Raport finansowy
i ESG 2020

Polityka wynagrodzeń

W Grupie Banku Millennium funkcjonuje „Polityka wynagrodzeń pracowników w Grupy Banku Millennium SA”, która formułuje założenia stosowane przy kształtowaniu składników wynagrodzeń stałych i zmiennych dla wszystkich pracowników Grupy.

M2020-170 M2020-170

Zgodnie z polityką główne źródło dochodów pracowników stanowi wynagrodzenie zasadnicze, wynikające z umowy o pracę. Wynagrodzenie zmienne jest dodatkowym, motywacyjnym elementem wynagrodzenia łącznego i nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia zasadniczego. Wynagrodzenie zasadnicze pracownika jest kształtowane w odniesieniu do zadań realizowanych w danej jednostce organizacyjnej, zakresu odpowiedzialności, kwalifikacji, wpływu na profil ryzyka spółki oraz na podstawie analizy informacji płacowych, przedstawianych w badaniach wynagrodzeń na rynku finansowym.

W Banku odbywają się cykliczne przeglądy wynagrodzeń i stanowisk. Na podstawie oceny kondycji finansowej Grupy oraz otoczenia biznesowego, Zarząd Banku może podjąć decyzję o przyznaniu puli środków z przeznaczeniem na zmianę wynagrodzeń zasadniczych pracowników. Poziomy wynagrodzeń są weryfikowane z uwzględnieniem okresowej oceny wyników pracy, umiejętności oraz są porównywane z rynkowymi informacjami płacowymi.

Wynagrodzenie zmienne jest kształtowane w ramach zróżnicowanych systemów premiowych, których celem jest motywowanie pracowników do realizacji planów biznesowych i organizacyjnych. Systemy premiowe i kryteria oceny okresowej w Grupie Banku Millennium są dostosowane do specyfiki działania pracowników w poszczególnych obszarach Grupy. Wysokość budżetów premiowych przyznawanych na wypłaty premii jest ustalana w zależności od stopnia realizacji łącznego planu zysku netto Grupy Banku Millennium oraz w przypadku pracowników linii biznesowych – realizacji celów poszczególnych linii. Przyjęte jest założenie, że premie indywidualne, nie mogą przekroczyć 100% łącznego rocznego wynagrodzenia zasadniczego. Premie są przyznawane w ramach puli premiowej na podstawie oceny jakości pracy oraz stopnia zaangażowania w realizację postawionych pracownikom celów.

Grupa Banku Millennium przywiązuje wagę do właściwego kształtowania wynagrodzeń osób mających istotny wpływ na profil ryzyka w Grupie Banku Millennium SA (Risk Takers). Zasady przyznawania wynagrodzenia zmiennego dla Członków Zarządu Banku Millennium i pozostałych Risk Takers są ujęte w „Polityce wynagrodzeń pracowników mających istotny wpływ na profil ryzyka w Grupie Banku Millennium SA”. Polityka podlegała corocznemu przeglądowi.

Pula premiowa dla Risk Takers jest ustalona po uprzedniej analizie sytuacji Banku w zakresie:

  • osiągniętych wyników biznesowych:
  • płynności: wskaźnika kredyty/depozyty, poziomu wartości aktywów płynnych;
  • wskaźników adekwatności kapitałowej w odniesieniu do poziomu referencyjnego KNF.

Ocena wyników obejmuje kryteria finansowe i niefinansowe, odbywa się za okres co najmniej trzech lat.

Zasady obowiązujące w odniesieniu do wypłat wynagrodzenia zmiennego wypłaconego w 2020 za 2019 rok:

Przyznanie i wypłata 50% wartości zmiennych składników wynagrodzeń następuje po zakończeniu okresu rozliczeniowego i po ogłoszeniu wyników finansowych. Wypłata 50% wynagrodzenia zmiennego podlega odroczeniu na 3 lata, płatnego w równych rocznych ratach. Członkowie Zarządu otrzymają każdą przyznaną część premii – wypłaconą w roku następującym po okresie rozliczeniowym i odroczoną – w połowie w gotówce a w połowie i w akcjach własnych.

Przyznanie i wypłata 60% wartości zmiennych składników wynagrodzenia za 2019 rok następuje po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Wypłata pozostałych 40% wynagrodzenia zmiennego podlega odroczeniu na 3 lata, płatnego w równych rocznych ratach. Minimum 50% wynagrodzenia zmiennego jest wypłacana w akcjach własnych.

Wynagrodzenia Zarządu

Ustalanie warunków kontraktów i wynagrodzeń dla Członków Zarządu należy do kompetencji Rady Nadzorczej po uwzględnieniu rekomendacji Komitetu Personalnego przy Radzie Nadzorczej odpowiadającego za nadzór nad polityką wynagrodzeń.

Łączne wynagrodzenie Członków Zarządu składa się z części stałej i zmiennej. Część zmienną wynagrodzenia może stanowić  nagroda roczna, która zależy od wyniku Banku, wyniku  w porównaniu do banków o podobnej wielkości oraz indywidualnej oceny Członka Zarządu.

Decyzje dotyczące przyznania premii Członkom Zarządu są podejmowane po analizie wyników z uwzględnieniem kryteriów finansowych:

  • wykonania zaplanowanych budżetów i wskaźników ustalonych dla zarządzanego obszaru działalności,
  • porównania z konkurencyjnymi bankami podobnej wielkości,
  • biznesowych kryteriów rynkowych ustalonych dla danego okresu;

oraz kryteriów niefinansowych, w szczególności:

  • ogólnej jakości zarządzania w obszarze odpowiedzialności,
  • skutecznego przywództwa i wkładu w rozwój Banku,
  • zarządzania i nadzoru nad jednostkami w obszarze odpowiedzialności.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wyłącznie stałe wynagrodzenie za pracę w Radach i Komitetach, które jest adekwatne do pełnionej przez nich funkcji oraz skali działalności Grupy Banku Millennium.

Łączna wartość wynagrodzeń Członków Zarządu z tytułu pełnienia tej funkcji w 2020 roku wyniosła 10 498,31 tys. zł. Dodatkowo, Członkowie Zarządu otrzymali wypłatę części nagrody rocznej za lata 2016, 2017, 2018 i 2019 (w formie gotówkowej, akcji fantomowych oraz akcji Banku Millennium SA) oraz świadczenia dodatkowe.

Stałe wynagrodzenia Członków Zarządu za pełnienie funkcji członka Zarządu w 2020 r. (w tys. zł):

Imię i nazwisko

Okres pełnienia funkcji Wynagrodzenie stałe
(tys. zł)
Joao Bras Jorge 01.01.2020 – 31.12.2020 2 280,00
Fernando Bicho 01.01.2020 – 31.12.2020 1 620,00
Wojciech Haase 01.01.2020 – 31.12.2020 1 320,00
Andrzej Gliński 01.01.2020 – 31.12.2020 1 318,31
Wojciech Rybak 01.01.2020 – 31.12.2020 1 320,00
Antonio Pinto Junior 01.01.2020 – 31.12.2020 1 320,00
Jarosław Hermann 01.01.2020 – 31.12.2020 1 320,00

Dodatkowe świadczenia Członków Zarządu w 2020 r. (w tys. zł):

Imię i nazwisko

Okres pełnienia funkcji Świadczenia dodatkowe
(tys. zł)
Joao Bras Jorge 01.01.2020 – 31.12.2020 1 076,19
Fernando Bicho 01.01.2020 – 31.12.2020 57,05
Wojciech Haase 01.01.2020 – 31.12.2020 13,31
Andrzej Gliński 01.01.2020 – 31.12.2020 25,07
Wojciech Rybak 01.01.2020 – 31.12.2020 3,83
Antonio Pinto Junior 01.01.2020 – 31.12.2020 747,35
Jarosław Hermann 01.01.2020 – 31.12.2020                                        4,56

 

Dodatkowe świadczenia związane są głównie z kosztami pobytu zagranicznych Członków Zarządu oraz z dodatkowymi świadczeniami opieki medycznej.

Wynagrodzenie zmienne przekazane w 2020 roku obecnym Członkom Zarządu oraz osobom, które pełniły tę funkcję w poprzednich latach (w tys. zł):

Imię i nazwisko

Nagrody za lata 2016, 2017, 2018 i 2019 (tys. zł)

W gotówce W akcjach fantomowych W akcjach Banku Millennium*
Joao Bras Jorge 787,31              385,04 306,00
Fernando Bicho 616,07              298,46 243,00
Wojciech Haase 506,96              247,17 198,00
Andrzej Gliński 498,56              240,45 198,00
Wojciech Rybak 464,96              213,57 198,00
Antonio Pinto Junior 263,74                52,59 198,00
Jarosław Hermann 239,09                32,87 198,00

 

Maria Campos 243,23               194,57 0,00
*Część nieodroczonej premii w akcjach Banku Millennium podlega Zatrzymaniu na Okres 12 miesięcy liczonemu od daty nabycia uprawnień tj. od 03.07.2020r.

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. została utworzona rezerwa na nagrodę roczną w wysokości 5 605 tys. zł.

Decyzja o przyznaniu wynagrodzenia zmiennego Członkom Zarządu za rok 2020 będzie podejmowana przez Komitet Personalny Rady Nadzorczej po zatwierdzeniu wyników Banku przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Ocena Polityki

Grupa Banku Millennium prowadzi stabilną politykę wynagrodzeń. Organ nadzorujący działalność Banku Millennium, po dokonaniu przeglądu polityki wynagradzania stwierdził, że sprzyja ona rozwojowi i bezpieczeństwu Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. a dotychczasowa praktyka zarządzania wynagrodzeniami zmiennymi odpowiada ustalonym w Polityce celom.

Wyniki wyszukiwania