Raport finansowy
i ESG 2020

Bankowość detaliczna

Bankowość detaliczna to istotny obszar działalności Banku Millennium. Bank posiada szeroki katalog uniwersalnych usług i produktów bankowych dla klientów indywidualnych, zamożnych klientów indywidualnych (Prestige), Bankowości Prywatnej oraz klientów biznesowych.

DSC_1461g DSC_1461g

Klienci mają dostęp do produktów i usług poprzez sieć oddziałów, bankowość internetową, mobilną i telefoniczną oraz sieć bankomatów, dzięki czemu otrzymują możliwość zarządzania swoimi finansami w wygodny i bezpieczny sposób.

W 2020 roku na realizację celów w zakresie akwizycji klientów wpływ miała sytuacja epidemiologiczna w kraju i na świecie. Od początku roku Bank powiększył bazę aktywnych klientów o 61,2 tys. Na dzień 31 grudnia Bank obsługiwał ponad 2,63 mln aktywnych klientów detalicznych. Z bankowości elektronicznej korzystało aktywnie 2,05 mln klientów, a z aplikacji mobilnej 1,66 mln (wzrost o 18% w skali roku).

Sprzedaż rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w 2020 roku wyniosła blisko 380 tys. Kluczowym produktem przy akwizycji nowych klientów było Konto 360°, od kilku lat jeden z najchętniej otwieranych rachunków osobistych w Polsce. W 2020 roku liczba Kont 360º w portfelu Banku przekroczyła 1,72 mln, z czego zdecydowaną większość otworzyli klienci, którzy wcześniej nie korzystali z rachunku osobistego w Banku Millennium. Po 3 kwartale 2020 roku Bank zajął 6 miejsce na rynku w zakresie przyrostu nowych kont dla klientów indywidualnych z udziałem w rynku na poziomie ponad 7% (zgodnie z raportem PRnews).

Promocję Kont 360º w 2020 roku wspierały:

  • kolejne odsłony kampanii reklamowych w stacjach telewizyjnych i Internecie;
  • działania z wykorzystaniem aplikacji zakupowej goodie i we współpracy z zewnętrznymi portalami internetowymi – blisko 26% kont osobistych zostało pozyskanych online;
  • nowe edycje programu rekomendacyjnego „Lubię to polecam”, w którym za polecanie Konta 360° lub Konta 360° Student można otrzymać atrakcyjne nagrody. W 2020 roku w kolejnych edycjach programu zarejestrowało się blisko 240 tys. klientów.

Rok 2020 był dla Banku pełen wyzwań w zakresie zarządzania bazą depozytową. Na wyniki Banku w zakresie działalności oszczędnościowej znaczny wpływ miały obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej w reakcji na wybuch epidemii COVID’19. Stopa referencyjna spadła łącznie o 1,4 pp. (z 1,50% do 0,10%, wskutek decyzji RPP z dnia 17 marca, 8 kwietnia oraz 28 maja).

Bank zadecydował o zmianach oprocentowania lokat terminowych i rachunków oszczędnościowych. Od marca do czerwca podjęto szereg obniżek oprocentowania na wszystkich kontach oszczędnościowych (główne zmiany oprocentowania od czerwca, lipca i września) i lokatach terminowych (główne zmiany oprocentowania od kwietnia i czerwca).

Brak możliwości obniżek oprocentowania na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych (oprocentowanie na poziomie 0%) oraz skala dokonanych obniżek oprocentowania na produktach oszczędnościowych nie zrekompensowały w pełni wpływu zmian rynkowych stóp procentowych na wyniki Banku.

Pomimo obniżki stóp procentowych i utrzymywania się rekordowo niskich zarówno nominalnych jak i realnych stóp procentowych (na skutek inflacji), rynek depozytowy w zakresie klientów detalicznych urósł w 2020 roku o 71,1 mld zł tj. o 0,3 mld zł więcej niż w 2019 roku (wzrost o 70,8 mld zł).

Wzrost wolumenów depozytów detalicznych w Banku Millennium w 2020 roku wyniósł 1,96 mld zł (0,78 mld zł bez klientów segmentu Biznes) i miał miejsce głównie na rachunkach bieżących (+8,4 mld zł). Wolumen na kontach oszczędnościowych wzrósł o 5 mln zł przy spadku na lokatach terminowych o 6,4 mld zł.

Działania biznesowe w zakresie produktów oszczędnościowych w pierwszej połowie 2020 r. koncentrowały się na dostosowaniu oprocentowania produktów do kolejnych obniżek stóp procentowych przez RPP oraz odpowiedniej komunikacji do klientów, natomiast w 2H 2020 na pozyskiwaniu i retencji wolumenów m.in. poprzez działania kampanijne, rozszerzenie adresatów ofert retencyjnych produktów oszczędnościowych czy dodatkowe promocje na wybranych kontach oszczędnościowych.

W zakresie produktów inwestycyjnych Bank kontynuował strategię oferowania zdywersyfikowanego portfela składającego się zarówno z własnych rozwiązań, jak i produktów zewnętrznych partnerów. W zależności od segmentu klientów na ofertę składały się produkty strukturyzowane, fundusze inwestycyjne, produkty ubezpieczeniowe o charakterze inwestycyjnym oraz obligacje.

W odpowiedzi na zmiany otoczenia gospodarczego związanego z wybuchem pandemii COVID-19, Bank koncentrował się na cyfryzacji oferty produktów inwestycyjnych. W 2020 roku Bank udostępnił możliwość otwarcia i obsługi w kanałach bankowości internetowej Programu Inwestycyjnego Millennium z Funduszami Millennium TFI. Dodatkowo, Program ten razem z lokatą strukturyzowaną były pierwszymi produktami inwestycyjnymi oferowanymi w Aplikacji mobilnej Banku.

W celu uatrakcyjnienia oferty, w trakcie trwania roku Bank uruchamiał cykliczne promocje funduszy w zakresie wysokości opłaty manipulacyjnej za ich nabycie. Wprowadzona została również specjalna strategia premiowania korzystania z kanałów zdalnych poprzez obniżkę do 0% stawek opłat manipulacyjnych za nabycie jednostek uczestnictwa Millennium TFI zrealizowanych za pośrednictwem Millenet.

Początek roku 2020 zaczął się zgodnie z oczekiwaniami biznesowymi, nie mniej jednak, pozytywny rozwój sytuacji w sprzedaży został zaburzony już w marcu przez ograniczenia związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19. Pomimo sytuacji, która przez cały rok 2020 charakteryzowała się duża zmiennością w zakresie spadku wskaźników nastrojów konsumenckich, redukcji popytu na nowe finansowanie oraz ograniczeń związanych z dostępnością oddziałów banku dla klientów, sprzedaż w całym roku osiągnęła wartość 4.6 mld zł, dzięki czemu udział rynkowy w sprzedaży pozostał stabilny w stosunku do poprzedniego roku (10.66% w 2020 w porównaniu do 10.68% w 2019).

Bank jednocześnie zanotował wzrost portfela pożyczek gotówkowych o 2% r/r. co pozwoliło na osiągnięcie udziału w rynku w wielkości portfela pożyczek na poziomie 8,51% (wzrost o 0,1 p.p. r/r)

W odpowiedzi na ograniczenia zaistniałe w możliwości obsługi klientów w tradycyjnych kanałach, Bank dostosowywał procesy sprzedaży produktów kredytowych do nowej sytuacji i postawił priorytet na realizowanie sprzedaży w kanałach zdalnych. Miało to istotne przełożenie na wzrost sprzedaży pożyczek w 2020 roku w kanałach cyfrowych (59% udziału kanałów cyfrowych w sprzedaży w 4 kw. 2020 r. w porównaniu do 52% w 4 kw. 2019 r.).

Bank wspierał również swoich klientów proponując wakacje kredytowe (zawieszenia spłaty rat kredytu) dla klientów którzy potrzebowali pomocy w trakcie spłaty swoich zobowiązań.

W 2 kwartale 2020 r. Bank, jako jeden z pierwszych na rynku, wprowadził możliwość potwierdzenia dochodu klienta w trakcie procesu wnioskowania o pożyczkę gotówkową, bazując na historii rachunku w innym banku. Rozwiązanie oparte jest o mechanizmy wprowadzone przez dyrektywę PSD2.

W 2020 roku sprzedaż pożyczki gotówkowej wspierały oferty specjalne:

  • oferta „120 zł raty za każde 5 000 zł pożyczki” dotycząca pożyczek w kwocie 5 000 zł, 10 000 zł, 15 000 zł lub 20 000 zł udzielanych na okres 58 miesięcy ze znaną z góry ratą w wysokości odpowiednio 120zł, 240 zł, 360 zł lub 480 zł.
  • kontynuacja oferty dla pracowników sektora finansowego

Rok 2020 można opisać jako rok stabilnego wzrostu portfela i utrzymania atrakcyjnej oferty oraz funkcjonowania w niesprzyjających warunkach spowodowanymi pandemią COVID-19. Pomimo wyzwań, Bank utrzymywał strategię rozwoju konkurencyjnej oferty oraz procesu sprzedażowego. Sprzedaż wspierały następujące akcje:

  • oferta „Limit w koncie za 0 zł” skierowana do nowych klientów Banku, umożliwiająca skorzystania z produktu w pierwszym roku bez dodatkowych kosztów – prowizja za uruchomienie limitu to 0 zł. Warunki te należą do najbardziej atrakcyjnych na rynku.
  • 7–dniowy okres bezodsetkowy, który umożliwia skorzystanie z limitu bez ponoszenia kosztów odsetkowych w każdym miesiącu rozliczeniowym.

Wyniki akwizycyjne i transakcyjność kart płatniczych w 2020 roku, były pod silnym wpływem ograniczeń wynikających z pandemii COVID-19, które spowodowały mniejszą mobilność i aktywność użytkowników kart.

Od strony akwizycji kart kredytowych, po spadku sprzedaży na początku pandemii  sytuacja  powróciła w kolejnych miesiącach do poziomu sprzed lockdownu, dzięki licznym akcjom wspierającym. Od 4kw. 2020 r. działania akwizycyjne zostały skoncentrowane na pozyskiwaniu kart z wyższymi limitami kredytowymi i z większym potencjałem przychodowym. W efekcie pod koniec roku nastąpił spadek ilości sprzedanych kart kredytowych i jednocześnie poprawa parametrów jakościowych nowych kart.

Dzięki intensywnym działaniom marketingowym w 2020 roku Bank osiągnął wzrost na portfelu kart kredytowych o ponad 12 tys. kart (2,6%). Dynamika wzrostu portfela była wyższa niż zmiany na rynku, gdzie liczba na kart kredytowych spadła o ponad 5%. Na koniec 2020 roku portfel kart kredytowych wyniósł 477 tys. kart, a flagowymi produktami pozostały karty Impresja i Alfa, które oferują swoim posiadaczom 5% zwrot wydatków dokonanych u Partnerów tych kart.

Liczba kart debetowych zwiększyła się wraz ze wzrostem ilości kont osobistych, gdzie głównym produktem sprzedażowym była karta debetowa wydawana do Konta 360. Portfel kart debetowych Banku na koniec 2020 roku wyniósł ponad 3 mln kart, co oznacza jego przyrost r/r o 145 tys. (+5%).

Na koniec 3 kwartału 2020 r. udział Banku Millennium w rynku pod względem ilości wydanych kart wyniósł 8,7% dla kart kredytowych (vs. 8,0% na koniec 2019) oraz 8,3% dla kart debetowych. Pod względem wartości transakcji wykonanych kartami udział kształtował się na poziomie 9,3% dla kart kredytowych oraz 7,7% dla kart debetowych.

Rok 2020 był rekordowym rokiem dla Banku Millennium zarówno w zakresie wolumenu nowo zawartych umów o kredyt hipoteczny jak i uruchomionych kredytów. Bank znacząco zwiększył swój udział w rynku, który wyniósł za cały rok 12,2% (dane wg. SARFIN ZBP), co stanowi znaczący wzrost – o 4,5 punktów procentowych – względem poprzedniego roku. Bank zawarł 24,8 tys. nowych umów o łącznej wartości 7,2. mld zł (wzrost r/r ponad 53%). Wartość uruchomionych kredytów stanowiła natomiast 6,8 mld zł.

Przez cały rok Bank aktywnie pracował nad zwiększeniem atrakcyjności swojej oferty oraz usprawnieniem procesu udzielania kredytu. Zmiany miały na celu skrócenie czasu procesowania wniosku kredytowego poprzez wprowadzenie możliwości przekazywania wniosków przez brokerów współpracujących z Bankiem w formie skanów, umożliwienie przygotowania i wydruku wniosku o udzielenie informacji o kredycie z systemu Banku oraz wsparcia klienta w pozyskaniu przez niego operatu szacunkowego, który jest jednym z dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt. Dodatkowo w trosce o to, aby klient na bieżąco otrzymywał informacje o złożonym wniosku, Bank wprowadził system informowania klienta o statusie wniosków poprzez aplikację mobilną oraz SMS-y. Jest to rozwiązanie dostępne zarówno dla osób, które są klientami Banku jak i dla tych, które jeszcze nie są klientami. Wszystkie te innowacje zostały bardzo dobrze odebrane przez klientów oraz partnerów, czego potwierdzeniem są wyniki akcji kredytowej. Bank prowadził także na dużą skalę proces szkoleń z zakresu konstrukcji produktu, procesu kredytowego, przypominając przy tej okazji jak w jasny, rzetelny i transparentny sposób przekazać szczegóły oferty dostępnej dla klienta.

Akcja kredytowa Banku podobnie jak w roku ubiegłym, oparta była na ofercie bezwarunkowego 0% prowizji za udzielenie kredytu oraz 0% prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu. Oferta cenowa utrzymywana była na stabilnym poziomie w głównych przedziałach LTV nawet w trudnym okresie pandemicznym.

W okresie pandemii Bank oferował klientom wsparcie w postaci wakacji kredytowych, czyli zawieszenia spłat rat kredytu.

W 2020 roku Bank kontynuował działania w zakresie oferowania specjalnych warunków dla klientów posiadających kredyt w CHF, które dotyczą przewalutowania, częściowej oraz całkowitej spłaty kredytu. Nadal proaktywnie prowadził negocjacje warunków kursu oraz parametrów kredytu po przewalutowaniu czy częściowej spłacie kredytu, które uwzględniały indywidualne podejście do sytuacji klienta oraz jego oczekiwań.

W 2020 roku Bank kontynuował oferowanie ubezpieczeń na życie i majątkowych w różnych kanałach dystrybucji, zarówno placówkach bankowych jak i wszystkich kanałach zdalnych, które nabrały jeszcze większego znaczenia w dobie sytuacji pandemicznej. Klienci Banku mogli korzystać z szerokiej gamy produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez Bank Millennium we współpracy z wieloma towarzystwami ubezpieczeniowymi. Istotny udział w przychodach z tytułu bancassurance miała dystrybucja ubezpieczeń związanych z kredytem gotówkowym i produktami hipotecznymi. W 2020 roku klienci mogli skorzystać z licznych ofert specjalnych, w tym z promocji „Zyskaj 100 zł za zakup ubezpieczenia samochodu w banku Millennium”, „Ubezpieczając więcej, zyskujesz podwójnie”.

Prestige to oferta skierowana do osób zamożnych z aktywami od 100 tys. do 1 mln zł lub dokonujących comiesięcznych wpłat na konto w wysokości co najmniej 10 000 zł. Bankowość Prywatna adresowana jest natomiast do najzamożniejszych klientów indywidualnych z aktywami powyżej 1 mln zł, oczekujących wysokiej jakości obsługi oraz oferty produktów finansowych przygotowanej na miarę ich indywidualnych potrzeb. Tym klientom Bank oferuje szeroką gamę produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowo-inwestycyjnych – krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne, programy inwestycyjne, produkty strukturyzowane oraz wyselekcjonowane obligacje korporacyjne. Klienci Bankowości Prywatnej mogą korzystać z kart kredytowych Millennium MasterCard® World/Elite™ z dostępem do programu World MasterCard Rewards, programu partnerskiego World/Elite Privileges Programme, pakietu ubezpieczeń oraz pakietów Assistance i Concierge.

W 3kw. 2020 r. Bank wprowadził do oferty nowe Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Franklin Templeton. Nowa oferta funduszy została udostępniona dla klientów Bankowości Prywatnej, którzy uzyskali dostęp do funduszy inwestujących w różne klasy aktywów, a także do funduszy inwestujących w określone sektory, takie jak nowe technologie czy innowacje oraz zasoby naturalne. Dzięki rozszerzeniu oferty klienci mogą również korzystać z wieloletniego doświadczenia Franklin Templeton w zakresie inwestycji na rynkach rozwijających się za pośrednictwem szeregu regionalnych i globalnych funduszy rynków wschodzących. Większość funduszy jest dostępna w złotych, dolarach amerykańskich i euro.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Bank Millennium posiadał 34,6 tys. aktywnych klientów Prestige i ponad 4,1 tys. aktywnych klientów Bankowości Prywatnej.

Biznes to oferta skierowana do osób prowadzących działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółek cywilnych i handlowych z rocznymi przychodami do 5 mln zł.

W 2020 r. otwartych zostało ponad 26 tysięcy nowych rachunków firmowych dzięki:

  • możliwości otwierania rachunków firmowych w systemie bankowości internetowej  Millenet dla nowych i obecnych klientów Banku. W 2020 r. Bank udostępnił możliwość zdalnego założenia konta firmowego z wykorzystaniem otwartej bankowości. Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom 30% kont firmowych zostało otwartych online.
  • funkcjonowaniu ofert specjalnych dla klientów otwierających rachunki online
  • zwiększeniu poziomu x-sellu na konta firmowe w placówkach Banku.

Klientom Biznes Bank oferuje szeroką gamę produktów transakcyjnych i kredytowych, ze szczególnym uwzględnieniem atrakcyjnej oferty leasingowej, a także nowoczesną bankowość internetową i mobilną. W 2020 r. wartość udzielonych kredytów dla klientów segmentu Biznes wyniosła ponad 165 mln zł. Znacznie wzrosło wykorzystanie gwarancji de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego.

Na koniec grudnia 2020 r. portfel kredytów firmowych w segmencie Biznes wynosił ponad 495 mln zł

Na dzień 31 grudnia 2020 r. liczba aktywnych klientów segmentu Biznes wyniosła blisko 104 tys., co oznacza wzrost o 17% w stosunku do końca poprzedniego roku.

Kanały cyfrowe Banku Millennium zapewniają łatwy dostęp do usług finansowych i wielu opcji poza bankowych. Oferta dostępna w aplikacji mobilnej i systemie bankowości internetowej jest stale poszerzana, by udostępniać kolejne wygodne i pomocne rozwiązania zgodnie z podejściem klientocentrycznym. Opinie użytkowników kanałów cyfrowych są stale monitorowane i są oni włączani w proces tworzenia nowych usług. Jednocześnie Bank zachowuje elastyczność i czujność, by natychmiast reagować na zmieniające się otoczenie biznesowe i społeczne. Bank podejmuje współpracę z Partnerami z sektora rządowego, fin-tech oraz innych branż i wdraża innowacje, np. związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji czy biometrii.

W obliczu pandemii COVID-19 i lockdownu Bank był w stanie wspierać swoich Klientów oraz zachować ciągłość działania, zapewniając dostęp do usług i oferty bez konieczności wychodzenia z domu. Jednocześnie zintensyfikowano prace nad projektami, których celem była pełna digitalizacja usług, dodatkowe możliwości z obszaru tzw. „self-service” po stronie Klienta, a także cyfrową edukację klientów i aktywne promowanie bankowości elektronicznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób, które dotychczas korzystały z niej w ograniczonym stopniu lub wcale. W 2020 roku liczba aktywnych użytkowników kanałów elektronicznych przekroczyła 2 mln.

Rok 2020 był wyjątkowy również z uwagi na zmiany wynikające z dyrektywy unijnej PSD2. Korzystając w pełni z możliwości, jakie dają nowe regulacje od początku roku Bank rozwijał usługi z obszaru otwartej bankowości. Dzięki temu możliwe było zaoferowanie Klientom pełnego obrazu ich finansów, również w innych bankach, ale też wyniesienie dotychczasowych usług na jeszcze wyższy poziom.

Jednocześnie wprowadzając zmiany wymagane przez Unię Europejską, Bank kładł nacisk, by jak najbardziej zminimalizować związany z tym dyskomfort dla Klientów. Najbardziej odczuwalne dla klientów były zmiany w płatnościach kartą online z wykorzystaniem zabezpieczenia 3-D Secure. Zaprojektowano nowy proces z wykorzystaniem silnego uwierzytelnienia dla klientów korzystających z H@seł SMS oraz przeprowadzono migrację klientów z aktywną aplikacją na autoryzację mobilną, która spełnia wymogi nałożone przez dyrektywę.

Ważna decyzją, odpowiadającą na potrzeby Klientów korzystających z bankowości mobilnej, było nawiązanie współpracy z Huawei oraz udostępnienie aplikacji mobilnej Banku Millennium w AppGallery pod koniec roku 2020. Dostosowanie aplikacji do Usług Mobilnych Huawei (HMS) zaplanowano na I kwartał roku 2021.

Bank Millennium gruntownie odświeżył kilka najpopularniejszych usług, takie jak przelewy czy wnioskowanie o kredyt gotówkowy, wprowadził też nowe rozwiązania i usługi w serwisach online, z produktami inwestycyjnymi na czele. Do obsługi w placówce włączone zostały elementy wykorzystujące kanały elektroniczne, jak autoryzacja transakcji przy użyciu aplikacji mobilnej.

Dodatkowo w czasie pandemii wzmocnione zostały działania edukacyjne, wspierające Klientów w korzystaniu z kanałów online. W odpowiedzi na zwiększoną potrzebę korzystania z usług online w związku z lockdownem na portalu Banku powstał serwis dostępny pod adresem www.bankmillennium.pl/pierwszykrokonline. Równolegle w oddziałach i bankomatach ruszyła kampania „Pierwszy krok online”, zachęcająca do korzystania z kanałów cyfrowych. Działania digitalizacyjne wpisały się w strategię całego Banku. Również pracownicy oddziałów (z pomocą Ambasadorów Digital) proaktywnie wspierają Klientów w stawianiu pierwszych kroków w bankowości elektronicznej.

Nowy formularz przelewu. Bank Millennium odświeżył najczęściej wybieraną przez Klientów usługę w bankowości elektronicznej, czyli przelewy krajowe. Wprowadzone zmiany pozwalają realizować płatności jeszcze szybciej. Jedną z istotniejszych jest sam wygląd formularza, który został uproszczony do trzech pól. Formularz dynamicznie rozwija się wraz z postępem wypełniania. Jednocześnie redukuje do minimum ilość potrzebnych do wprowadzenia danych.

Nowy proces pożyczki gotówkowej. Bank Millennium odświeżył proces wnioskowania o produkty pożyczkowe zgodnie z podejściem wielokanałowe (omnichannel). O dodatkowe środki można wnioskować poprzez dowolny kanał w pełni zdalnie lub hybrydowo – online ze wsparciem pracownika infolinii lub placówki. Proces agreguje w udoskonalonej formie, na jednym wniosku, dotychczasowe opcje jak zdalna zgoda współmałżonka czy konsolidacja zewnętrznych pożyczek, a wkrótce również np. rozwiązania ułatwiające dopasowanie kwoty pożyczki i wysokości raty do możliwości finansowych klienta. Dodatkowo rozwiązanie w systemie internetowym i aplikacji mobilnej wyróżnia nowoczesny i intuicyjny design.

Podgląd statusu wniosku hipotecznego. W Millenecie i aplikacji mobilnej Klient może w dowolnym momencie sprawdzić postęp złożonego wniosku o kredyt hipoteczny. Dodatkowo otrzymuje powiadomienie każdorazowo w momencie zmiany statusu wniosku. Dodatkowo Bank udostępnił nakładkę do aplikacji mobilnej umożliwiającą podgląd wniosku dla nie-klientów. Funkcja umożliwia też łatwy sposób kontaktowania się online z pracownikiem Banku procesującym wniosek. Jest to pierwszy etap projektu szerszej digitalizacji hipotek w Banku.

Produkty inwestycyjne dostępne online. Bank Millennium umożliwił Klientom inwestowanie z poziomu bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej. Klienci mogą z poziomu komputera, tabletu lub telefonu nabyć Program Inwestycyjny Millennium lub założyć lokatę strukturyzowaną. W oba procesy wpleciona jest ankieta MIFID, którą również można wypełnić wygodnie online oraz lepiej dopasować produkty do swoich możliwości, wiedzy i doświadczenia.

Otwarcie konta za pomocą selfie. Bank Millennium dał nowym Klientom możliwość zdalnego otwierania konta osobistego z wykorzystaniem potwierdzenia tożsamości na podstawie zdjęć dowodu osobistego i selfie. Konto zostaje założone w kilka minut, bez konieczności kontaktu z konsultantem czy drukowania dokumentów. Na adres e-mail nowego Klienta zostaje przesłana instrukcja, jak zacząć korzystać z kanałów elektronicznych.

Odzyskanie danych do logowania. Aby jak najbardziej ułatwić klientom logowanie do konta, Bank Millennium udostępnił na stronie internetowej proces bezpiecznego odzyskiwania danych do logowania do bankowości internetowej (loginu i hasła).

Autoryzacja Mobilna w oddziałach. W ramach podejścia omnichannel Bank Millennium udostępnił możliwość potwierdzania części transakcji realizowanych w oddziałach za pomocą Autoryzacji Mobilnej. Tym samym klient zamiast składać podpis na potwierdzeniu papierowym, zatwierdza ją w swoim telefonie z wykorzystaniem aplikacji mobilnej Banku Millennium.

Wakacje kredytowe. W odpowiedzi na sytuację gospodarczą spowodowaną pandemią Bank Millennium udostępnił klientom indywidualnym wniosek online o odroczenie spłaty rat kredytu przez trzy miesiące, a w następnie możliwość przedłużenia wakacji kredytowych o kolejne trzy miesiące.

Limity transakcji. W odpowiedzi na oczekiwania Klientów dodaliśmy możliwość ustawienia Limitu mobilnego i limitów BLIK w aplikacji mobilnej. Oprócz tego maksymalne dzienne limity transakcji w Millenecie i aplikacji mobilnej zostały dwukrotnie podwyższone.

System działający 24/7. Bank Millennium wydłużył procesowanie operacji w godzinach nocnych. Tym samym przelewy własne zlecane w tych godzinach od razu znajdą się na wskazanych kontach, a przelewy zewnętrzne są księgowane na bieżąco. Założenie lub zerwanie lokaty oraz produktów inwestycyjnych jest od razu widoczne na koncie, niezależnie, o jakiej porze Klient dokonuje dyspozycji.

Zmiany w obsłudze czatów. Bank Millennium rozpoczął projekt usprawnienia działania live-chatu, który jest najchętniej wybieranym kanałem komunikacji zwłaszcza w aplikacji mobilnej (średnio 25 tys. czatów w miesiącu, co stanowi ok. 50% wszystkich, również tych w Millenecie i na portalu). Wdrożona została nowa platforma, w pełni zintegrowaną z systemem obsługi Klientów w Contact Center. Ta zmiana korzystnie wpływa również na pracę konsultantów, którzy zyskali dodatkowe narzędzia, m.in. do zaawansowanego zarządzania kolejką zgłoszeń. W 2021 roku ten kanał obsługi klienta stanie się jeszcze istotniejszym elementem aplikacji, ponieważ klienci będą mogli nawiązać czat z konsultantem z poziomu różnych procesów, np. wniosku o pożyczkę gotówkową.

Po wejściu w życie unijnej dyrektywy PSD2 banki mogły zaoferować swoim klientom pełniejszy obraz i kontrolę ich finansów. Zgodnie ze strategią budowania w kanałach cyfrowych platformy do zarządzania finansami Bank Millennium od początku roku 2020 sukcesywnie wdrażał kolejne usługi wykorzystujące potencjał otwartej bankowości.

Finanse 360º. Jako jeden z pierwszych banków w Polsce Millennium rozpoczął udostępnianie usługi dodawania kont różnych banków do własnej bankowości elektronicznej. Dzięki usłudze klienci mogą zagregować konto w aplikacji mobilnej Banku Millennium czy serwisie internetowym Millenet i logując się do konta w Banku Millennium sprawdzać saldo oraz historię transakcji swoich rachunków aż w dziewięciu największych polskich bankach.

Możliwość inicjowania płatności z kont w innych bankach. Bank Millennium jako pierwszy bank w Polsce udostępnił usługę, w ramach której jego Klienci mogą zlecać w serwisie internetowym Millenet przelewy ze swoich kont w innych bankach. Obecnie usługa jest dostępna dla sześciu banków.

Potwierdzanie dochodu w trakcie wnioskowania o kredyt gotówkowy. Bank uruchomił wielokanałową usługę, która umożliwia klientom ubiegającym się o pożyczkę potwierdzenie przychodów za pomocą logowania do innego banku w bankowości elektronicznej Banku Millennium. Usługa jest dostępna dla kont prowadzonych w ośmiu bankach.

Potwierdzenie tożsamości podczas otwierania konta firmowego Mój Biznes dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (którzy nie są klientami Banku). Aby potwierdzić tożsamość, wystarczy zalogować się do konta w innym banku. Obecnie rozwiązanie jest dostępne dla sześciu polskich banków, ale stopniowo będą dodawane kolejne. To pierwsze takie zastosowanie otwartej bankowości dla klientów w Polsce. Dodatkowo wypełnienie wniosku jest częściowo automatyczne dzięki zaciąganiu danych z centralnego rejestru (CEIDG). Natomiast Klienci Banku mogą w prosty sposób założyć konto firmowe z poziomu kanałów elektronicznych.

Bank Millennium od lat współpracuje z agendami rządowymi i ma swój udział w budowaniu cyfrowego społeczeństwa oraz popularyzowaniu e-administracji. W roku pandemii projekty realizowane wspólnie z administracją publiczną były szczególnie ważne zarówno dla klientów indywidualnych, jak i tych prowadzących działalność gospodarczą.

Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju. Bank uczestniczy w obu odsłonach programu dystrybucji środków dla firm poszkodowanych w wyniku pandemii. Proces wnioskowania dla mikrobiznesu został udostępniony w systemie Millenet z poziomu konta firmowego. Przekazanie dokumentów, otrzymanie decyzji oraz zawarcie umowy z PFR, a także możliwość odwołania do decyzji PFR odbywa się za pośrednictwem systemu bankowego. Przelewy subwencji są dokonywane bezpośrednio na rachunki bankowe beneficjentów.

Jeszcze wygodniejsza aktualizacja dokumentu tożsamości. Usługa dostępna jest dla Klientów posługujących się polskimi dowodami osobistymi. W trosce o jakość wprowadzanych danych system bankowy komunikuje się bezpośrednio z systemami administracji publicznej. Dzięki temu zarówno Klient, jak i bank mają pewność, że dane zostały wprowadzone prawidłowo.

Bon turystyczny. Na platformie PUE ZUS, do której można zalogować się również poprzez Millenet, klienci mogą odebrać bon turystyczny do wykorzystania na wakacyjne wyjazdy i nie tylko. By zalogować się do platformy należy wybrać z menu MilleUrząd, a następnie PUE ZUS.

Dążymy do tego, aby kanały elektroniczne Banku, a szczególnie aplikacja mobilna, były platformą agregującą różne funkcje ułatwiające codzienne życie, dlatego naszym Klientom udostępniamy kolejne usługi wykraczające poza obszar bankowości.

Zakup biletów do kina. Klienci banku mogą bezpośrednio w aplikacji mobilnej Banku Millennium sprawdzić repertuar w najbliższym kinie Helios i przeczytać opisy filmów, następnie wybrać film i miejsca, opłacić bilety – opłata pobierana jest z rachunku bieżącego lub karty kredytowej. Kupione bilety można zaprezentować obsłudze kina w aplikacji. Nie trzeba ich pobierać czy drukować, ani też logować do innych aplikacji. Co więcej, zakupione bilety można udostępniać innym osobom (wysyłać bezpośrednio z aplikacji bankowej). Klient przechodzi cały proces wygodnie i szybko w jednym miejscu.

Dostęp do platformy zakupowej goodie. Użytkownicy aplikacji mobilnej mogą bezpośrednio z aplikacji przejść do goodie i wygodnie korzystać z licznych promocji, a także odbierać zwroty za zakupy online wykonywane przez usługę goodie cashback.

  2020 2019 różnica
Aktywni użytkownicy kanałów cyfrowych 2 052 806 1 838 363 12%
Aktywni użytkownicy bankowości mobilnej 1 658 554 1 410 855 18%
Klienci korzystający z Autoryzacji Mobilnej 1 394 169 223 060 525%
Klienci korzystający z otwartej bankowości (Finanse 360º) 36 300

Wyniki wyszukiwania