Raport finansowy i ESG

Standardy etyczne i prawa człowieka

[GRI 102-16] Grupa Banku Millennium posiada system zarządzania etyką, na który składają się:

  • Kodeks Etyczny – zawiera zasady etyki. Za formułowanie zasad opisanych w Kodeksie, komunikację oraz ocenę przestrzegania zasad etyki odpowiada Departament Zapewnienia Zgodności;
  • Zarząd Banku swoimi działaniami i postępowaniem promuje wysokie standardy etyczne i zawodowe, w tym w szczególności świadomość znaczenia ryzyka w prowadzonej przez Bank działalności oraz kultury ryzyka;
  • Rzecznik ds. Etyki – jego funkcję pełni kierujący Departamentem Zapewnienia Zgodności. Do zadań Rzecznika ds. Etyki należy stanie na straży przestrzegania Kodeksu Etycznego, promowanie i informowanie o standardach etycznych, zlecanie kontroli przestrzegania zasad etycznych, weryfikowanie przypadków ich łamania;
  • system szkoleń z zakresu etyki oraz informowania o zmianach w zakresie zasad etyki;
  • procedury, polityki i zasady zawierające wytyczne dotyczące właściwego postępowania;
  • system zgłaszania naruszeń standardów etycznych, także w sposób anonimowy;
  • system kontroli przestrzegania zasad etycznych – Departament Zapewnienia Zgodności przynajmniej raz na rok dokonuje oceny ryzyk związanych z naruszeniem zasad etyki. Z dokonanej oceny formułowany jest raport, który przedstawiany jest Zarządowi banku. Zarząd banku dokonuje okresowej weryfikacji i oceny przestrzegania zasad etyki, w celu dostosowania ich do zmieniającej się sytuacji wewnętrznej w banku i otoczenia banku, a także nie rzadziej niż raz w roku informuje Radę Nadzorczą o wynikach przeprowadzonej oceny.

Kodeks Etyczny zawiera zasady i wartości jakimi powinni kierować się pracownicy podczas wykonywania obowiązków i w relacjach ze współpracownikami oraz z Bankiem jako pracodawcą. Kodeks określa również wytyczne dotyczące relacji z klientami, rynkiem i dostawcami odnosząc się do takich obszarów jak: poszanowanie praw człowieka, jakość obsługi, etyczna sprzedaż, uczciwa konkurencja i komunikacja, ukierunkowanie na zapewnienie długoterminowej ciągłości i zrównoważonego rozwoju, zasady prowadzenia relacji handlowych, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, przeciwdziałanie korupcji, w tym zasady przyjmowania i wręczania korzyści oraz brania udziału i organizowania przetargów. Kodeks Etyczny obowiązuje również franczyzobiorców i pracowników placówek franczyzowych.

W Banku funkcjonuje także odrębny Kodeks Etyki dla pracowników obsługujących klientów segmentu Prestige i Bankowości Prywatnej. Kodeks określa w szczególności zasady etycznego wykonywania operacji finansowych, współpracy z osobami trzecimi, wykonywania operacji na rachunkach własnych i zasady autoryzacji transakcji. Wskazuje także obowiązki pracowników oraz zasady postępowania z informacjami poufnymi i tajemnicą zawodową, do których mają dostęp wykonując swoje obowiązki służbowe. Pracownicy Departamentu Skarbu odpowiedzialni za wykonywanie transakcji z klientami oraz operacje międzybankowe również stosują się do własnych kodeksów postępowania.

Każdy z pracowników zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Kodeksu poprzez ukończenie obowiązkowego szkolenia, potwierdzenia jego znajomości oraz stosowania zasad zawartych w Kodeksie w codziennej pracy. [GRI 102-17] Pracownicy mają możliwość zgłaszania naruszeń standardów etycznych za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej (również anonimowo). W 2021 roku nie było przypadków zgłoszenia naruszeń obowiązujących w Banku zasad etyki.

Niezależnie od powyższego, pracownicy przechodzą obowiązkowe szkolenia z obszaru zarządzania konfliktami interesów oraz informacjami uznawanymi za poufne. Materiały te mają na celu uczulenie pracowników na sposób identyfikacji oraz postępowania z sytuacjami, które w jakikolwiek sposób mogą powodować sprzeczność pomiędzy interesami Banku Millennium a klienta, jak również na sposób obchodzenia się z informacjami, które mają lub mogą mieć walor cenotwórczy, a ich ujawnienie mogłoby wpłynąć na cenę instrumentów finansowych.

W ramach wspomnianych szkoleń, pracownicy dowiadują się również, jakie obowiązki (w tym nakazy i zakazy prawne) wiążą się z sytuacjami konfliktowymi oraz związanymi z wejściem w posiadanie informacji wrażliwych cenowo. Na poszczególnych przykładach podkreślana jest rola pracowników jako tych osób, które muszą w aktywny sposób identyfikować postępowanie tak swoje, jak i innych pracowników czy klientów.

Wszystkie wyżej wymienione szkolenia składają się na obowiązkowy pakiet szkoleń regulacyjnych, które obowiązany jest przejść każdy pracownik Banku.

[GRI 205-2], [GRI 412-2]
Przeszkoleni z Kodeksu Etycznego*
Bank 2021 Grupa 2021 Bank 2020 Grupa 2020 Bank 2019 Grupa 2019
Kadra menedżerska przeszkolona w danym roku 22 25 20 25 22 27
2,29% 2,43% 2,80% 3,30% 2% 3%
Pozostali pracownicy przeszkoleni w danym roku 1 064 1 108 751 781 1 217 1 265
18,38% 18,25% 10,50% 10,20% 24% 23%
Całkowity udział przeszkolonej kadry menedżerskiej 94,09% 93,99% 93,49% 93,46% 92,59% 92,17%
Całkowity udział przeszkolonych pozostałych pracowników 93,10% 92,97% 92,92% 92,76% 91,48% 91,44%
* Liczba i % przeszkolonych z Kodeksu Etycznego. Szkoleniem objęte są wszystkie osoby zatrudnione w Grupie Banku Millennium.

Pracownicy Spółki Millennium Dom Maklerski stosują się dodatkowo do Kodeksu Dobrej Praktyki Domów Maklerskich przyjętego przez członków Izby Domów Maklerskich.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych przez klientów środków, wyczerpującego informowania o zasadach działania produktów oraz ich reklamowania i sprzedaży Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, oprócz stosowania Kodeksu Etycznego Grupy Banku Millennium, przestrzega ponadto przepisów prawa obowiązujących towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

[GRI 103-1], [GRI 103-2], [GRI 103-3] Kwestie dotyczące respektowania praw człowieka opisane są w Kodeksie Etycznym Grupy Banku Millennium, polityce różnorodności oraz w procedurach antydyskryminacyjnych i antymobbingowych.

W 2021 roku w Banku Millennium przeprowadzono proces własnej oceny (self-assessment) stosowanych polityk w zakresie praw człowieka. Analizie podlegały m.in. polityki dotyczące zatrudnienia oraz standardy pracy i bezpieczeństwa. Pod uwagę brano także wpływ na społeczności lokalne czy relacje z dostawcami/partnerami biznesowymi. Wyniki przeglądu poddawane są szczegółowej wewnętrznej analizie.

[GRI 103-1], [GRI 103-2], [GRI 103-3] Grupa Banku Millennium działa z poszanowaniem godności ludzkiej, sprzeciwia się praktykom dyskryminacyjnym i przestrzega prawa do równego traktowania bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę i pochodzenie etniczne, kolor skóry, przodków i terytorium pochodzenia, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, oraz inne przesłanki narażające pracownika na zachowania dyskryminacyjne. Informacje te nie stanowią kryteriów przy wyborze pracowników, rozwiązywaniu z nimi stosunku pracy, ustalaniu warunków zatrudnienia, awansowaniu oraz dostępie do benefitów czy szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe.

W Grupie Banku Millennium pracownicy korzystają m.in. z prawa do informacji i konsultacji, układów zbiorowych i wspólnych działań, pomocy społecznej i mieszkaniowej oraz dobrych warunków pracy i dostępu do służby zdrowia. Polityki obowiązujące w Grupie i rezultaty ich stosowania opisane są w rozdziale „Pracownicy”.

Każdy dostawca biorący udział w przetargu, poprzez podpisanie oświadczenia, zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w Kodeksie Etycznym Grupy Banku Millennium, w tym do poszanowania praw człowieka i respektowania zasad polityki antykorupcyjnej. Klauzula zobowiązująca do przestrzegania zasad Kodeksu Etycznego znajduje się również w umowach zawieranych z dostawcami.

Dodatkowo Bank Millennium posiada w regulaminie kredytowania dla klientów korporacyjnych zapisy dotyczące spełniania przez wszystkich klientów wymogów ochrony środowiska i poszanowania zasad pracy. W regulaminie zawarte są ponadto ograniczenia dotyczące finansowania działań szkodliwych społecznie – wskazanych na Liście Wyłączeń Środowiskowych EBOiR (Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju). Wprowadzone ograniczenia zobowiązują wszystkich kredytobiorców m.in. do niewykorzystywania środków pochodzących z kredytu na przedsięwzięcia związane przede wszystkim z pracą przymusową oraz wszelką dyskryminacją w pracy.

Wyniki wyszukiwania