Raport finansowy
i ESG 2020

Działalność spółek zależnych

Millennium Goodie

W roku 2020 aplikacja goodie, którą pobrało już ponad 2,2 mln osób, zanotowała rekordowe zainteresowanie użytkowników zakupami w sieci i programem goodie cashback. W ciągu mijających 12 miesięcy w goodie dokonano ponad 2,7 mln transakcji online ze zwrotem części wydatków (+292% r/r) na kwotę ponad 331 mln zł (+349% r/r). Na konta goodie cashback naliczono  prawie 9 mln zł (+224% r/r). Od początku działania cashback w goodie dokonano 3,4 mln transakcji na łączną kwotę ponad 413 mln zł, a do użytkowników trafiło ponad 12 mln zł. Znaczące wyniki w roku 2020 przyniosła również sprzedaż eKart podarunkowych, kierowana do klientów prywatnych i biznesowych. Sprzedano ich aż 30 tysięcy.

W czerwcu dobiegły końca prace nad nową wersją goodie, w której aplikacja i strona www zyskały nowy wygląd, a goodie zmieniło się w jeszcze wygodniejszego towarzysza zakupów. W nowym goodie łatwiej sprawdzić stan konta cashback, przejrzeć gazetki promocyjne i oferty dla użytkowników 59 różnych programów lojalnościowych. Istotną zmianą w programach goodie okazał się bardziej wygodny sposób dodawania pieczątek za zakupy i wymieniania ich na nagrody. Intensywne działania marketingowe oraz współpraca z partnerem – firmą Grycan – przełożyły się na zwiększenie liczby dodawanych w aplikacji pieczątek.

W okresie pandemii goodie wspiera partnerów biznesowych – galerie handlowe – oferując bezpłatnie narzędzia marketingowe i pomoc w dotarciu do wybranej grupy odbiorców. W okresach działania galerii inicjuje tez akcje prosprzedażowe z nagrodami za zakupy, w tym eKartami goodie.

Aplikacja kontynuuje współpracę z Bankiem Millennium, oferując eKarty podarunkowe oraz cashback jako benefit przy założeniu Konta 360°. W 2020 r. udostępniła także goodie cashback jako integralną funkcjonalność aplikacji mobilnej Banku. Dodatkowo, w ramach akcji „Razem pomagamy bardziej!”, w goodie mogli bezpłatnie reklamować się przedsiębiorcy – klienci Banku Millennium, których dotknęły skutki pandemii.

Millennium Leasing

Millennium Leasing sp. z o.o., spółka zależna Banku Millennium, powstała w 1991 roku i jest jedną z najdłużej funkcjonujących na rynku firm leasingowych w Polsce. Jej działalność obejmuje finansowanie wszelkich środków trwałych: samochodów osobowych i dostawczych, maszyn oraz urządzeń dla większości branż, środków transportu ciężkiego (w tym: drogowego, kolejowego, wodnego i powietrznego), a także nieruchomości.

Wartość uruchomionych przez spółkę w 2020 roku umów leasingu wyniosła ogółem 2,5 mld zł. O skali działalności spółki świadczy podpisanie ponad 244 tys. umów od początku istnienia spółki na łączną kwotę 37,3 mld zł. Wg stanu na 31 grudnia 2020 roku wartość zaangażowanego kapitału w czynne umowy leasingu wyniosła 6,5 mld zł, 5.2% poniżej poziomu na koniec roku ubiegłego.

Jako organizacja odpowiedzialna społecznie Millennium Leasing promuje działania mające na celu budowanie świadomości i opłacalności finansowej w ramach prowadzenia energooszczędnego biznesu. W tym celu, w minionym roku Millennium Leasing zachęcała klientów do skorzystania z oferty finansowania ekologicznych rozwiązań w ramach programu finansowania urządzeń fotowoltaicznych MilleSun. Produkt realizowany jest w procedurze uproszczonej, a czynnikiem ułatwiającym otrzymanie finansowania jest dla klientów wybór autoryzowanego dostawcy Millennium Leasing. W 2020 roku spółka korzystała również z programów organizowanych przez EBOR (PolGEFF).

W zakresie leasingu nieruchomości Millennium Leasing promowała produkt Built&Lease. Jest to kompleksowy sposób finansowania procesu budowy oraz użytkowania nieruchomości zabudowanych zarówno zakładami produkcyjnymi jak i innymi dużymi obiektami komercyjnymi. Łączy w sobie korzyści wynikające z elastycznego finansowania kredytowego w okresie budowy oraz formuły leasingu operacyjnego od momentu oddania nieruchomości do użytkowania.

W 2020 roku Millennium Leasing wprowadziła możliwość podpisywania dokumentów z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, dla klientów z sektora bankowości korporacyjnej, zamierzających rozwijać sprzedaż produktów leasingowych za pośrednictwem sieci i kanałów elektronicznych Banku Millennium.

Za pośrednictwem brokera, aby kompleksowo zabezpieczać ryzyka związane z przedmiotami leasingu, spółka zapewniała klientom możliwość wyboru usług oferowanych przez czołowe firmy ubezpieczeniowe. Od tego momentu klienci Millennium Leasing mogli korzystać z opcji wyboru preferowanych przez siebie ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych (również wieloletnich, z niezmiennymi stawkami ubezpieczenia w całym okresie trwania umowy), a także dodatkowych produktów ubezpieczeniowych.

Sprzedaż usług Millennium Leasing realizowana jest przez doradców leasingowych w 62 placówkach w całej Polsce. Wspiera ją aktywna współpraca z doradcami bankowymi w oddziałach detalicznych i w sieci obsługi bankowości przedsiębiorstw Banku Millennium. Dzięki temu spółka oferuje przedsiębiorcom szeroki wachlarz usług finansowych, uwzględniający zarówno produkty leasingowe jak i produkty bankowe. Doradcy Millennium Leasing mają też możliwość dopasowania oferty do indywidualnych potrzeb klientów. Dzięki rozbudowanej sieci sprzedaży, usługi Millennium Leasing dostępne są na terenie całej Polski.

M2020-036 M2020-036

Fundusze inwestycyjne Millennium TFI

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A jest licencjonowaną instytucją finansową działającą od 2001 r. jako podmiot zajmujący się tworzeniem i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Na koniec 2020 roku Towarzystwo zarządzało aktywami klientów o wartości 4,5 mld zł. Liczba Uczestników funduszy Millennium na koniec 2020 r. wyniosła ponad 130 tys.

Podstawowym celem działalności Millennium TFI jest dostarczanie klientom atrakcyjnych i skutecznych rozwiązań inwestycyjnych oraz zapewnienie im profesjonalnej obsługi. Zarządzający funduszami to osoby z długoletnią praktyką i doskonałą znajomością rynków finansowych.

W 2020 roku Millennium TFI zarządzając funduszami sprostało zagrożeniom wynikającym z sytuacji związanej z COVID-19. Pomimo niespotykanej dotychczas ogromnej fali umorzeń na rynku funduszy inwestycyjnych, w marcu i kwietniu fundusze Millennium bez przeszkód realizowały wszystkie transakcje Uczestników, zachowując w całym okresie płynność aktywów. Zachowana została również ciągłość operacyjna Towarzystwa. Przejście na tryb pracy zdalnej odbyło się bez zakłóceń dla realizowanych procesów.

W pierwszym półroczu 2020 roku, fundusze Millennium odnotowały spadek aktywów na łączną wartość 780 mln zł. W drugiej połowie roku nastąpiło systematyczne odbudowanie wartości zarządzanych aktywów. Na koniec roku aktywa zarządzanych funduszy osiągnęły poziom ze stycznia. Większość subfunduszy inwestycyjnych przyniosła uczestnikom w roku 2020 dodatnie i konkurencyjne w stosunku do innych produktów stopy zwrotu sięgające nawet 20% dla najbardziej ryzykownych strategii akcyjnych.

Millennium TFI S.A. zarządza obecnie czterema funduszami: Funduszem Inwestycyjnym Otwartym z wydzielonymi 6 subfunduszami inwestującymi na rynku Polskim (Millennium FIO), Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym z 6 wydzielonymi subfunduszami inwestującymi na rynkach globalnych (Millennium SFIO), Millennium PPK Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym z 8 wydzielonymi subfunduszami oraz niepublicznym Funduszem  Inwestycyjnym Zamkniętym Millennium Dywidendowy dedykowanym klientom Bankowości Prywatnej Banku Millennium. W ramach funduszy otwartych Towarzystwo w 2020 roku oferowało więc jednostki uczestnictwa 20 subfunduszy inwestycyjnych dających możliwość lokowania środków w strategiach inwestycyjnych o różnych poziomach ryzyka.

W 2020 r. Towarzystwo, we współpracy ze swoimi partnerami, aktywnie uczestniczyło w oferowaniu pracodawcom nowoczesnych narzędzi systemowych do uruchomienia  i obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych w ramach II i III fazy programu.

W bogatej ofercie Towarzystwa dostępne są również różnego typu produkty oszczędnościowe tworzone w oparciu o zarządzane fundusze inwestycyjne. Do najchętniej wybieranych przez klientów produktów zaliczają się  Plan Inwestycyjny Millennium pozwalający na jednoczesne nabywanie kilku funduszy w ramach zdefiniowanych struktur inwestycyjnych oraz Indywidulane Konta Emerytalne. Millennium TFI jest jednym z wiodących Towarzystw pod względem ilości zarządzanych Indywidualnych Kont Emerytalnych. Obecnie Millennium TFI zarządza programami IKE dla 33 tys. klientów o łącznej wartości aktywów ok. 400 mln złotych. Na koniec 2020 r. łączna wartość aktywów ulokowanych w różnych produktach oszczędnościowych  wyniosła ponad 1 mld zł.

Działalność maklerska – Millennium DM

Działalność maklerska w Grupie Banku Millennium prowadzona jest przez spółkę Millennium Dom Maklerski S.A., która świadczy szeroki zakres usług maklerskich, w szczególności w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie, nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych, prowadzenia rachunków papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych na potrzeby ich obsługi, doradztwa inwestycyjnego, doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury i strategii kapitałowej oraz łączenia, podziału i przejmowania przedsiębiorstw, oferowania instrumentów finansowych, świadczenia usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe, sporządzania analiz inwestycyjnych, finansowych oraz innych rekomendacji w zakresie instrumentów finansowych.

W 2020 roku obrót giełdowy Millennium DM na rynku akcji wyniósł ok. 3,46 mld zł, co według danych Giełdy Papierów Wartościowych dało spółce udział w rynku wynoszący 0,6%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku Millennium DM obsługiwał prawie 24,8 tys. rachunków inwestycyjnych, działał jako animator rynku i animator emitenta dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

W 2020 roku Millennium DM jako podmiot pośredniczący współpracował przy trzech skupach akcji spółek publicznych. Ponadto jako członek konsorcjum dystrybucyjnego uczestniczył w nowych emisjach akcji między innymi w pierwszej ofercie publicznej spółki Allegro.

W 2020 roku Millennium DM świadczył także usługi analityczno-doradcze zarówno na rzecz klientów zewnętrznych, jak i spółek z grupy kapitałowej. Najważniejsze z nich to: usługa doradztwa inwestycyjnego dotycząca ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych jednego z wiodących ubezpieczycieli krajowych, due-diligence funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych współpracujących z grupą kapitałową oraz analizy dotyczące sektorów oraz spółek publicznych i niepublicznych.

Wyniki wyszukiwania