Raport finansowy
i ESG 2020

Wyniki Segmentów Biznesu

Poniżej przedstawione zostały dane dotyczące Rachunku zysków i strat dla trzech podstawowych segmentów biznesowych Grupy: segment detaliczny, segment korporacyjny oraz segment działalności skarbcowej, zarządzania aktywami/pasywami i pozostałej.

6D_063443g-napis 6D_063443g-napis

Segment detaliczny obejmuje usługi świadczone klientom indywidualnym na rynku masowym, klientom zamożnym, osobom prowadzącym działalność gospodarczą i usługi dla małych przedsiębiorstw (o rocznych obrotach poniżej 5 mln zł). Segment korporacyjny obejmuje usługi na rzecz średnich i dużych przedsiębiorstw oraz podmiotów sektora publicznego. Działalność skarbcowa, zarządzania aktywami/pasywami i pozostała obejmuje inwestycje Grupy na rachunek własny, transakcje na rynku międzybankowym, obejmowanie pozycji w dłużnych papierach wartościowych, działalność maklerską oraz inne transakcje, nie zaklasyfikowane do dwóch pierwszych segmentów.

Przychody operacyjne ogółem dla segmentu detalicznego w roku 2020 wyniosły 2 258 mln zł, co oznacza spadek -8% r/r. Wynik z tytułu odsetek segmentu detalicznego spadł o 11% w efekcie obniżki rynkowych stóp procentowych wspomnianych wcześniej w niniejszym tekście, podczas gdy wynik z tytułu prowizji wzrósł o +8% r/r. Koszty operacyjne segmentu detalicznego wzrosły nieznacznie o 2% r/r.

W wyniku zaprezentowanych zmian przychodów i kosztów operacyjnych, łączny dochód segmentu detalicznego przed uwzględnieniem rezerw spadł wyraźnie o 21% w porównaniu z 2019 rokiem.

Koszty ryzyka segmentu wzrosły znacznie o 38% z powodu standardowych odpisów na utratę wartości portfela Euro Bank przejętego 31 maja 2019 r. (na poziomie Grupy) oraz dodatkowych odpisów będących następstwem pandemii COVID-19.

Zysk operacyjny segmentu detalicznego za 2020 r. – po uwzględnieniu tych rezerw – wyniósł 357 mln zł i wykazał spadek o 50 % w skali roku.

Segment detaliczny
(mln zł)
2020 2019 Zmiana
r/r
Wynik z odsetek* 1 635,4 1 836,9 (11,0%)
Wynik z prowizji 587,9 545,1 7,8%
Pozostałe dochody 34,7 68,5 (49,3%)
Przychody operacyjne ogółem 2 258,0 2 450,5 (7,9%)
Koszty operacyjne ogółem (1 410,5) (1 379,2) 2,3%
Dochód przed uwzględnieniem rezerw 847,5 1 071,3 (20,9%)
Odpisy na utratę wartości i pozostałe koszty ryzyka** (490,5) (354,5) 38,4%
Zysk operacyjny 357,1 716,8 (50,2%)
(*) część wyniku z odsetek generowana przez segment (tzw. premia płynnościowa) została zaksięgowana w segmencie “Działalność skarbcowa, ALM i pozostałe” zgodnie z Rekomendacją P polskiego regulatora tzn. Komisji Nadzoru Finansowego
(**) w tym korekta do wartości godziwej portfela kredytowego (42,9 mln zł w 2020 r. oraz 23,4 mln zł w 2019 r.) przeniesiona z pozostałych przychodów do kosztów ryzyka pro-forma. Koszt ryzyka uwzględnia również wynik z modyfikacji.

 

Przychody operacyjne ogółem dla segmentu korporacyjnego w roku 2020 wyniosły 520 mln zł, czyli mniej o 2% w porównaniu z 2019 rokiem. Było to głównie efektem niższego wyniku z tytułu odsetek (-5% r/r) podczas gdy wynik z tytułu prowizji wzrósł nieznacznie o 1% r/r. Koszty operacyjne segmentu korporacji zanotowały wzrost o 3% w ujęciu rocznym. W rezultacie nastąpił spadek łącznych dochodów przed uwzględnieniem rezerw o 6% r/r. Wartość odpisów na utratę wartości kredytów dla przedsiębiorstw wzrosła znacząco w ciągu roku o 48% ze względu na dodatkowe rezerwy związane z wpływem COVID-19. W efekcie powyższego, zysk operacyjny segmentu korporacyjnego zanotował znaczny spadek -25% r/r osiągając poziom 173 mln zł w 2020 roku.

Segment korporacyjny
(mln zł)
2020 2019 Zmiana
r/r
Wynik z odsetek* 305,7 323,0 (5,4%)
Wynik z prowizji 154,2 152,9 0,9%
Pozostałe dochody 60,1 55,0 9,2%
Przychody operacyjne ogółem 520,0 530,9 (2,1%)
Koszty operacyjne ogółem (223,9) (217,3) 3,0%
Dochody przed uwzględnieniem rezerw 296,1 313,6 (5,6%)
Odpisy na utratę wartości i pozostałe koszty ryzyka** (123,0) (83,4) 47,6%
Zysk operacyjny 173,1 230,3 (24,8%)
(*) Część wyniku z odsetek generowana przez segment (tzw. premia płynnościowa) została zaksięgowana w segmencie “Działalność skarbcowa, ALM i pozostałe” zgodnie z Rekomendacją P polskiego regulatora tzn. Komisji Nadzoru Finansowego
(**) Koszt ryzyka uwzględnia również wynik z modyfikacji.

 

Przychody operacyjne ogółem segmentu Skarbu, zarzadzania aktywami i pasywami (ALM) i pozostałych segmentów w roku 2020 wyniosły 800 mln zł, co oznacza silny wzrost o 63% r/r. Podstawową przyczyną tego wzrostu był wyższy o 119% wynik z tytułu odsetek w rezultacie wyższych przychodów z operacji ALM (zarządzania aktywami/ pasywami) z uwzględnieniem portfela obligacji. Koszty operacyjne spadły -9% r/r. Wynik operacyjny całego segmentu wzrósł o 87% r/r i osiągnął wartość 674 mln zł za rok 2020.

Działalność skarbu, ALM i pozostałe
(mln zł)
2020 2019 Zmiana
r/r
Wynik z odsetek* 607,6 277,1 119,3%
Wynik z prowizji 3,9 1,1 257,6%
Pozostałe dochody 188,3 211,9 (11,1%)
Przychody operacyjne ogółem 799,8 490,1 63,2%
Koszty operacyjne ogółem (118,4) (129,6) (8,6%)
Dochody przed uwzględnieniem rezerw 681,4 360,5 89,0%
Odpisy na utratę wartości i pozostałe koszty ryzyka (7,8) (1,2) 550,0%
Zysk operacyjny 673,5 359,4 87,4%
(*) Część wyniku z odsetek generowana przez pozostałe segmenty (tzw. premia płynnościowa) została zaksięgowana w tym segmencie zgodnie z Rekomendacją P polskiego regulatora tzn. Komisji Nadzoru Finansowego

 

Należy zauważyć, że rezerwa związana z ryzykiem walutowym kredytów hipotecznych w wysokości 714 mln zł w 2020r. oraz 223 mln zł w 2019r., nie została przypisana do powyższych segmentów.

Wyniki wyszukiwania