Raport finansowy
i ESG 2020

Bankowość przedsiębiorstw

Bankowość Przedsiębiorstw jest linią biznesową, która profesjonalnie i kompleksowo obsługuje firmy o rocznych przychodach ze sprzedaży przewyższających 5 mln zł oraz instytucje i jednostki sektora publicznego.

IMG_3476g IMG_3476g

Bank kreuje kompleksowe rozwiązania finansowe dopasowane do specyfiki konkretnej działalności klienta wsparte nowoczesnymi rozwiązaniami cyfrowymi skracającymi czas zaangażowania klienta w czynności operacyjne związane ze współpracą z Bankiem. Naszym celem jest zapewnienie najwyższej jakości obsługi oraz najkrótszego czasu reakcji po stronie Banku. Dlatego konsekwentnie automatyzujemy procesy wewnętrzne zawiązane z obsługą klienta. Równocześnie w odpowiedzi na wyzwania środowiskowe wspieramy naszych klientów w realizacji projektów zmniejszających wpływ prowadzonej działalności na środowisko naturalne – finansując projekty związane z energetyką odnawialną, innowacjami zmniejszającymi zapotrzebowanie na energię i zasoby naturalne oraz ze skuteczniejszą gospodarką odpadami.

W 31 centrach korporacyjnych Bank zatrudnia najwyższej klasy profesjonalistów gwarantujących kompleksową obsługę klientów bankowości przedsiębiorstw. Doradców Bankowych, którzy są pierwszą linią kontaktu z klientem wspierają specjaliści produktowi: bankowości transakcyjnej, produktów skarbu, produktów finansowania handlu i leasingu. Również specjaliści systemów transakcyjnych oraz konsultanci wspierający klientów w kwestiach operacyjnych są dostępni lokalnie. Współpracujący z klientem zespół uzupełniany jest przez ekspertów branżowych oraz ekspertów finansowania fuzji i przejęć.

Bardzo wysokie zadowolenie klientów z jakości obsługi potwierdzane jest wynikami corocznych wewnętrznych badań satysfakcji. Zgodnie z badaniem przeprowadzonym w lipcu 2020 roku wskaźnik NPS dla banku wyniósł 48, NPS dla Doradcy Bankowego 78 punktów, zaś 87% klientów było bardzo zadowolonych z obsługi operacyjnej realizowanej przez konsultantów.

Na początku pandemii koncentrowaliśmy się z jednej strony na utrzymaniu ciągłości obsługi klientów, z drugiej na reagowaniu na ich nowe potrzeby związane ze zmienioną sytuacją dotyczącą ich działalności. W trosce o bezpieczeństwo pracowników i klientów ograniczone zostały bezpośrednie spotkania, jednak obsługa bankowa była prowadzona w pełnym zakresie we wszystkich lokalizacjach. Doradcy Bankowi, Specjaliści Produktowi oraz Konsultanci Obsługi Przedsiębiorstw zintensyfikowali w tym okresie kontakty z klientami poprzez kanały elektroniczne i telefoniczne, zapewniając ciągłość wsparcia i obsługi bankowej, a także aktywnie informując o dostępnych programach pomocowych dla przedsiębiorstw.

Już na początku kwietnia wprowadzona została możliwość zastosowania elektronicznego podpisu kwalifikowanego do umów, wniosków, zaświadczeń dotyczących umów kredytowych oraz umów zabezpieczeń, bankowości transakcyjnej, faktoringu, finansowania handlu i produktów skarbowych. Dzięki temu zapewniliśmy zdalny i bezpieczny obieg dokumentów bankowych, uniezależniający obie strony od ewentualnych trudności z przekazywaniem dokumentów papierowych. W czwartym kwartale 2020 roku 43% umów podpisanych zostało z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. Równolegle obserwowaliśmy wzrost wykorzystania kanałów zdalnych w pełnym zakresie funkcjonalności. Liczba użytkowników Millenet wzrosła o 12,2% a aplikacji mobilnej o 15,8%. Liczba kolejnych rachunków otwieranych samodzielnie przez klientów w aplikacji internetowej wzrosła w 2 kwartale do 87%, liczba kart wydawanych zdalnie kształtuje się na poziomie 50% a wniosków dotyczących cash management 60%. Rosło również zainteresowanie klientów korzystaniem z elektronicznych zleceń udzielenia gwarancji i otwarcia akredytywy przy użyciu internetowej platformy Finansowanie handlu on-line osiągając poziom 90%.  Wolumen transakcji procesowanych na platformie Forex Trader wzrósł o 41% i przekroczył w końcówce roku 1 mld zł miesięcznie.

Pięciokrotnie wzrosła liczba przedsiębiorców korzystającej z usług automatycznej integracji systemów finansowo-księgowych z systemem transakcyjnym banku – Millenet Link. Działy księgowe otrzymują konkretne korzyści, takie jak np. automatyczne (bez konieczności logowania do systemu bankowego) zasilanie systemu księgowego danymi o operacjach zaksięgowanych na rachunkach: wczytywanie wyciągów, pobieranie historii operacji o dowolnej porze dnia czy też aktualizacja salda.

W czerwcu zostały wdrożone zasady dotyczące zawieszenia zobowiązań kredytowych wypracowane przez Związek Banków Polskich na podstawie wytycznych Europejskiego Urzędu ds. Nadzoru Bankowego (EBA). Wdrożone rozwiązania stanowiły wspólne podejścia polskiego sektora bankowego do zawieszania spłaty rat kredytowych, leasingowych oraz rozliczeń faktoringowych przedsiębiorstwom, które miały dobrą sytuację finansową, a doświadczyły przejściowych problemów spowodowanych pandemią.

Z wakacji skorzystali klienci reprezentujący 2,1% portfela kredytowego.

Kredyty z gwarancją de minimis, dedykowane przedsiębiorcom z segmentu MŚP, zostały w związku z pandemią zmienione, by w szerszym zakresie ułatwić firmom dostęp do kredytu. Okres gwarancji został wydłużony do 39 miesięcy dla kredytów obrotowych oraz 96 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych, limit gwarancji podwyższony do 80% kwoty kredytu (maksymalnie 3,5 mln zł) oraz całkowicie zniesiona została prowizja na rzecz BGK. Program, którego pierwotne zakończenie planowane było na 31 grudnia 2020 r., został wydłużony do 30 czerwca 2021 r. na jeszcze korzystniejszych warunkach – maksymalna wartość gwarancji podwyższona do równowartości 3,5 mln EUR, a okresy kredytowania wydłużone do maksymalnie 75 miesięcy dla kredytów obrotowych oraz 120 miesięcy dla inwestycyjnych, przy utrzymaniu prowizji 0% za pierwszy rok obowiązywania gwarancji.

Program kredytów z gwarancją z Funduszu Gwarancji Płynnościowej BGK wprowadzony został jako element rządowej tarczy antykryzysowej dla średnich i dużych podmiotów gospodarczych. Gwarancje zabezpieczają do 80% kapitału (maksymalnie 200 mln zł), przy maksymalnym okresie obowiązywania 27 miesięcy. Program ten także został wydłużony do 30 czerwca 2021 roku.

Do średnich i dużych firm skierowana jest także możliwość zawierania transakcji faktoringowych z gwarancją płynnościową Banku Gospodarstwa Krajowego. Gwarancja obejmuje spłatę zobowiązania klienta wynikającego z zawartej umowy faktoringu odwrotnego. Z gwarancji tej mogą skorzystać przedsiębiorstwa w ramach wnioskowania o udzielenie nowego limitu faktoringowego lub jego przedłużenie czy podwyższenie. Gwarancja udzielana jest na okres nie dłuższy niż 24 miesiące, do 80% kwoty limitu faktoringowego (maksymalnie 200 mln zł, przy czym wartość ta stanowi łączny limit dostępnej gwarancji płynnościowej dla kredytów i faktoringu).

Równocześnie od lipca oferta banku poszerzyła się o wariant przyjmowania gwarancji płynnościowej jako zabezpieczenia do umowy o limit wieloproduktowy obejmujący, między innymi, linię na gwarancje i akredytywy, jak również do kredytu rewolwingowego dedykowanego do wypłat z gwarancji i akredytyw udzielanych w ramach powiązanej linii na gwarancje i akredytywy.

Kolejnym wdrożonym w 2020 roku instrumentem pomocowym jest kredyt z dopłatami do oprocentowania. Dopłaty z prowadzonego przez BGK Funduszu Dopłat do Odsetek udzielane są przez okres 12 miesięcy od podpisania umowy i wynoszą dla małych i średnich przedsiębiorstw 2,2 p.p. oraz 1 p.p. dla pozostałych przedsiębiorstw.

W związku z wdrażaniem przez Polski Fundusz Rozwoju programu pomocy przedsiębiorcom (tzw. Tarcza Finansowa PFR) Bank w ciągu zaledwie kilku tygodni zbudował elektroniczny system do przyjmowania od klientów wniosków o subwencję, kanał automatycznego przekazywania danych pomiędzy Bankiem a PFR, proces wypłaty subwencji oraz obsługi reklamacji. Bank aktywnie wspierał klientów w procesie wnioskowania dzieląc się wiedzą poprzez dedykowane strony www, webinaria oraz bezpośrednie wsparcie Doradców Bankowych w wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości związanych z procesem ubiegania się o subwencje.

Z pomocy PFR za pośrednictwem Banku skorzystało 1.637 klientów bankowości przedsiębiorstw.

Bank kontynuuje rozwój kanałów bankowości elektronicznej realizując strategię wsparcia klientów w zakresie ograniczenia i ułatwienia czynności operacyjnych związanych z obsługą rozliczeń, przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Równolegle rozwijane są zarówno rozwiązania oparte o bezpośrednie interakcje z użytkownikami bankowości internetowej i mobilnej, jaki i integracje typu host to host pozwalające na automatyzację wymiany informacji pomiędzy systemami klienta a systemami Banku.

Z początkiem roku w systemie bankowości internetowej została rozbudowana funkcjonalność weryfikacji informacji o rachunku na wykazie Szefa KAS z art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług tzw. Białej Liście (ang. White List), umożliwiając w procesie składania przelewu automatyczną weryfikację także w przypadku zleceń składanych w tzw. paczkach. Dodana została także możliwość pobrania zawiadomienia do Urzędu Skarbowego zawierającego informacje o przelewie, które Klient jest zobowiązany przekazać do Urzędu Skarbowego.

Dla klientów oczekujących ograniczenia kosztów, czasochłonności oraz eliminacji błędów poprzez automatyzację procesów wymiany danych w usługach faktoringowych Bank wprowadził możliwość bezpośredniej komunikacji pomiędzy systemem finansowo-księgowym klienta, a systemem faktoringowym za pomocą usług sieciowych. Dzięki temu klienci mogą zgłaszać wierzytelności do finansowania bezpośrednio z poziomu swojego systemu finansowo-księgowego, otrzymując w nim zwrotną informację o aktualnych rozliczeniach z kontrahentami.

Bank udostępnił klientom nową wersję platformy wymiany walut Millennium Forex Trader. Nowa platforma została stworzona z wykorzystaniem nowoczesnej technologii (HTML 5), umożliwiającej wygodniejszy i szybszego dostęp w dowolnej przeglądarce, bez instalowania dodatkowego oprogramowania.

Wdrożony został także nowy sposób autoryzacji transakcji dokonywanych w Internecie za pomocą kart płatniczych. Rozwiązanie 3D Secure 2.0 spełnia wymogi „silnego uwierzenia klienta”, czyli autoryzacji za pomocą co najmniej dwóch, różnych elementów. Klienci bankowości przedsiębiorstw otrzymują możliwość autoryzowania transakcji internetowych za pomocą haseł otrzymywanych jako SMS oraz dedykowanego hasła, zaś użytkownicy kart z dostępem do Millenetu dla Przedsiębiorstw mają możliwość autoryzacji transakcji w taki sam sposób, w jaki logują się do Millenetu.

W warunkach pandemii bank kontynuował działania edukacyjne skierowane do klientów, jednak ograniczając się do form zdalnych. Realizowane były liczne webinaria, zarówno organizowane samodzielnie jaki i z partnerami banku takimi jak Klub CFO, BGK, PFR czy Comarch. Poruszane podczas wirtualnych spotkań tematy dotyczyły obszarów zarządzania kryzysowego z perspektywy CFO, digitalizacji i automatyzacji w obszarze finansów, zarządzania kapitałem obrotowym w czasie kryzysu, programów gwarancyjnych dla przedsiębiorców, wnioskowania o subwencje PFR, cyberbezpieczeństwa, a także zagadnień makroekonomicznych. Bank kontynuował także współpracę z Forum Firm Rodzinnych Forbes – inicjatywą zorientowaną na integrację i wymianę doświadczeń pomiędzy właścicielami i osobami zarządzającymi najlepszymi firmami rodzinnymi w Polsce. Cyklicznie publikowane były także comiesięczne Informatory Banku Millennium, zawierające informacje o zmianach prawnych i podatkowych mających wpływ na działalność klientów, analizy makroekonomiczne oraz artykuły poświęcone wybranym produktom lub usługom banku.

Pomimo ograniczonego zapotrzebowania rynku na finansowanie, wolumen wszystkich produktów kredytowych – kredyty na finansowanie bieżących potrzeb, kredyty inwestycyjne, leasing, produkty finansowania handlu i te z udziałem środków unijnych – w 2020 pozostał  na tym samym poziomie co roku temu – 18,6 mld zł netto.

Pomimo spadku średniego wykorzystania linii kredytowych do 36%, co miało związek z rekordowym poziomem środków na rachunkach Klientów, utrzymanie wolumenu jest efektem między innymi wzmocnienia pozycji Banku w kredytach inwestycyjnych.

W 2020 roku Bank odnotował rekordowe wzrosty w obszarze faktoringu. Zrealizowany obrót faktoringowy wyniósł w tym okresie 23,2 mld zł, czyli +10,4%. Pod względem wartości zrealizowanych obrotów Bank znalazł się na 6 miejscu wśród instytucji faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów z 8,0% udziałem w rynku. Aktywa faktoringowe na koniec 2020 roku wyniosły 2,85 mld zł.

Bank Millennium wprowadził do oferty nowy produkt Finansowanie Wierzytelności jako uzupełnienie palety produktów kredytowych i faktoringowych które ma na celu umożliwienie udzielenia Klientowi finansowania, w oparciu o wierzytelności, które z uwagi na ograniczenia w ich zbywalności, nie mogą zostać nabyte przez Bank.

Od października 2020  Bank Millennium umożliwił  również  zawieranie transakcji faktoringowych z gwarancją płynnościową Banku Gospodarstwa Krajowego. Gwarancja obejmuje spłatę zobowiązania klienta wynikającego z zawartej umowy faktoringu odwrotnego.

W obszarze finansowania handlu odnotowano 6,3% wzrost wolumenu udzielonych gwarancji i akredytyw, który osiągnął poziom 904 mln zł. Rok 2020 był kolejnym rokiem rosnącej popularności e-gwarancji; 39% wszystkich wystawionych gwarancji stanowiły e-gwarancje.

W 2 kwartale 2020 r. wdrożono nową wersję systemu operacyjnego służącego do obsługi gwarancji i akredytyw, co ma na celu wprowadzenie usprawnień przy wystawianiu gwarancji i akredytyw dokumentowych poprzez wykorzystywanie nowych funkcjonalności systemu.

Klienci Bankowości Przedsiębiorstw mają dostęp do kompleksowej oferty produktów bankowości transakcyjnej dla firm, wspartej wydajnym i ergonomicznym systemem bankowości internetowej, aplikacją mobilną oraz rozwiązaniami opartymi na technologii web service i sieci SWIFT. W zakresie produktów i usług transakcyjnych bank oferuje rozwiązania zarządzania spływem należności, rozliczania płatności, zarządzania płynnością. Efektem wysokiej jakości oferowanych usług i serwisów zdalnych jest konsekwentny wzrost aktywności transakcyjnej klientów.

Rok 2020, w skutek czasowego wprowadzania ograniczeń administracyjnych mających wpływ na działalność biznesową wielu branż, charakteryzował się dużą zmiennością aktywności transakcyjnej. W porównaniu do roku poprzedniego łączna liczba rozliczeń krajowych utrzymała się na tym samym poziomie, a zagranicznych wzrosła o 9,8%. Jednocześnie w wyniku spadku sprzedaży detalicznej oraz związanych z pandemią zachęt do płatności bezgotówkowych wolumen procesowanej gotówki spadł o 16,9% w porównaniu do roku poprzedniego (w pierwszym kwartale o 5,5,%, w drugim o 28%, w trzecim o 14%, a w czwartym o 19%). Wstrzymanie przez przedsiębiorców podróży służbowych i wydatków delegacyjnych w okresie pandemii przyniosło spadek liczby transakcji biznesowymi kartami płatniczymi o blisko połowę. Pomimo zmienności transakcyjnej wolumen środków na rachunkach bieżących przedsiębiorstw wpierany przez programy pomocowe istotnie wzrósł, osiągając w czwartym kwartale rekordowy poziom salda średniego 12,23 mld zł (+69,8% r/r). Łączna wartość zdeponowanych środków klientów bankowości przedsiębiorstw na koniec roku wyniosła 17,44 mld zł (+ 2,8% r/r), a udział środków na rachunkach bieżących w portfelu depozytowym na koniec grudnia osiągnął rekordowy udział 70,8%.

Cięcia bazowej stopy procentowej w wysokości 140 p.b. w pierwszej połowie roku wpłynęły istotnie na ofertę depozytową, która została dostosowana do nowych warunków rynkowych.

Oferta Departamentu Skarbu obejmuje szeroki wachlarz produktów: kasowe transakcje wymiany walutowej, produkty depozytowe, instrumenty zarządzania ryzykiem zmian kursu walutowego (fx forward, fx swap, opcje) oraz instrumenty zarządzania ryzykiem zmian stóp procentowych (transakcje typu FRA, IRS, CIRS).

Oferowane przez Bank rozwiązania umożliwiają eksporterom i importerom zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym, a tym samym dokonanie poprawnej kalkulacji kosztów i cen. Klienci mogą także zabezpieczyć się przed ryzykiem pogorszenia wyniku finansowego wskutek niekorzystnego kształtowania się rynkowych stóp procentowych w przyszłości. Proponowane rozwiązania umożliwiają ustalenie stałego kosztu finansowania i wpływu z tytułu odsetek, nie wymagając wprowadzania zmian do już istniejących umów kredytowych lub leasingowych.

W 2020 roku zanotowano 4% spadek obrotów walutowych klientów bankowości przedsiębiorstw co wynikało z wybuchu pandemii i ograniczeniu w handlu szczególnie w okresie 2 i 3 kw. 2020 r. przy jednoczesnym wzroście dochodowości o 4%.

Walutowe usługi skarbowe Banku Millennium zostały docenione nagrodą The Best Foreign Exchange Provider in Poland for 2021 w konkursie organizowanym po raz 21. przez magazyn Global Finance.

Bank Millennium świadczy usługi powiernicze w oparciu o indywidualne zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego). Bank jest bezpośrednim uczestnikiem systemów depozytowo-rozliczeniowych takich jak Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (kdpw_stream), Rejestr Papierów Wartościowych NBP (RPW), Euroclear Bank SA/NV (Bruksela) oraz Clearstream Banking Luxembourg (Luksemburg).

Klientami Departamentu Powierniczego są krajowe i zagraniczne instytucje finansowe (globalne banki powiernicze, banki depozytariusze, banki inwestycyjne, instytucje typu asset management, firmy ubezpieczeniowe, instytucje zbiorowego inwestowania, fundusze inwestycyjne) oraz inne osoby prawne aktywnie uczestniczące w operacjach rynku kapitałowego i pieniężnego, wymagające kompleksowej i zindywidualizowanej obsługi oraz zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych i infrastrukturalnych.

Pod względem ilości obsługiwanych zagranicznych i krajowych klientów powierzających nam swoje aktywa, Bank zajmuje jedno z czołowych miejsc w Polsce. Wartość aktywów na rachunkach papierów wartościowych klientów na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 32,5 mld zł.

W zakresie finansowania pozyskiwanego na rynku międzynarodowym, w ubiegłym roku kontynuowana była współpraca i zarządzanie umowami zawartymi z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, w tym zwłaszcza z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), które według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku obejmowały:

  • umowę zawartą z EBOiR w sierpniu 2018 r., której przedmiotem jest średnioterminowa pożyczka w kwocie 300 mln zł, udzielona przez EBOiR w ramach projektu PolGEFF (Polish Green Energy Financing for Leasing). Pożyczkobiorcą w ramach tej umowy jest Millennium Leasing, w oparciu o gwarancję udzieloną przez Bank Millennium. Środki pozyskane w ramach pożyczki są wykorzystywane przez ML do finansowania umów leasingowych związanych z zakupem sprzętu i urządzeń przyczyniających się do transformacji polskiej gospodarki w kierunku tzw. „green economy”, w szczególności w obszarze efektywności wykorzystania energii i zasobów, energii odnawialnej, gospodarki wodnej oraz gospodarki odpadami. Ostateczna spłata pożyczki nastąpi w sierpniu 2023 r.
  • umowę zawartą z EBOiR w listopadzie 2017 r. (przez były Euro Bank), której przedmiotem jest średnioterminowa pożyczka w kwocie 40 mln zł (z opcją rozszerzenia do 100 mln zł), udzielona przez EBOiR w ramach projektu PolREFF (Polish Residential Energy Financing Facility). Środki z pożyczki udostępnione zostały klientom detalicznym Banku, z przeznaczeniem na realizację zakupów związanych z wymianą lub podwyższeniem standardu wybranego wyposażenia lub instalacji, mającego na celu zmniejszenie zużycia energii (elektrycznej lub cieplnej) i/lub wody w posiadanych przez nich nieruchomościach mieszkalnych. Ostateczna spłata pożyczki nastąpi w listopadzie 2022 r.
  • umowę pożyczki zawartą w grudniu 2016 r. z EBI, w kwocie 100 mln euro, w ramach której pożyczkobiorcą jest Millennium Leasing, przeznaczoną na wsparcie działań w obszarze finansowania umów leasingowych zawieranych z firmami sektora MŚP. Pożyczka została uruchomiona w czterech transzach w okresie pomiędzy czerwcem i grudniem 2018 r. Saldo pożyczki według stanu na koniec 2020 r. wynosiło ok. 41,7 mln EUR.

Bank kontynuował również przedsięwzięcia związane z trwającym od wielu lat procesem umacniania bazy wiarygodnych kontrahentów i partnerów na rynku międzybankowym, w tym zwłaszcza w segmencie instrumentów związanych z zarządzaniem średnio- i długoterminową płynnością w walutach obcych. Jednym z istotnych aspektów działań w tym obszarze było zarządzanie portfelem umów z bankami krajowymi i zagranicznymi (w tym umów typu ISDA i GMRA), których kształt wymaga regularnego dostosowywania do zmieniającego się otoczenia regulacyjnego oraz standardów rynkowych. Znacząca część aktywności związana była również z finalizacją Brexit’u, z szeroko rozumianymi kwestiami compliance (w tym rosnącymi wyzwaniami w obszarze KYC/AML oraz sankcji), a także z identyfikacją oraz rozpoznaniem struktury i rynku instrumentów spełniających docelowo kryteria MREL.

Niezależnie od wyżej wymienionych działań, w minionym okresie Bank wykonywał na bieżąco wszystkie pozostałe zadania związane z całościowym funkcjonowaniem działalności międzynarodowej, w obszarach realizacji różnorodnych celów, obejmujących, między innymi, obsługę płatności i rozliczeń, bieżące finansowanie potrzeb własnych i klientów Banku, obsługę transakcji handlu zagranicznego, uczestnictwo w operacjach międzynarodowego rynku pieniężnego i walutowego, działalność na rynku kapitałowym. Do ich osiągnięcia w znacznej mierze przyczynił się, trwający od blisko trzydziestu lat, proces rozwoju współpracy Banku z jego zagranicznymi partnerami i kontrahentami. Bank utrzymuje bieżące kontakty i relacje z wybranymi, renomowanymi bankami-korespondentami oraz ich jednostkami, zlokalizowanymi we wszystkich krajach istotnych z punktu widzenia struktury obrotów zarówno polskiego handlu zagranicznego, jak i transakcji o charakterze niehandlowym.

Równolegle do finansowania średnioterminowego pozyskiwanego na rynku międzynarodowym, w ostatnich kilku latach Bank przeprowadził z sukcesem emisje długu senioralnego denominowanego w złotych, w formie obligacji uplasowanych wśród inwestorów instytucjonalnych na rynku krajowym (w 2014 r. o wartości nominalnej 500 mln zł, w 2015 r. 300 mln zł oraz w 2017 r. 300 mln zł), a także długu podporządkowanego (700 mln zł w grudniu 2017 r. oraz 830 mln zł w styczniu 2019 r.).

Wyniki wyszukiwania