Raport finansowy
i ESG 2020

Podsumowanie wyników skonsolidowanych Grupy w 2020 roku

Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. („Bank”, „Grupa BM”) w roku 2020 wyniósł 23 mln zł i był znacznie poniżej poziomu w analogicznym okresie zeszłego roku. Bezpośredni i pośredni wpływ pandemii COVID-19 (m.in. niższa aktywność gospodarcza w części roku, wpływ bezprecedensowego cięcia bazowej stopy procentowej w wysokości 140 p.b. w I-II kw. 2020 r.) oraz istotne nadzwyczajne ujemne pozycje RZiS były największym obciążeniem dla naszych wyników finansowych.

W szczególności, istotnym obciążeniem tegorocznego wyniku były rezerwy w kwocie 677 mln zł utworzone na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych udzielonych przez Bank Millennium. Na koniec roku 2020 rezerwa na tę kategorię ryzyka wynosiła 924 mln zł. Po korekcie o koszty tej rezerwy, Grupa BM wykazałaby zysk netto za rok 2020 w wysokości 637 mln zł. Zysk netto za cały rok skorygowany o pozycje nadzwyczajne wyniósł 709 mln zł, co oznacza spadek o 23% r/r. Skorygowany wskaźnik ROE wyniósł 7,8% w porównaniu do 10,6% w roku 2019. Warto jednak przypomnieć, że porównywalność r/r RZiS za 2020 pozostawała zniekształcona z powodu fuzji z Euro Bankiem (przejęty 31 maja 2019 r.).

Chociaż zysk netto za 2020 rok osiągnął poziom znacznie poniżej naszych aspiracji, jesteśmy przekonani iż podjęte inicjatywy i poniesione w związku z nimi koszty zwrócą się w przyszłości. Błyskawicznie i sprawnie zareagowaliśmy na zmniejszone możliwości w zakresie generowania przychodów i w rezultacie wzrost kosztów w roku 2020 ogółem (+2% r/r w tym amortyzacja) był wolniejszy niż wzrost przychodów (+3%). W IV kw. 2020 koszty osobowe spadły o 17% r/r oraz o 10% kw./kw. i oczekujemy, że ten pozytywny trend będzie kontynuowany również w roku 2021.

Ponadto, zwiększyliśmy bufory na ryzyko (wskaźniki pokrycia NPL/DPD90+ na poz. 66%/119% odpowiednio w porównaniu z 62%/106% na koniec 2019 roku; wspomniane powyżej rezerwy na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi na poz. 6,7% na koniec 2020 roku z wyłączeniem portfela byłego Euro Banku), podczas gdy wskaźniki kapitałowe pozostały na wysokim poziomie (w ujęciu skonsolidowanym TCR/T1 odpowiednio na poz. 19,5%/16,5% w stosunku do wymogów regulacyjnych odpowiednio 14,1%/11,3%).

Dodatkowo skróciliśmy czas generowania synergii z fuzji z Euro Bankiem. W połączeniu z nowymi inicjatywami mającymi na celu poprawę sprawności działania, uzyskaliśmy 15% zmniejszenie naszej sieci dystrybucji (702 placówki vs. 830 na koniec 2019 roku, przy czym zamknięto 124 lub 21% własnych oddziałów w tym okresie) oraz zmniejszono liczbę aktywnych etatów o 14% do 6,6 tys. W rezultacie, uzyskano istotne oraz powtarzalne synergie netto (100 mln zł przed opodatkowaniem w roku 2020), które powinny ulec podwojeniu w roku 2021.

2,63 mln

liczba aktywnych klientów

7,2 mld zł

sprzedaż kredytów hipotecznych

12,2%

rekordowo wysoki udział rynkowy

Pomijając wszelkie negatywne efekty pandemii COVID-19, postrzegamy rok 2020 jako rok przyśpieszenia naszej transformacji w stronę nowej ery bankowości. Silnie wspieraliśmy naszych klientów w okresie pandemii, dzięki czemu wzmocniliśmy nasze relacje. W rezultacie, wzrosły wskaźniki sprzedaży krzyżowej (cross-selling) w wielu kategoriach. Pozyskaliśmy również nowych klientów pomimo wyzwań wynikających z pandemii. Liczba aktywnych klientów wzrosła o 61 tys. do 2,63 mln na koniec roku. Sprzedaż kredytów hipotecznych osiągnęła nowy rekordowo wysoki poziom 7,2 mld zł (uruchomienia 6,7 mld zł, +57% r/r) i rekordowo wysoki udział rynkowy(12,2%). Sprzedaż kredytów gotówkowych spadła r/r do poziomu 4,6 mld zł, ale Bank utrzymał swój udział rynkowy na wysokim poziomie 10,7%. Proces cyfryzacji uległ znacznemu przyśpieszeniu, zarówno w z perspektywy klienta, jak i wewnątrz Banku.

Główne elementy wyników Grupy w 2020 roku:

Raportowane wyniki pod wpływem pandemii COVID-19 oraz istotnych jednorazowych / nadzwyczajnych pozycji:

 • Raportowany zysk netto Grupy za rok 2020 w wysokości 23 mln zł, co oznacza spadek o 96% w skali roku; zysk netto za cały rok skorygowany o pozycje nadzwyczajne wyniósł 709 mln zł, co oznacza spadek o 23% r/r.
 • Raportowany zwrot z kapitału (ROE) na poziomie 0,2%, a wskaźnik koszty/dochody na poziomie 49,0%
 • Skorygowany zwrot z kapitału (ROE) na poziomie 6,4%, a skorygowany wskaźnik koszty/dochody na poziomie 46,7%
 • Dodatkowe rezerwy w wysokości 677 mln zł (przed podatkiem) na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi udzielonymi przez Bank Millennium; całość rezerwy na koniec roku 914 mln zł, odpowiednik 6,7% portfela
 • Dodatkowe rezerwy na zwrot prowizji od wcześniej spłaconych pożyczek konsumpcyjnych (‘małe TSUE’) w wysokości 107 mln zł (przed podatkiem)
 • Istotna utrata przychodów odsetkowych w wyniku obniżek stóp procentowych (223 mln zł albo 8% w porównaniu do zannualizowanego poziomu IV kw. 2019 r.)
 • Rezerwy na spodziewany wpływ pandemii COVID-19 w wysokości 133 mln zł (przed podatkiem)

Solidne wyniki operacyjne pomimo pandemii:

3,3% r/r
Wzrost wyniku z tytułu odsetek netto (pro-forma)
6,7% r/r
Wzrost wyniku z tytuł prowizji netto
3,1% r/r
Wzrost przychodów operacyjnych
4,6% r/r
Wzrost wyniku na działalności podstawowej wzrósł

Integracja Euro Banku – przyśpieszenie a w połączeniu z innym inicjatywami oszczędnościowymi istotne i powtarzalne synergie netto

 • Skróceniu uległ czas generowania synergii z fuzji z Euro Bankiem
 • Koszty integracji w 2020 r. wyniosły 67 mln zł w przed opodatkowaniem w porównaniu ze 116 mln zł w 2019 r.
 • Zmniejszenie naszej sieci dystrybucji o 15% r/r (702 placówki w porównani z 830 na koniec 2019 r., przy czym skonsolidowano 124 lub 21% własnych oddziałów w tym okresie)
 • Zmniejszenie liczby aktywnych etatów o 14% r/r do 6,6 tys.
 • Istotne oraz powtarzalne synergie netto (100 mln zł przed opodatkowaniem w roku 2020), które powinny ulec podwojeniu w roku 2021

Utrzymana wysoka jakość aktywów i płynność

 • 4,95% – poziom wskaźnika kredytów z utratą wartości
 • 83 p.b. – poziom kosztu ryzyka
 • 91% – niski poziom wskaźnika kredyty/depozyty

Solidna pozycja kapitałowa i niższe bufory regulacyjne

 • Łączny wskaźnik kapitałowy (TCR) Grupy na poziomie 19,5% oraz wskaźnik kapitału podstawowego (CET1) na poziomie 16,5% ponad 5 p.p. powyżej regulacyjnych minimów
 • KNF obniżył Bufor Filaru 2, związany z walutowymi kredytami hipotecznymi, do poziomu 3,35% (Grupa)

Bankowość detaliczna

2,63 mln

aktywnych klientów (+61 tys. r/r)

2,05 mln

klientów cyfrowych (+12% r/r)

1,7 mln

aktywnych klientów mobilnych (+18% r/r)

>3 mln

wydanych kart debetowych (+145 tys. r/r)

Roczny wzrost kredytów hipotecznych w złotych o 22,4% r/r; rekordowe uruchomienia (6,7 mld zł, +57% r/r) i wzrost udziału w nowej sprzedaży do 12,2% z 7,3% w 2019 r.

Kredyty konsumpcyjne +1,5% r/r pomimo spadku uruchomień (-7% r/r); utrzymany udział w nowej sprzedaży (10,7%)

Bankowość przedsiębiorstw

+37% r/r

Depozyty bieżące przedsiębiorstw

+1,1% r/r

Portfel kredytów dla przedsiębiorstw (bez leasingu)

+10% r/r

Sprzedaż faktoringu

Rosnąca liczba i wolumen transakcji

Jakość i innowacje

 • Jeden z najwyższy wskaźników NPS* (53) wśród banków w Polsce
 • Najlepszy bank w kategorii Customer Experience w badaniu wykonanym na zlecenie KPMG
 • „The Best Consumer Digital Bank in Poland for 2020 (Najlepszy bank cyfrowy dla klientów indywidualnych w Polsce)” w konkursie World’s Best Digital Banks organizowanym przez magazyn Global Finance
 • 2,2 mln pobrań aplikacji goodie – platformy sprzedażowej Banku

 (*)Wewnętrzne badania satysfakcji i lojalności klientów 3/04-29/05, 25/08-30/09, 27/11-18/12;

Wyniki wyszukiwania