
GRI 306-2 Zarządzanie znaczącymi skutkami związanymi z odpadami Pełny link
GRI 306-3 Wytworzone odpady Pełny link
link
Tak
GRI 306-4 Odpady odzyskane Częściowy link
Aspekt raportowania: Zgodność z regulacjami środowiskowymi
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 GRI 103-1 Wyjaśnienia na temat tematów i granic raportowania Pełny link
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego składowe Pełny link
GRI 103-3 Ocena podejścia do zarządzania Pełny link
GRI 307. Zgodność z regulacjami środowiskowymi 2016 GRI 307-1 Niezgodności z prawem i regulacjami środowiskowymi Pełny link
Aspekt raportowania: Ocena środowiskowa dostawców
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 GRI 103-1 Wyjaśnienia na temat tematów i granic raportowania Pełny link
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego składowe Pełny link
GRI 103-3 Ocena podejścia do zarządzania Pełny link
GRI 308. Ocena środowiskowa dostawców 2016 GRI 308-1 Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie pod kątem spełnienia kryteriów środowiskowych Częściowy link
Tematy społeczne
Aspekt raportowania: Zatrudnienie
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 GRI 103-1 Wyjaśnienia na temat tematów i granic raportowania Pełny link
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego składowe Pełny link Tak
GRI 103-3 Ocena podejścia do zarządzania Pełny link Tak
GRI 401. Zatrudnienie 2016 GRI 401-1 Nowo zatrudnieni i fluktuacja Pełny link
link
Tak
GRI 401-2 Świadczenia oferowane pracownikom Pełny link Tak
GRI 401-3 Urlop rodzicielski Pełny link Tak
Aspekt raportowania: Bezpieczeństwo i higiena pracy
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 GRI 103-1 Wyjaśnienia na temat tematów i granic raportowania Pełny link
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego składowe Pełny link
GRI 103-3 Ocena podejścia do zarządzania Pełny link
GRI 403. Bezpieczeństwo i higiena pracy 2018 GRI 403-1 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Pełny link
GRI 403-2 Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i badanie wypadków Pełny link
GRI 403-3 Służby bezpieczeństwa i higieny pracy Pełny link
GRI 403-4 Udział pracowników, konsultacje i komunikacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Pełny link
GRI 403-5 Szkolenia dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Pełny link
GRI 403-6 Programy promocji zdrowia dla pracowników Pełny link
link
GRI 403-7 Zapobieganie i łagodzenie wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy Pełny link
GRI 403-9 Urazy w miejscu pracy Pełny link
Aspekt raportowania: Szkolenia i edukacja
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 GRI 103-1 Wyjaśnienia na temat tematów i granic raportowania Pełny link
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego składowe Pełny link Tak
GRI 103-3 Ocena podejścia do zarządzania Pełny link Tak
GRI 404. Szkolenia i edukacja 2016 GRI 404-1 Średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika Pełny link Tak
GRI 404-2 Programy rozwoju kompetencji zawodowych Pełny link
link
Tak
GRI 404-3 Odsetek pracowników otrzymujących regularną ocenę pracy i rozwoju kariery Pełny link Tak
Aspekt raportowania: Różnorodność i równość szans
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 GRI 103-1 Wyjaśnienia na temat tematów i granic raportowania Pełny link
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego składowe Pełny link Tak
GRI 103-3 Ocena podejścia do zarządzania Pełny link Tak
GRI 405. Różnorodność i równość szans 2016 GRI 405-1 Różnorodność wśród zarządu i pracowników Pełny link
link
link
Tak
GRI 405-2 Stosunek podstawowego wynagrodzenia kobiet do mężczyzn Pełny link Tak
Aspekt raportowania: Przeciwdziałanie dyskryminacji
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 GRI 103-1 Wyjaśnienia na temat tematów i granic raportowania Pełny link
link
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego składowe Pełny link
link
Tak
GRI 103-3 Ocena podejścia do zarządzania Pełny link
link
Tak
GRI 406. Przeciwdziałanie dyskryminacji 2016 GRI 406-1 Przypadki dyskryminacji i podjęte akcje Pełny link Tak
Aspekt raportowania: Ocena kwestii związanych z prawami człowieka
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 GRI 103-1 Wyjaśnienia na temat tematów i granic raportowania Pełny link
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego składowe Pełny link
GRI 103-3 Ocena podejścia do zarządzania Pełny link
GRI 412. Ocena kwestii związanych z prawami człowieka 2016 GRI 412-2 Pracownicy przeszkoleni z procedur lub polityk dotyczących praw człowieka Pełny link
link
Aspekt raportowania: Społeczność lokalna
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 GRI 103-1 Wyjaśnienia na temat tematów i granic raportowania Pełny link
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego składowe Pełny link Tak
GRI 103-3 Ocena podejścia do zarządzania Pełny link Tak
GRI 413. Społeczność lokalna 2016 GRI 413-1 Procent zakładów z wdrożonymi programami zaangażowania lokalnej społeczności, ocenami oddziaływania i programami rozwoju Pełny link
link
Tak
Aspekt raportowania: Ocena społeczna dostawców
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 GRI 103-1 Wyjaśnienia na temat tematów i granic raportowania Pełny link
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego składowe Pełny link
GRI 103-3 Ocena podejścia do zarządzania Pełny link
GRI 414. Ocena społeczna dostawców 2016 GRI 414-1 Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie pod kątem spełnienia kryteriów społecznych Częściowy link
Aspekt raportowania: Marketing oraz znakowanie produktów i usług
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 GRI 103-1 Wyjaśnienia na temat tematów i granic raportowania Pełny link
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego składowe Pełny link
GRI 103-3 Ocena podejścia do zarządzania Pełny link
GRI 417. Marketing oraz znakowanie produktów i usług 2016 GRI 417-1 Wymagania dotyczące oznakowania i informacji dotyczących produktów i usług Pełny link
link
GRI 417-3 Przypadki niezgodności dotyczące komunikacji marketingowej Pełny link
Aspekt raportowania: Prywatność klienta
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 GRI 103-1 Wyjaśnienia na temat tematów i granic raportowania Pełny link
link
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego składowe Pełny link
link
Tak
GRI 103-3 Ocena podejścia do zarządzania Pełny link
link
Tak
GRI 418. Prywatność klienta 2016 GRI 418-1 Uzasadnione reklamacje dotyczące naruszenia prywatności klienta i utraty jego danych Pełny link Tak
Aspekt raportowania: Zgodność z regulacjami społeczno-ekonomicznymi
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 GRI 103-1 Wyjaśnienia na temat tematów i granic raportowania Pełny link
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego składowe Pełny link
GRI 103-3 Ocena podejścia do zarządzania Pełny link
GRI 419. Zgodność z regulacjami społeczno-ekonomicznymi 2016 GRI 419-1 Brak zgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi obszaru społ. i ekonom. Pełny link
link
link
link
Ujawnienia dotyczące konkretnych standardów związane z tematami sektorowymi
Temat sektorowy: Portfel produktów
FS5 Interakcje z klientami/ inwestorami/ partnerami biznesowymi dotyczące ryzyk środowiskowych i społecznych Pełny link
link
Temat sektorowy: Społeczności lokalne
FS13 Dostęp do usług na obszarach mało zaludnionych lub nierozwiniętych ekonomicznie Pełny link Tak
FS14 Inicjatywy przeprowadzane w celu poprawienia dostępu do usług finansowych osobom nieuprzywilejowanym Pełny link Tak
Temat sektorowy: Oznakowanie produktów i usług
FS15 Polityki zapewniające uczciwe projektowanie i sprzedaż produktów i usług finansowych Pełny link Tak
FS16 Inicjatywy mające na celu edukację finansową według typu odbiorców Pełny link
link

Wyniki wyszukiwania