Raport finansowy i ESG

ESG integralną częścią nowej strategii na lata 2022-2024

[GRI 102-15] Zagadnienia ESG (Environmental, Social, Governance) od lat są integralną częścią strategii biznesowej Grupy Banku Millennium. W związku z pandemią, rok 2021 potraktowano jako przejściowy przed wejściem w życie nowej strategii, jednak tematyka zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu niezmiennie pozostała częścią strategii biznesowej Grupy. Podejście do zarządzania zrównoważonym rozwojem szeroko omówione jest w części „Ład korporacyjny” niniejszego raportu.

Obszar ESG został także ujęty w nowej strategii Grupy na lata 2022-2024, ogłoszonej w grudniu 2021 roku. Dla Banku Millennium istotne jest nie tylko osiąganie założonych w strategii celów, ale także sposób ich osiągania, z zaangażowaniem na rzecz społeczeństwa i środowiska naturalnego, zgodnie z wysokimi standardami jakości i etyki w procesie sprzedaży i oferowanych usługach. Nazwa nowej strategii „Inspirują nas ludzie” podkreśla wagę przywiązywaną do inspiracji płynących od pracowników, a także klientów oraz społeczności, w której Bank funkcjonuje.

W nowej strategii Bank po raz pierwszy określił cele w zakresie ochrony klimatu. Bank jest dobrze przygotowany do redukcji o 50% własnych emisji gazów cieplarnianych w 2022 roku w porównaniu z 2020 rokiem. Osiągnięcie neutralności klimatycznej w odniesieniu do emisji własnych Banku planowane jest do 2027 roku, pełnej neutralności klimatycznej do roku 2050. Grupa Banku Millennium będzie także aktywnie wspierać klientów w prowadzonej przez nich dekarbonizacji oraz udzieli w ciągu kolejnych 3 lat 2 mld złotych finansowania dla klientów Banku i Grupy Kapitałowej Banku na projekty zrównoważone i transformacyjne. W działania na rzecz środowiska, w tym finansowanie energooszczędnych inwestycji, Bank angażuje się od lat. Szeroko te kwestie omówione są w części „Środowisko” niniejszego raportu.

Jako instytucja, którą inspirują ludzie i ich potrzeby, Bank w nowej strategii stawia sobie za cel m.in. bycie pracodawcą pierwszego wyboru, dbałość o dostępność usług dla wszystkich klientów oraz słuchanie i wspieranie lokalnej społeczności. Jako odpowiedzialny członek społeczności, Bank będzie kontynuował program edukacji finansowej Fundacji Banku Millennium skierowany do dzieci i ich rodziców, ponad trzydziestoletnią tradycję mecenatu kultury oraz wspieranie społecznych inicjatyw pracowników Grupy Banku Millennium na rzecz ich lokalnego otoczenia.

W procesach zarządzania Bank nieustająco dba o zachowanie wysokich standardów etycznych, a także o bezpieczeństwo i przejrzystość relacji z klientami. Bank stale rozwija procesy zarządzania ryzykiem, biorąc pod uwagę również dynamicznie zmieniające się wyzwania w zakresie ryzyk klimatycznych. W Strategii Zarządzania Ryzykiem na lata 2022-2024 zaakceptowanej przez Radę Nadzorczą Banku zostały określone ramy Apetytu na Ryzyko dla wybranych czynników ryzyka ESG: poziomu emisji własnych, różnorodności oraz inicjatyw społecznych.

millennium_dzialania ESG millennium_dzialania ESG

Aspiracją Grupy Banku Millennium jest dalsze osiąganie ambitnych celów w najbliższych latach

 • Obsługa zorientowana na klienta, skoncentrowana na doskonałej jakości, dalszym uproszczeniu procesów i prostym języku komunikacji, najlepszym w swojej klasie doświadczeniu cyfrowym (CX) i omnikanałowym
 • Bankowość bez barier i dostępna dla osób z niepełnosprawnością
 • Ulepszony EVP (Employee Value Proposition), w tym rozwój hybrydowego modelu pracy, zarządzanie talentami w oparciu o ścieżki kariery tworzące nowe możliwości i najwyższą jakość warunków pracy
 • Samorozwój i szkolenia dostosowane do potrzeb pracowników
 • Regularne badania opinii pracowników
 • Edukacja finansowa dla dzieci i ich rodziców
 • Inicjatywy kulturalne jako ponad 30-letnia tradycja
 • Wspieranie inicjatyw społecznych pracowników z korzyścią dla ich lokalnego środowiska
 • Regularnie aktualizujemy Kodeks Etyki i oceny zgodności
 • Podejmujemy środki mające na celu zwiększenie przejrzystości i wiarygodności relacji biznesowych z klientami
 • Wdrażamy zaawansowany system informatyczny AML
 • Wprowadzamy wskaźniki zrównoważonego rozwoju w oświadczeniach dotyczących apetytu na ryzyko
 • Uwzględniamy ocenę ryzyka klimatycznego w polityce ryzyka
 • Przeprowadzamy testy warunków skrajnych

Strategia „Inspirują nas ludzie” na lata 2022-24 jest dostępna na stronie Banku tutaj.

Wyniki wyszukiwania