Raport finansowy
i ESG 2020

Zatrudnienie i koszty osobowe

Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi jest ważnym elementem strategii Grupy Banku Millennium.

Grupa monitoruje zarówno poszczególne pozycje kosztów personalnych, jak i poziom etatów, od kilku lat prowadząc politykę stabilnego poziomu zatrudnienia. Na bieżąco monitorowana i raportowana jest fluktuacja pracowników. Poziom zatrudnienia i efektywność wykorzystania zasobów są weryfikowane z udziałem odpowiednich benchmarków rynkowych.

Zatrudnienie w Grupie
(w pełnych etatach)
31.12.2020 31.12.2019 Zmiana (r/r)
Liczba pracowników Banku 7 164 8 118 (954)
 – w tym stanowisk kluczowych 159 200 (41)
Spółki zależne 329 347 (18)
Razem Grupa Banku 7 493 8 464 (972)

 

Zatrudnienie w Grupie Banku Millennium na koniec 2020 roku osiągnęło wielkość 7 493 etaty, co oznacza spadek w porównaniu do końca 2019 roku o 972 etaty (t.j. o 11,5%). Największym pracodawcą w Grupie jest Bank Millennium, zatrudniający na koniec 2020 roku 7 164 etatów. Spółki zależne Grupy Banku Millennium zatrudniały na koniec roku łącznie 329 etaty, w tym największe znaczenie miały trzy spółki: Millennium Leasing, Millennium Dom Maklerski oraz Millennium TFI.

Zatrudnienie w Banku
(w pełnych etatach)
31.12.2020 31.12.2019 Zmiana (r/r)
Placówki i sprzedaż bezpośrednia 4 572 5 225 (653)
Centrala 2 592 2 892 (301)
Razem Bank Millennium 7 164 8 118 (954)

 

Struktura zatrudnienia Banku Millennium wykazuje zdecydowaną przewagę osób zatrudnionych bezpośrednio przy sprzedaży produktów i usług bankowych, w tym przede wszystkim w sieci placówek Banku rozrzuconych na terenie całego kraju.

Bank zmniejszył zatrudnienie we wszystkich obszarach w wyniku optymalizacji zatrudnienia po fuzji z Euro Bankiem.

Zatrudnienie w Banku
(w pełnych etatach)
31.12.2020 31.12.2019 Zmiana (r/r)
Bankowość bezpośrednia 738 747 (9)
Technologie cyfrowe 652 730 (78)
Bankowość detaliczna i przedsiębiorstw 3 834 4 479 (644)
Jednostki wsparcia 1 940 2 162 (222)
Razem Bank Millennium 7 164 8 118 (954)

 

Polityka wynagrodzeń Grupy Banku Millennium ma na celu zapewnienie adekwatności wynagrodzenia pracowników do aktualnie wykonywanych zadań, kompetencji i zakresu odpowiedzialności.

W szczególności dużą wagę przywiązuje się do właściwego kształtowania wynagrodzenia zasadniczego. Poziomy wynagrodzeń są weryfikowane z uwzględnieniem okresowej oceny wyników pracy oraz ewentualnej ewolucji poziomu umiejętności zaangażowanych w realizację zadań organizacji. Analizowane są również informacje płacowe przedstawiane w badaniach wynagrodzeń na rynku finansowym.

Łączny poziom kosztów osobowych w Grupie Banku Millennium w 2020 oraz poprzednim roku kształtował się następująco:

Koszty osobowe
(w mln zł)
2020 2019 Zmiana (r/r)
Bank Millennium 814,8 715,3 13,8%
Spółki zależne 42,5 121,1 (64,9%)
Razem Grupa Banku Millennium 856,3 836,4 2,4%
* Euro Bank był spółką zależną między 31 maja a 30 września 2019

Wyniki wyszukiwania