Raport finansowy i ESG

Podejście do zarządzania zrównoważonym rozwojem

[GRI 102-12] Podstawą określenia podejścia do zarządzania zrównoważonym rozwojem jest agenda sformułowana przez Organizację Narodów Zjednoczonych obejmująca 17 celów, 169 zadań i 304 wskaźniki. Bank Millennium podpisał deklarację na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ w 2017 roku

Bank kieruje się wszystkimi 17 celami, ale najwyższą uwagę przykłada do realizacji poniższych celów:

3. Dobre zdrowie i jakość życia
4. Dobra jakość edukacji
5. Równość płci
8. Wzrost gospodarczy i godna praca
9. Innowacyjność, przemysł infrastruktura
13. Działanie w dziedzinie klimatu
17. Partnerstwo na rzecz celów

Od 2018 roku Bank jest sygnatariuszem Karty Różnorodności. Karta jest zobowiązaniem podpisywanym przez organizacje decydujące się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działające na rzecz tworzenia i promocji różnorodności.

W Banku Millennium działania na rzecz zrównoważonego rozwoju są integralną częścią strategii biznesowej. Obszar ESG został także ujęty w nowej strategii Grupy na lata 2022-2024, ogłoszonej w grudniu 2021 roku. Szczegółowo kwestia ta została omówiona w rozdziale 1.4 niniejszego raportu („ESG integralną częścią nowej strategii na lata 2022-2024”).

millennium_8 (1) millennium_8 (1)

Priorytetem dla Banku Millennium jest zapewnienie najwyższej jakości obsługi klientów, prowadzenie etycznego marketingu i sprzedaży oraz ułatwianie korzystania z usług bankowych i pozabankowych (np. e-administracji) poprzez wprowadzanie udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami oraz innowacyjnych usług. Odbiorcami działań ESG są również pracownicy. Oprócz zapewnienia stabilnych i atrakcyjnych warunków pracy oraz oferowania możliwości angażowania się w działania społeczne, Bank promuje różnorodność w organizacji. Programy na rzecz społeczeństwa realizowane są za pośrednictwem Fundacji Banku Millennium i dotyczą przede wszystkim edukacji finansowej i rozwoju wolontariatu pracowniczego.

[GRI 102-11] Bank przykłada także dużą wagę do kwestii ochrony środowiska i ochrony klimatu, realizuje swoje działania w duchu strategii formułowanej przez Unię Europejską i kraje członkowskie. Bank określił swoje podejście do tych kwestii w „Polityce środowiskowej Grupy Banku Millennium”. Szczegółowo te kwestie zostały omówione w części „Zarządzanie wpływem na środowisko i ochroną klimatu”.

Prace nad modelem zarządzania kwestiami ESG w organizacji

W 2021 roku przeanalizowano stan gotowości Banku i wybranych podmiotów Grupy (Millennium Leasing, Millennium TFI) do działania w zgodności z obowiązującymi regulacjami obejmującymi ESG i najlepszymi praktykami rynkowymi w zakresie ESG.

Analiza obejmowała m.in.:

  • Przegląd i dopasowanie struktury organizacyjnej do nowych wyzwań;
  • Opracowanie metodologii raportowania danych/wskaźników w oparciu o dane zewnętrzne;
  • Identyfikację nowych obowiązków sprawozdawczych i oczekiwanych ujawnień, które będą prezentowane w rocznych raportach ESG Grupy Banku Millennium w latach 2021-2024 wynikających m.in. z regulacji unijnych;
  • Zdefiniowanie innych obowiązków sprawozdawczych, poza rocznym raportem ESG;
  • Opracowanie podejścia do scenariuszy klimatycznych;
  • Rozwijanie podejścia do celów emisyjnych;
  • Dalszy rozwój podejścia do nowych możliwości i zagrożeń wynikających z kwestii klimatycznych.

Powołanie Komitetu Zrównoważonego Rozwoju i Biura Zrównoważonego Rozwoju

[GRI 102-26] Za nadzór nad realizacją celów zrównoważonego rozwoju na najwyższym szczeblu odpowiada Prezes Zarządu Banku.

Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie zrównoważonego rozwoju dla działalności Grupy Banku Millennium, w 2021 roku Bank powołał Komitet Zrównoważonego Rozwoju oraz Biuro Zrównoważonego Rozwoju.

Przewodniczącym Komitetu Zrównoważonego Rozwoju jest Prezes Zarządu Banku. W skład Komitetu wchodzą wszyscy Członkowie Zarządu Banku, jak również przedstawiciele jednostek wykonujących zadania związane ze zrównoważonym rozwojem w Banku i Grupie Kapitałowej Banku. Posiedzenia Komitetu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. Zakres zadań Komitetu obejmuje m.in. rekomendowanie do Zarządu Banku strategii zrównoważonego rozwoju, przyjmowanie planów operacyjnych związanych z wdrażaniem tej strategii oraz monitorowanie wdrażania zaplanowanych działań, ocenę wpływu zasad zrównoważonego rozwoju na działalność Banku, zatwierdzanie i monitorowanie KPI i KRI w obszarze zrównoważonego rozwoju, przekazywanie Zarządowi Banku okresowej informacji o kluczowych aspektach dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Bank powołał również Biuro Zrównoważonego Rozwoju nadzorowane bezpośrednio przez Prezesa Zarządu Banku. Celem Biura jest nadzór i koordynacja procesu wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w Banku i Grupie Kapitałowej Banku. Zakres zadań Biura obejmuje m.in.: koordynację prac związanych ze strategią zrównoważonego rozwoju, współpracę z innymi jednostkami Banku oraz podmiotami Grupy Kapitałowej Banku w zakresie wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju, zapewnienie identyfikacji ryzyk związanych ze zmianami klimatycznymi w działalności Banku, współpracę z innymi jednostkami Banku w zakresie wdrażania zrównoważonych produktów, prowadzenie działań mających na celu promowanie wśród pracowników Banku zasad zrównoważonego rozwoju.

Działania w zakresie zrównoważonego rozwoju w poszczególnych obszarach kompetencyjnych są w gestii poszczególnych jednostek Banku i Grupy Kapitałowej Banku zgodnie z ich obszarami odpowiedzialności, stanowiąc integralną część biznesu.

[GRI 102-26], [GRI 102-31] Realizacja strategii podlega okresowym przeglądom i ocenom. Przeprowadzane są one przez Zarząd Banku, na podstawie informacji przygotowanych przez jednostki odpowiedzialne za ich realizacje oraz przez Radę Nadzorczą Banku. Globalnej oceny działań Banku, w tym zarządzania kwestiami ekonomicznymi, środowiskowymi i społecznymi dokonuje Rada Nadzorcza na podstawie prezentowanych publicznie sprawozdań Banku. Są one przedmiotem analizy i prezentacji na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i stanowią podstawę do udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Zarząd Banku w danym roku obrotowym.

Wszystkie działania ESG są corocznie od 2006 roku podsumowywane w raportach odpowiedzialności społecznej Grupy Banku Millennium.

Potwierdzenie jakości prowadzonych działań w ocenach rynkowych

Stosowanie przez Bank zasad zrównoważonego rozwoju zostało potwierdzone w zewnętrznych ocenach. Od 2010 roku Bank jest notowany w indeksie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie skupiającym spółki wypełniające najwyższe standardy społecznej odpowiedzialności biznesu. W latach 2010-2019 Bank należał do Respect Index, a od 2019 roku należy do indeksu WIG-ESG, który jest tworzony przez nadanie spółkom dodatkowej wagi, jaką jest ocena ESG (Environmental, Social and Governance) dostarczana przez globalną firmę Sustainalytics, oraz oceny ładu korporacyjnego przeprowadzanej przez GPW.

Bank Millennium posiada rating ESG „A” nadany przez MSCI oraz „Medium Risk”, nadany przez Sustainalytics.

W 2021 roku Bank został po raz kolejny nagrodzony Złotym Listkiem CSR, czyli najwyższą kategorią wyróżnienia w rankingu tygodnika „Polityka”.

Wyniki wyszukiwania