Raport finansowy i ESG

Definiowanie treści raportu – dialog z interesariuszami

[GRI 102-40], [GRI 102-42], [GRI 102-44], [GRI 102-46], [GRI 102-47] Opracowanie raportu poprzedził proces definiowania jego treści, na który złożyła się identyfikacja, priorytetyzacja i walidacja kluczowych aspektów funkcjonowania Grupy Banku Millennium w sferach: ekonomicznej, biznesowej, środowiskowej, pracowniczej, społecznej i etycznej/ładu korporacyjnego. 39 adekwatnych do działalności Grupy Banku Millennium aspektów raportowania zidentyfikowano opierając się m.in. na zakresie tematycznym GRI Standards oraz praktykach i trendach zrównoważonego rozwoju w branży finansowej. Aspekty te zestawiono poniżej.

 • Wyniki finansowe (przychody, koszty),
 • Uwzględnianie kwestii ESG w strategii biznesowej Banku,
 • Liczba klientów w poszczególnych segmentach,
 • Wielkość aktywów Banku,
 • Zarządzanie tematem podatków, płacenie podatków.
 • Innowacje i rozwój nowych technologii,
 • Rozwój kanałów bankowości elektronicznej i aplikacji mobilnej,
 • Zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego i technicznego systemu bankowego / powierzonych środków,
 • Dostępność produktów i usług, w tym dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, starszych, wykluczonych cyfrowo,
 • Proekologiczne produkty i odpowiedzialne finansowanie,
 • Ochrona prywatności klienta, działania zapobiegające wyciekom danych,
 • Etyczne podejście i dialog z klientami,
 • Rzetelna komunikacja marketingowa, etyczny marketing i sprzedaż,
 • Przejrzystość informacji o produktach i usługach,
 • Rozwiązania dla posiadaczy kredytów walutowych,
 • Zgodność z prawem i regulacjami (w tym dotyczącymi użytkowania produktów oraz usług).
 • Wykorzystywane przez firmę surowce i materiały oraz ich recykling i ponowne wykorzystanie, minimalizacja powstawania odpadów,
 • Zużycie energii przez firmę, sposoby redukcji zużycia energii,
 • Pobór i zużycie wody przez firmę, ponowne wykorzystanie wody, informacje na temat odprowadzanych ścieków,
 • Wpływ na różnorodność biologiczną,
 • Emisje gazów cieplarnianych oraz sposoby ich redukowania,
 • Ryzyka oraz szanse rozwoju biznesu wynikające ze zmian klimatycznych,
 • Zgodność z regulacjami środowiskowymi, zapobieganie nadużyciom, łamaniu prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska,
 • Ocena dostawców pod kątem spełniania kryteriów środowiskowych,
 • Polityka środowiskowa w zakresie finansowania,
 • Edukacja ekologiczna.
 • Wielkość zatrudnienia w firmie, w tym liczba nowych pracowników, rotacja, benefity pracownicze, powroty do pracy po urlopach rodzicielskich,
 • Tworzenie przestrzeni do rozwoju pracowników (szkolenia i edukacja, wspieranie rozwoju),
 • Podejście do zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników,
 • Warunki pracy,
 • Możliwość zrzeszania się i prowadzenia sporów zbiorowych.
 • Działania Grupy Banku Millennium – w tym Fundacji Banku Millennium – na rzecz społeczeństwa, w tym działania na rzecz społeczności lokalnych,
 • Wolontariat pracowniczy,
 • Działania sponsoringowe.
 • Aktywności podejmowane przez firmę w celu eliminacji przypadków korupcji,
 • Różnorodność i równość szans w dostępie do stanowisk i w wynagrodzeniach,
 • Zapobieganie dyskryminacji,
 • Przestrzeganie praw człowieka, szkolenia dla pracowników na temat praw człowieka,
 • Ocena dostawców pod kątem praktyk zatrudnienia, kwestii społecznych i poszanowania praw człowieka.

Powyższe aspekty zostały poddane priorytetyzacji, na którą złożyły się dwa komplementarne procesy: badanie perspektywy wewnętrznej oraz badanie oczekiwań interesariuszy zewnętrznych.

Perspektywa wewnętrzna została określona przez przedstawicieli i przedstawicielki kadry pracowniczej i kadry zarządzającej Grupy Banku Millennium za pośrednictwem anonimowej ankiety internetowej. Badanie zrealizowano w dniach 25 października – 5 listopada 2021 roku. Łącznie wzięło w nim udział 258 osób.

Badanie oczekiwań interesariuszy zewnętrznych zostało przeprowadzone w formie spotkania dialogu, które odbyło się 17 listopada 2021 roku w trybie zdalnym, a także zdalnych wywiadów zrealizowanych w październiku i listopadzie 2021 roku. Wybierając grupy interesariuszy, które zostały włączone w opisywany proces, bazowano na matrycy interesariuszy, opracowanej na potrzeby raportowania ESG za 2021 rok. Opracowanie matrycy zostało opisane w części rozdziale „Otoczenie społeczne” niniejszego raportu.

Została zorganizowana w oparciu o międzynarodowy Standard AA1000SES (AccountAbility). W jej ramach przedstawiciele i przedstawicielki najważniejszych grup interesariuszy mieli możliwość swobodnego wyrażania wszelkiego rodzaju oczekiwań wobec procesu raportowania kwestii niefinansowych Grupy Banku Millennium – służyła temu dyskusja w podgrupach, moderowana przez zewnętrzną firmę doradczą. Z kolei w ramach pracy indywidualnej z wykorzystaniem anonimowej ankiety internetowej uczestniczki i uczestnicy spotkania mogli ze swojej perspektywy ocenić ważność każdego z zaprezentowanych 39 aspektów funkcjonowania firmy, a także zgłosić dodatkowe tematy, które ich zdaniem powinny znaleźć się w raporcie. W sesji wzięli udział przedstawiciele i przedstawicielki następujących grup interesariuszy:

 • Dostawcy/Partnerzy biznesowi
 • Media
 • Środowisko
 • Klienci indywidualni
 • Klienci firmowi
 • Instytucje kultury
 • Inwestorzy instytucjonalni
 • Organizacje biznesowe
 • Instytucje publiczne
 • Audytorzy
 • Uczelnie/Studenci
 • Organizacje międzynarodowe
 • NGO
 • Organizacje branżowe

Z wybranymi interesariuszami (nieuczestniczącymi w sesji) również zostały zrealizowane przez zewnętrzną firmę doradczą. Przeprowadzono je z przedstawicielami i przedstawicielkami następujących grup interesariuszy:

 • Klienci firmowi
 • Inwestorzy instytucjonalni
 • Organizacje międzynarodowe
 • Organizacje pozarządowe
 • Analitycy
 • Instytucje kultury
 • Organizacje biznesowe
 • Audytorzy
 • Dostawcy/Partnerzy biznesowi
 • Organizacje branżowe

Łącznie w spotkaniu dialogu i wywiadach pogłębionych wzięło udział 35 osób.

Pracownicy/pracownice, kadra zarządzająca oraz interesariusze zewnętrzni zgłosili następujące dodatkowe tematy, które chcieliby, aby były poruszone w raporcie:

 • sposób zarządzania ryzykami ESG i compliance/AML
 • sposób dostosowania firmy do nowych regulacji
 • prowadzone polityki środowiskowe oparte o standardy
 • cele i kierunki działań dostawców i innych partnerów biznesowych w obszarze ESG
 • edukacja rynku oraz partnerów w łańcuchu dostaw w zakresie ESG i raportowania niefinansowego
 • podział środków w Grupie na działania związane z organizacją pracy w centrali oraz w ośrodkach/placówkach terenowych
 • uwzględnianie w polityce kredytowej czynników społecznych i związanych z etyką/ładem korporacyjnym
 • komunikacja i dialog z pracownikami, m.in. w kwestiach związanych ze zrównoważonym rozwojem
 • działania podjęte przez Bank, które ułatwiają i/lub kształtują proekologiczne zachowania pracowników i pracownic
 • cele klimatyczne firmy
 • zgłaszanie podejrzewanych lub zaobserwowanych nieprawidłowości w firmie
 • pozasądowe rozstrzyganie sporów, np. w drodze arbitrażu

35 osób

wzięło udział w spotkaniu dialogu i wywiadach pogłębionych

Ponadto w toku sesji dialogu zgłoszono szereg oczekiwań wobec postępowania Grupy Banku Millennium w obszarach: środowiskowym, społecznym oraz ładu korporacyjnego, a także wobec samego procesu raportowania niefinansowego Grupy oraz jej komunikacji. Firma pisemnie odniosła się do zgłoszonych oczekiwań – w indywidualnej korespondencji email, a także dołożyła starań do odniesienia się do zgłoszonych kwestii na łamach niniejszego raportu.

Mapa istotnych tematów

0702_matryca-pkt-no_legend-updated 0702_matryca-pkt-no_legend-updated

Wyniki wyszukiwania