Raport finansowy
i ESG 2020

Wskaźniki finansowe

Kluczowe pozycje rachunku wyników

mln zł 2020 2019 Zmiana r/r
Wynik z tytułu odsetek 2 583,1 2 499,4 3,30%
Wynik z tytułu prowizji 746,1 699,2 6.7%
Dochody operacyjne ogółem 3 577,8 3 471,5 3.1%
Koszty ogółem -1 752,8 -1 726,1 1,50%
Koszty bez integracji z EB i BFG -1 519,5 -1 489,6 2,00%
Rezerwy na kredyty stracone (w tym Covid-19) -621,3 -439 41,50%
Rezerwa na ryzyko prawne walut. kred. hipotecznych -713,6 -223,1 219,80%
Podatek bankowy od aktywów -279,1 -248 12,60%
Zysk netto 22,8 560,7 -95,90%
Zysk netto bez pozycji jednoraz.* 709,5 921,1 -23,00%
NIM 2,61% 2,84% -0,23 p.p.
Koszty/Dochody narastająco 49,00% 49,70% -0,7 pp
Koszty/Dochody skoryg. (*) narastająco 46,70% 46,90% -0,2 p.p.
Koszt ryzyka narast. 83 p.b. 68 p.b. + 15 p.b.
ROE narast. 0,20% 6,40% -6,2 p.p.
ROE skoryg. (*) narast. 7,80% 10,60% -2,8 p.p.
(*) Pozycje nadzwyczajne

 

Kluczowe pozycje bilansowe

mln zł Grudzień 2020 Grudzień 2019 Zmiana r/r
Aktywni klienci (tys.) (*) 2 633 2 571 62
w tym Internet i mobilni (*) 2 053 1 838 215
Środki Klientów 90 264 90 295 0,00%
Depozyty 81 511 81 455 0,1%
Depozyty klientów indywidualnych 61 875 61 092 1,30%
Kredyty 74 088 69 615 6,4%
Walutowe kredyty hipoteczne bez EB 13 140 13 493 -2,60%
Walutowe kredyty hipoteczne bez EB 13 140 13 493 -2,60%
Kredyty bez walutowych kredytów hipotecznych 59 960 55 151 8,70%
Wskaźnik kredyty/depozyty 90,90% 85,50% 5,4 pp
Wskaźnik kredytów z utratą wartości (*) 4,95% 4,60% 0,4 pp
Wskaźnik pokrycia 65,70% 62,50% 3,2 pp
CET1 = T1 16,50% 16,90% -0,4 pp
TCR 19,50% 20,10% -0,6 pp
(*) udział koszyka 3 i kredytów „POCI” w kredytach brutto ogółem

Niskie stopy procentowe i pozycje nadzwyczajne wpływają na wyniki

2020

+3%

Wzrost przychodów r/r

+2%

Niewielki wzrost kosztów

DPD90+ 119%

Wzrost pokrycia rezerwami

Główne dane finansowe za 2020 r

Bez kosztów integracji Euro Banku i pozycji nadzwyczajnych, 2020 ROE na poziomie 7,8%; wzrost doch. oper. o 3% r/r

 

Zysk netto narastająco (mln zł)

Zysk netto bez pozycji nadzwyczajnych (mln zł)

Przychody operacyjne (mln zł)

Utrzymana wysoka jakość aktywów i płynność

Wskaźnik kredytów z utratą wartości na poziomie 4,95%

Koszt ryzyka na poziomie 83 p.b.

Wskaźnik kredyty/depozyty na niskim poziomie 91%

Wskaźniki płynności

 

Współczynniki kapitałowe Grupy *

(*) Współczynniki kapitałowe banku: TCR 19,2% i CET1 16,2%

Wymóg kapitałowy a rzeczywiste wskaźniki wg stanu na 31.12.2020 r. (Grupa)

Wysoki poziom potencjału absorpcji ryzyka:

5,2%-5,4%

nadwyżki T1/TCR

2,5%-3,4%

bufora walutowego T1/TCR

Wyniki wyszukiwania