Raport finansowy i ESG

[GRI 103-1], [GRI 103-2], [GRI 103-3] Zasady i standardy dotyczące zapewnienia zgodności z regulacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi opisane są w dokumencie „Polityki Zgodności Banku Millennium S.A.”. W ramach procesu zarządzania ryzykiem braku zgodności, Bank Millennium za szczególnie istotne uważa następujące obszary:

 • monitorowanie zmian w przepisach prawa i standardach rynkowych,
 • zapewnianie zgodności wewnętrznych regulacji Banku z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jak również rekomendacjami wydawanymi przez organy nadzorcze,
 • monitorowanie oraz zatwierdzanie nowych produktów, jak również modyfikacji bądź wycofywania istniejących produktów,
 • zatwierdzanie materiałów marketingowych,
 • zgłaszanie naruszeń przepisów obowiązującego prawa, regulacji wewnętrznych lub standardów rynkowych,
 • przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • przeciwdziałanie oraz zarządzanie konfliktami interesów,
 • przeciwdziałanie korupcji,
 • przestrzeganie zasad etycznych,
 • transakcje osobiste,
 • ochrona informacji poufnych oraz stanowiących tajemnicę zawodową,
 • monitorowanie i zapewnienie zgodności w zakresie produktów i usług finansowych objętych dyrektywą MiFID2.

Raport dotyczący funkcjonowania systemu nadzoru zgodności działalności z prawem prezentowany jest co kwartał Zarządowi Banku i Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej, oraz corocznie Radzie Nadzorczej.

[GRI 419-1] W 2021 roku nie nałożono prawomocnym orzeczeniem na Bank kar finansowych z tytułu braku zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi.

Wyniki wyszukiwania