Raport finansowy i ESG

Stosowanie zasad ładu korporacyjnego

Bank działa w oparciu o dobre praktyki z obszaru ESG (Environmental, Social, Governance) oraz przestrzega zasad ładu korporacyjnego.  Spółka jest notowana w WIG-ESG – indeksie spółek odpowiedzialnych społecznie na GPW oraz od kilkunastu lat raportuje kwestie odnoszące się do prowadzenia odpowiedzialnego biznesu.

Dobre praktyki ładu korporacyjnego

Rada GPW w dniu 29 marca 2021 roku przyjęła do stosowania nowe zasady ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Głównym Rynku GPW – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” (Dobre Praktyki 2021, DPSN2021). Dobre Praktyki 2021 zastępują poprzedni dokument, obowiązujący od 2016 roku, stanowiąc odzwierciedlenie aktualnych trendów w zakresie corporate governance. Dobre Praktyki 2021 weszły w życie w dniu 1 lipca 2021 roku, a termin przekazania pierwszego raportu na temat ich stosowania został wyznaczony na dzień 31 lipca br.

Bank w sposób skrupulatny przeanalizował nowe zasady. W tym celu organizowane były dedykowane warsztaty problemowe, mające na celu wyjaśnienie wątpliwości interesariuszy, zapewniając właściwą ocenę zgodności oraz wyznaczenie ewentualnych działań dostosowawczych.

Efektem powyższego było finalne dostosowanie się do tekstu DPSN2021 w terminie przewidzianym przez GPW, co również zostało potwierdzone stosownym raportem. W ocenie Banku, wszystkie zasady przewidziane dokumentem „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” są przezeń spełniane.

Wyniki wyszukiwania