Raport finansowy
i ESG 2020

Polityka personalna

Grupa Banku Millennium posiada politykę personalną określającą ogólne zasady związane z rekrutacją, oceną, rozwojem i retencją pracowników.

M2020-062 M2020-062

Na podstawie tej Polityki oraz założeń biznesowych, Bank stworzył strategię Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Strategia reguluje wszystkie obszary zarządzania zasobami ludzkimi, w tym zatrudnienia oraz wynagradzania.

Polityka personalna i bazująca na niej strategia zarządzania zasobami ludzkimi wspiera potrzeby biznesowe Grupy Banku Millennium. W 2020 r. w związku z pandemią COVID-19 szczególnym zagadnieniem było zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz przystosowanie banku do wymogów pracy zdalnej.

Już w momencie rozpoczęcia pandemii Zarząd Banku powołał specjalny komitet, które zadaniem było monitorowanie bezpieczeństwa pracowników pod katem epidemiologicznym, monitorowanie sytuacji pandemicznej w kraju i  rozporządzeń właściwych władz, podejmowanie decyzji w zakresie procedur zapewniających bezpieczeństwo epidemiologiczne w Banku i ocena wpływu pandemii na funkcjonowanie obszarów biznesowych.

Podjęta została szeroka akcja komunikacyjna mająca na celu zapobieganie zakażeniom. Pracownicy regularnie otrzymywali informacje o obowiązujących procedurach bezpieczeństwa, dostępnych środkach ochrony i sposobach postępowania w przypadku infekcji. Wdrożony został obowiązek zachowania dystansu, wstrzymano podróże służbowe, określono zasady korzystania z masek, a każdy przypadek infekcji był monitorowany. Wprowadzono również środki ochrony: płyny dezynfekcyjne, osłony dla pracowników oddziałów oraz maski ochronne.

Zmieniona została także organizacja pracy. Bank umożliwił pracownikom pracę zdalną. Aby zapobiec zakażeniom przez większą część roku  pracownicy pracowali w systemie rotacyjnym, 1 tydzień w biurze, 2 tygodnie w domu.

Bardzo dużym wyzwaniem dla banku było zreorganizowanie systemu szkoleń i przejście ze szkoleń stacjonarnych wyłącznie na szkolenia e-learningowe i zdalne. Dużym wysiłkiem dostosowano najważniejsze programy szkoleniowe do wymogów szkoleń zdalnych. W efekcie zapewnione zostały efektywne szkolenia wstępne dla pracowników placówek, kontynuowane były szkolenia dla segmentu Prestige oraz realizowany był program rozwoju dla pracowników bankowości przedsiębiorstw. Dla kierowników placówek detalicznych prowadzono szkolenia menedżerskie. W programie szkoleń uwzględniono także zagadnienia pracy zdalnej, komunikacji i współpracy w zespołach rozproszonych.

Grupa Banku Millennium zauważa i nagradza postawy pracowników prowadzące do wzrostu jakości pracy, a także optymalizacji procesów, efektywności i podejmowania wyzwań zawodowych. W 2020 roku kontynuowany był program nagród pracowniczych „Impakt”, w ramach którego pracownicy Grupy sami zgłaszają kandydatów do wyróżnienia.

Kontynuowany był także w formie zdalnej  program Millennium Campus. Dobór tematyki miał za cel wspieranie pracowników w sytuacji pandemii i koncentrował się wokół organizacji pracy zdalnej, przeciwdziałania izolacji i wypaleniu, problemów medycznych związanych z COVID-19 oraz zagadnień wpływu pandemii na gospodarkę.

Od lat Grupa Banku Millennium bazuje w swoim rozwoju na technologiach informatycznych. Są one podstawą postępującej digitalizacji klientów poprzez rozwój zdalnych systemów obsługi klienta –  bankowości elektronicznej i mobilnej. Wprawdzie w 2020 roku Grupa Banku Millennium nieznacznie zmniejszyła zatrudnienie w obszarze technologii cyfrowych, lecz było to spowodowane wyłącznie optymalizacją procesów i zamknięciem dublujących się systemów informatycznych w związku z połączeniem z Euro Bankiem.

W 2020 roku po raz kolejny rok z rzędu Bank Millennium uzyskał tytuł Solidnego Pracodawcy. Dotychczas Grupa Banku Millennium bardzo szeroko wspierała rozwój fizyczny i aktywności sportowe pracowników. W 2020 roku, ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 kontynuowanie dotychczasowych programów nie było możliwe. Bank skoncentrował się w związku z tym na różnych formach wsparcia pracowników.

Już w kwietniu 2020 roku decyzją Zarządu Banku utworzony został fundusz wsparcia kosztów leczenia COVID-19 pracowników i ich najbliższych. Wysokość tego funduszu wynosi 1 milion złotych. Uruchomione zostały także benefity socjalne w formie pieniężnej. Zwiększona została istotnie kwota wypłacanego w grudniu tzw. świadczenia świątecznego oraz wypłacone zostało świadczenie dla osób o najniższych dochodach.

Cieszący się dużym zainteresowanie pracowników i ich rodzin program „Rodzice na Tak” uzyskał duże wsparcie finansowe w postaci świadczenia z funduszu socjalnego przeznaczonego na wsparcie edukacji zdalnej dzieci i młodzieży, gdyż ograniczenia związane z pandemią nie pozwoliły na realizację tradycyjnych form wspólnego wypoczynku, wyjazdów i spotkań rodzinnych.

Zgodnie z Polityką różnorodności, wprowadzoną w Grupie Banku Millennium w 2017 roku, Grupa działa z poszanowaniem godności ludzkiej i przestrzega prawa do równego traktowania bez względu na wiek, płeć, pochodzenie etniczne i narodowe, religię, wyznanie, status rodzinny, orientację seksualną, stan zdrowia, przekonania, przynależność związkową oraz inne przesłanki narażające na zachowania dyskryminacyjne

Grupa Banku Millennium uwzględnia zasadę poszanowania różnorodności w Regulaminie Pracy, Kodeksie Etycznym oraz w innych istotnych regulacjach z zakresu zarządzania zasobami ludzkim i realizuje ją w obszarach: rekrutacji i zatrudnienia, dostępu do wynagrodzeń i stanowisk, wsparcia pracowników rodziców, równego dostępu do benefitów, wsparcia osób w trudnej sytuacji życiowej, rozwoju przywództwa opartego o wartości oraz swobody wypowiedzi i otwartej komunikacji.

W Grupie Banku Millennium rozwija się wiedzę i buduje świadomość pracowników w zakresie związanym z etyką i zagadnieniami poszanowania różnorodności. Wszyscy pracownicy przechodzą obowiązkowe szkolenie z zagadnień etycznych. Dodatkowo cała kadra menedżerska obligatoryjnie przechodzi szkolenie w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu. Grupa Banku Millennium wdrożyła  procedurę antymobbingową i antydyskryminacyjną. Istnieje system zgłaszania nadużyć, który jest niezależny od hierarchii służbowej.

W Banku Millennium kobiety stanowią większość zatrudnionych – około 68%. Ich udział w szeroko rozumianej kadrze zarządzającej Banku (począwszy od stanowiska managera placówki) wynosił około 56%. Mimo, że w ciągu ostatnich lat udział kobiet wśród pracowników wyższej kadry zarządzającej stale rośnie, są one nadal niedoreprezentowane i stanowią jedynie 31% tej grupy.

Strategia Banku, w tym np. budowanie komórek obsługi cudzoziemców pracujących w Polsce, służy również zwiększeniu różnorodności pracowników pod względem narodowości: w 2020 zatrudnionych było 42 cudzoziemców.

Struktura wiekowa pracowników jest stosunkowo zrównoważona, zatrudniane są osoby zarówno wchodzące na rynek pracy jak i osoby na końcu swojej kariery zawodowej. Największą grupę pracowników stanowią osoby pomiędzy 30 a 50 rokiem życia – prawie 67%. Młode osoby do 30 roku życia – 24%.

W związku z długookresową strategią rozwoju Bank w swojej polityce zarządzania zasobami ludzkimi będzie dążył do dalszego uwzględniania różnorodności w zakresie kompetencji i doświadczenia zawodowego pracowników. Przewidywany jest wzrost zatrudnienia pracowników w obszarze nowych technologii, komunikacji i nowych strategii marketingowych posiadających różnorodne doświadczenia zawodowe.

Wyniki wyszukiwania