Raport finansowy i ESG

[GRI 103-1], [GRI 103-2], [GRI 103-3] Grupa Banku Millennium realizuje cele ekonomiczne dążąc do zrównoważenia potrzeb głównych Interesariuszy, zgodnie ze strategią rozwoju oraz z uwzględnieniem zasad deklarowanych w „Kodeksie Etycznym”.

[GRI 201-1]
Wybrane wyniki ekonomiczne
(w mln zł)
GRUPA BANK
2021 2020 2021 2020
Przychody operacyjne 3 558,1 3 577,8 3 400,7 3 421,5
Koszty operacyjne* (1 642,3) (1 752,8) (1 573,7) (1 693,5)
Wskaźnik koszty/dochody 46,2% 49,0% 46,3% 49,5%
Odpisy na utratę wartości oraz pozostały koszt ryzyka (299,0) (621,3) (257,2) (541,5)
Odpisy na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych (2 305,2) (713,6) (2 305,2) (713,6)
Podatek bankowy (312,6) (279,1) (312,6) (279,1)
Podatek dochodowy (CIT) (330,9) (188,1) (309,5) (175,1)
Kredyty i pożyczki netto dla klientów 78 603,3 73 639,3 78 237,6 73 052,4
Depozyty klientów 91 447,5 81 510,50 91 672,3 81 832,5
Wskaźnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1=T1) 14,0% 16,5% 14,0% 16,2%
Łączny wskaźnik kapitałowy (TCR) 17,1% 19,5% 17,2% 19,2%
Wynik netto raportowany (1 332) 22,8 (1 357,5) 18,6
Wynik netto skorygowany** 1 110,0 768,1
Zwrot na kapitale (ROE) raportowany (16,3%) 0,2%
Zwrot na kapitale (ROE) skorygowany** 13,6 7,8
Podział zysku
Dywidenda 0*** 0
Kapitał 100%*** 100%
* Bez odpisów na utratę wartości aktywów finansowych i niefinansowych.
** Wynik netto i ROE skorygowany - bez pozycji nadzwyczajnych.
*** Propozycja Zarządu Banku przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy.

Wyniki wyszukiwania