Raport finansowy
i ESG 2020

Rachunek zysków i strat

Przychody operacyjne Grupy
(mln zł)
2020 2019 Zmiana r/r
Wynik z tytułu odsetek* 2 583,1 2 499,4 3,3%
Wynik z tytułu prowizji 746,1 699,2 6,7%
Wynik na działalności podstawowej 3 329,1 3 198,5 4,1%
Pozostałe przychody poza odsetkowe */** 248,7 273,0 (8,9%)
Przychody operacyjne ogółem ** 3 577,8 3 471,5 3,1%
(*) Dane pro-forma: Wynik z odsetek obejmuje marżę na wszystkich instrumentach pochodnych. Począwszy od 1 stycznia 2006 r. Bank stosuje zasady rachunkowości zabezpieczeń. Od tego dnia marża z tych operacji jest uwzględniana w wyniku z tytułu odsetek. Jednakże, ponieważ rachunkowość zabezpieczeń nie obejmuje całości portfela denominowanego w walutach obcych, Bank przedstawia dane w układzie pro-forma, w którym całość marży na instrumentach pochodnych jest ujmowana w wyniku z tytułu odsetek, podczas gdy rachunkowo część tej marży (34.5 mln zł w 2020 r. oraz 62.5 mln zł w 2019 r.) jest uwzględniona w pozostałych przychodach poza odsetkowych. W opinii Banku takie podejście umożliwia lepsze zrozumienie rzeczywistych zmian tej pozycji z ekonomicznego punktu widzenia.
(**) Z wyłączeniem korekty do wartości godziwej portfela kredytowego (-42.9 mln zł w 2020 r. oraz -23.4 mln zł w 2019 r.), która została przeniesiona do kosztów ryzyka w układzie pro-forma

 

Wynik z tytułu odsetek (pro-forma) w 2020 r. wyniósł 2 583 mln zł i wzrósł o 3% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost ten był wspierany przychodami z operacji z klientami przejętego Euro Banku, co umożliwiło skompensowanie negatywnego wpływu spadku rynkowych stóp procentowych w przeważającej części 2020 roku. Marża odsetkowa netto (do średnich aktywów odsetkowych) (NIM) w całym roku 2020 osiągnęła 2,61%, i była o 17 punktów bazowych niższa niż w 2019 r. IV kw. 2020 r. pokazał odwrócenie negatywnego trendu w zakresie marży i średni poziom NIM lekko wzrósł o 4 punkty bazowe w stosunku do poprzedniego kwartału do poziomu 2,53%. Spadek marży wynikał z bezprecedensowych cięć stóp procentowych przez RPP (obniżka o 140 punktów bazowych w okresie od marca do maja) i wpłynął na maksymalną stopę procentową (obniżka o 280 punktów bazowych z 10% do 7,2%). Wysoka koncentracja tych cięć i ich natychmiastowy wpływ na dochód na aktywach odsetkowych (zwłaszcza kredytach konsumpcyjnych) wzmocnił oddziaływanie w krótkim okresie ze względu na czas, potrzebny bankowi na przeprowadzenie odpowiedniej korekty swoich kosztów finansowania (depozytów). Nadto, w porównaniu z poprzednim rokiem, spadek marży odsetkowej wynikał również ze zwrotu prowizji za wcześniejszą spłatę pożyczek konsumpcyjnych.

Wynik z tytułu prowizji w 2020 r. wyniósł 746 mln zł, rosnąc o 7% r/r. Podstawowym źródłem tego wzrostu były prowizje z produktów ubezpieczeniowych i kart. Opłaty za dystrybucje produktów inwestycyjnych i prowizje maklerskie zanotowały odbicie. Z drugiej jednak strony nastąpiło obniżenie prowizji od kredytów, gdyż w roku sprawozdawczym nastąpiło ograniczenie akcji kredytowej, w szczególności w zakresie kredytów korporacyjnych i konsumpcyjnych. Opłaty za zarządzanie związane z funduszami inwestycyjnymi oraz opłaty transakcyjne również uległy obniżeniu w wyniku niższego górnego limitu regulacyjnego i znacznych odpływów środków w I kw. 2020 r.

Wynik z działalności podstawowej, określony, jako suma wyniku z tytułu odsetek i wyniku z tytułu prowizji, osiągnął 3 329 mln zł w 2020 r., co oznacza wzrost o 4% r/r, częściowo dzięki połączeniu z Euro Bankiem.

Pozostałe przychody pozaodsetkowe, które obejmują wynik z pozycji wymiany, wynik na aktywach i zobowiązaniach finansowych (bez marży odsetkowej na instrumentach pochodnych oraz korekty portfela kredytów wg. wartości godziwej), a także pozostałe przychody i koszty operacyjne netto, wyniosły 249 mln zł w roku 2020 i obniżyły się o 9% r/r, z powodu nadzwyczajnych pozycji: utworzonych rezerw na zwrot prowizji od wcześniejszej spłaty kredytów przez klientów, co zostało w części skompensowane przychodem z przeszacowania wartości udziałów w VISA w IV kw. 2020 r. o wartości przed opodatkowaniem 53,7 mln zł oraz wycenę rękojmi Generale w kontekście zakupu Euro Bank.

Przychody operacyjne ogółem (pro-forma) Grupy osiągnęły 3 578 mln zł w roku 2020, co oznacza wzrost o 3% r/r.

Koszty operacyjne (mln zł) 2020 2019 Zmiana r/r
Koszty osobowe (856,3) (836,4) 2,4%
Pozostałe koszty administracyjne* (896,5) (889,7) 0,8%
–    z czego składka na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) (167,2) (123,5) 35,4%
Koszty operacyjne ogółem (1 752,8) (1 726,1) 1,5%
–    z czego koszty integracji i restrukturyzacji** (66,1) (113) (41,5%)
Koszty ogółem bez kosztów BFG (1 585,6) (1 602,6) (1,1%)
Koszty ogółem bez kosztów integracji i restrukturyzacji** (1 686,7) (1 613,1) 4,6%
Koszty ogółem bez kosztów integracji, restrukturyzacji i BFG** (1 519,5) (1 489,6) 2,0%
Koszty/dochody narastająco – raportowane 49,0% 49,7% (0,7pp)
Koszty/dochody narast. – skorygowane *** 46,7% 46,9% (0,2pp)
(*) w tym amortyzacja
(**) dodatkowe koszty administracyjne bezp. związane z zakupem Euro Banku, procesem fuzji i integracji
(**) bez dochodów jednorazowych i kosztów integracji

 

Koszty ogółem wyniosły 1 753 mln zł w 2020 r., co oznacza 2% wzrost w porównaniu z poziomem roku 2019. Poza wyższą liczbą etatów i poziomem pozostałych kosztów administracyjnych w wyniku włączenia pracowników i infrastruktury sprzedażowej byłego Euro Banku, Bank utworzył rezerwę na restrukturyzację zatrudnienia w wys. 41 mln zł w 2020 roku (w tym rezerwy na zwolnienia grupowe i premię lojalnościową). Łączna wartość kosztów integracji w okresie sprawozdawczym wyniosła 67 mln zł i poziom ten był niższy niż w 2019 roku (116 mln zł). Koszty ogółem bez BFG i kosztów integracji w roku 2020 wyniosły 1 519 mln zł oraz 377mln zł w IV kw. 2020 notując 2% wzrost r/r.

Koszty osobowe wyniosły 856 mln zł i wzrosły o 2% r/r. Po włączeniu pracowników wywodzących się z Euro Banku (2,4 tys. etatów) Grupa zmniejszyła liczbę swoich pracowników do 7,493 etatów na koniec grudnia 2020 r., co przekłada się na roczną redukcję o 971 etatów (-11% r/r). Wyłączając pracowników na długotrwałych zwolnieniach liczba tzw. aktywnych etatów była znacznie niższa tzn. wynosiła 6 602.

Zatrudnienie
(etaty)
31.12.2020 31.12.2019 Zmiana
r/r
Bank Millennium S.A. (z Euro Bankiem) 7 164 8 118 (11,7%)
Spółki zależne 329 347 (5,1%)
Razem Grupa BM 7 493 8 464 (11,5%)
Razem Grupa BM (aktywne* etaty) 6 602 7 646 (13,7%)
(*) liczba aktywnych etatów oznacza liczbę pracowników, którzy nie są na długotrwałych zwolnieniach

 

Pozostałe koszty administracyjne (w tym amortyzacja) wyniosły 896 mln zł. Koszty związane bezpośrednio z integracją Euro Banku roku 2020 wyniosły 24,7 mln i były niższe o 78% niż w roku 2019.

Przejęcie Euro Banku spowodowało początkowy znaczny wzrost liczby placówek, która uległa redukcji zgodnie z polityką optymalizacji sieci oddziałów banku. Na koniec grudnia 2019 r. liczba oddziałów ogółem (w tym w Euro Banku) wyniosła 830 i od tego czasu została zredukowana o 128 jednostek (głownie oddziałów własnych Banku) do 702 placówek na koniec grudnia 2020 r.

Bank obecnie szacuje, że łączne, skumulowane koszty integracji (RZiS oraz nakłady inwestycyjne), związane z przejęciem Euro Banku, będą ok. 25% poniżej pierwotnego planu.

Skuteczna realizacja procesu restrukturyzacji powinna pozwolić na osiągnięcie efektu synergii na poziomie 168 mln zł przed opodatkowaniem łącznie w roku 2020 (rewizja w górę w stosunku do pierwotnego budżetu). Pierwsze wymierne skutki synergii zostały osiągnięte już w IV kw. 2019 r. (23,4 mln zł), podczas gdy w całym roku 2020 wyniosły one 110 mln zł przed opodatkowaniem.

Wskaźnik koszty/dochody bez pozycji nadzwyczajnych (głównie kosztów integracji, wyceny udziałów VISA i wyżej wspomnianej rezerwy na pozostałe przychody i koszty operacyjne) wyniósł 46,7% w roku 2020 i był o 0,2 punktu procentowego niższy w porównaniu z poziomem z roku ubiegłego.

Zysk netto
(mln zł)
2020 2019 Zmiana
r/r
Przychody operacyjne 3 577,8 3 471,5 3,1%
Koszty operacyjne* (1 752,8) (1 726,1) 1,5%
Odpisy na utratę wartości oraz pozostały koszt ryzyka** (621,3) (439,0) 41,5%
 – z czego odpis na ryzyko związane z COVID-19 (133,3)
Odpis na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych (713,6) (223,1) 219,8%
Podatek bankowy (279,1) (248,0) 12,6%
Zysk przed CIT 210,9 835,3 (74,7%)
Podatek dochodowy (188,1) (274,6) (31,5%)
Zysk netto – raportowany 22,8 560,7 (95,9%)
Zysk netto (skorygowany***) 709,5 921,1 (23,0%)
(*) bez odpisów na utratę wartości aktywów finansowych i niefinansowych
(**) w tym korekta wg. wartości godziwej kredytów (-42.9 mln zł w 2020 r. i -23.4 mln zł w 2019 r.) oraz efekt modyfikacji kredytów (-13.6 mln zł w 2020 r. oraz -11.7 mln zł w 2019 r.)
(***) bez pozycji nadzwyczajnych

 

Łączny koszt ryzyka, który obejmował odpisy netto na utratę wartości, korektę wartości godziwej (części portfela kredytowego) i wynik modyfikacji poniesiony przez Grupę wyniósł 621 mln zł w 2020 roku i był o 42% wyższy niż w 2019r. Wyższy poziom rezerw wynikał z włączenia portfela kredytów Euro Banku, ze zmian w modelu ryzyka w segmencie detalicznym wynikających z wprowadzenia bardziej konserwatywnej definicji niewykonania zobowiązania, ale również z dodatkowych odpisów na ryzyko związane z wpływem COVID-19 w wys. 133 mln zł w roku 2020.

Odpisy na ryzyko dla segmentu detalicznego w roku 2020 wynosiły 408 mln zł, podczas gdy dla segmentu przedsiębiorstw i innych wyniosły one 80 mln zł bez dodatkowych odpisów na COVID-19. Relatywnie rzecz biorąc, koszt ryzyka (tzn. odpisy netto w stosunku do średnich kredytów brutto) za rok 2020 wyniósł 83 p.b. (65 p.b. bez odpisów na COVID-19) w porównaniu do 68 p.b. w roku 2019.

W 2 połowie 2020 r. Bank sprzedał kolejny portfel zagrożonych kredytów konsumpcyjnych. Transakcje miały dodatni wpływ 19 mln zł na pozycję odpisu na ryzyko. Ponadto Bank odzyskał należności byłej SKOK Piast uprzednio zaklasyfikowane jako kredyty zagrożone, co przyniosło dodatni efekt ok. 20 mln zł w pozycji odpisu na ryzyko w RZiS.

Dodatkowo, w 2020 roku Bank kontynuował tworzenie rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych które wyniosły 714 mln zł w całym roku (677 mln zł bez kredytów udzielonych przez były Euro Bank, które są przedmiotem klauzul zabezpieczających i gwarancji), w szczególności w IV kw. 2020 (całkowita wartość 416 mln zł netto, w tym 380 mln zł bez rezerw na kredyty z d. Euro Banku), co mało silny negatywny wpływ na rentowność Grupy w okresie sprawozdawczym. Saldo rezerw wzrosło do 960 mln zł lub 924 mln zł bez kredytów udzielonych przez Euro Bank, przy czym te drugie stanowiły równowartość 6.7% portfela walutowych kredytów hipotecznych udzielonych przez Bank Millennium.

Zysk przed opodatkowaniem za rok 2020 wyniósł 211 mln zł, a za IV kw. 2020 Grupa zanotowała stratę przed opodatkowaniem w wysokości 102 mln zł. W większości był to skutek wysokich odpisów ogółem, o których mowa powyżej, gdyż zysk przed odpisami wyniósł 1 825 mln zł i wzrósł o 5% r/r.

Zysk netto raportowany za rok 2020 spadł do 23 mln zł (strata netto 109 mln zł za IV kw. 2020) i był o 96% niższy niż w poprzednim roku. Zysk netto za rok 2020 skorygowany o ww. pozycje nadzwyczajne (przede wszystkim dodatkowe rezerwy na ryzyko prawne dot. walutowych kredytów hipotecznych) wyniósłby 709 mln zł w porównaniu z 921 mln zł skorygowanego zysku netto za rok 2019, co przekłada się na spadek o 23% r/r.

Raportowany zwrot z kapitału (ROE) wyniósł 0,2%, jednakże po korekcie o pozycje nadzwyczajne osiągnął 7,8% w porównaniu do 10,6% za rok 2019. Raportowany zwrot z aktywów (ROA) osiągnął 0,02%

Zysk netto Grupy w podziale na poszczególne spółki Grupy przedstawia poniższa tabela:

Struktura zysku Grupy
(mln zł)

2020

Bank Millennium 18,6
Millennium Bank Hipoteczny (0,3)
Millennium Leasing (9,6)
Millennium Dom Maklerski 16,2
Millennium TFI 25,0
Pozostałe spółki podlegające konsolidacji 34,0
Zyski łącznie 83,9
Eliminacje w wyniku konsolidacji (61,1)
Skonsolidowany zysk netto Grupy 22,8

Rachunek zysków i strat Banku

Zmiany poszczególnych kluczowych pozycji Rachunku zysków i strat Banku za 2020 rok, przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Przychody operacyjne Banku
(mln zł)
2020 2019 Zmiana
r/r
Wynik z odsetek 2 455,9 2 100,2 16,9%
Wynik z prowizji 639,7 593,2 7,8%
Wynik na działalności podstawowej* 3 095,6 2 693,4 14,9%
Pozostałe przychody pozaodsetkowe** 325,9 390,7 (16,6%)
W tym dywidendy 39,3 45,2 (13,1%)
Przychody operacyjne ogółem ** 3 421,5 3 084,1 10,9%
(*) suma wyniku z odsetek i wyniku z prowizji.
(**) z wyłączeniem korekty do wartości godziwej portfela kredytowego (42,9 mln zł w 2020 r. oraz 23,4 mln zł w 2019 r.) przeniesionej do kosztu ryzyka

 

Wynik z tytułu odsetek Banku za 2020 r. odnotował znaczący wzrost o 17% r/r., po części w efekcie przejęcia od października 2019 r. spółki Euro Bank. Wynik z tytułu prowizji wzrósł o 8% rok do roku, a zatem nieco bardziej niż w przypadku Grupy. Wobec powyższego, wynik na działalności podstawowej wzrósł o 15% rok do roku osiągając 3 096 mln zł za rok 2020.

Pozostałe przychody pozaodsetkowe Banku za rok 2020 wyniosły 326 mln zł i spadły o 17% r/r, przede wszystkim z powodu znacznego spadku w linii pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych Banku w rezultacie odpisów tworzonych na zwrot prowizji od kredytów konsumpcyjnych spłaconych przed czasem przez klientów. Jednym z elementów tej pozycji są dywidendy, w większości od spółek zależnych Grupy Kapitałowej (eliminowane w sprawozdaniach na poziomie Grupy). Przychody z dywidend osiągnęły 39 mln zł w roku 2020 co oznacza spadek o 13% r/r.

W efekcie zmian wyżej prezentowanych pozycji przychody operacyjne Banku ogółem za rok 2020 wyniosły 3 422 mln zł, co stanowi solidny wzrost o 11% r/r.

Zysk netto Banku
(mln zł)
2020 2019 Zmiana
r/r
Przychody operacyjne 3 421,5 3 084,1 10,9%
Koszty operacyjne* (1 693,5) (1 520,9) 11,3%
Odpisy na utratę wartości oraz pozostały koszt ryzyka** (541,5) (235,1) 130,3%
Odpis na ryzyko prawne związane z hipotecznymi kredytami walutowymi (713,6) (223,1) 219,8%
Podatek bankowy (279,1) (236,9) 17,8%
Zysk przed opodatkowaniem 193,7 867,9 (77,7%)
Podatek dochodowy (175,1) (267,3) (34,5%)
Zysk netto 18,6 600,7 (96,9%)
(*) bez odpisów na utratę wartości aktywów finansowych i niefinansowych
(**) w tym korekty wg. wartości godziwej kredytów (42,9 mln zł w 2020 r. oraz 23,4 mln zł w 2019 r.) oraz efekt modyfikacji kredytów (13,6 mln zł w 2020 r. i 11,7 mln zł w 2019 r.)

 

Koszty operacyjne Banku zamknęły się kwotą 1 693 mln zł w 2020 roku. Wzrost kosztów Banku wyniósł 11% rok do roku i był znacznie wyższy w porównaniu do dynamiki kosztu dla całej Grupy, która rozpoczęła konsolidację Euro Bank już w czerwcu 2019 r., podczas gdy fuzja z Bankiem nastąpiła w październiku 2019r. Poza wpływem integracji Euro Bank, wzrost kosztów wynikał także z podwyższenia opłat BFG. Podobnie jak w przypadku Grupy, co zostało opisane wyżej w tekście, koszty operacyjne zawierają koszty związane z integracją Euro Bank. Wskaźnik koszty/dochody za rok 2020 dla Banku wyniósł 49,5%, więc był tylko nieznacznie wyższy (o 0,2 pkt. proc.) niż w 2019r.

Odpisy na utratę wartości i pozostałe koszty ryzyka Banku wyniosły 542 mln zł w 2020 roku, co oznacza wzrost o 130% w związku z portfelem przejętego Euro Banku, a także dodatkowymi odpisami na wpływ pandemii COVID-19, jak to zostało opisane w dla całej Grupy.

Oprócz odpisów na ryzyko kredytowe, Bank stworzył w 2020 r. rezerwę na ryzyko prawne związane z hipotecznymi kredytami walutowymi w wysokości 714 mln zł co zostało opisane powyżej w części dotyczącej całej Grupy.

Zysk przed opodatkowaniem Banku w 2020 r. wyniósł 194 mln zł i był o 78% niższy niż w roku 2019, przede wszystkim na skutek nadzwyczajnych rezerw opisanych powyżej.

Zysk netto Banku za rok 2020 wyniósł 19 mln zł, co oznacza spadek o 97% rok do roku. Zwrot z aktywów Banku (ROA) osiągnął 0,02%

Wyniki wyszukiwania