Raport finansowy
i ESG 2020

Relacje inwestorskie

Bank w komunikacji ze środowiskiem inwestorskim dba o wysoki poziom przejrzystości oraz o odpowiedni dostęp do informacji dla wszystkich jej odbiorców.

Rzetelne i aktualne informacje przekazywane są w trybie i z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. Lista publikowanych przez Bank informacji z określeniem częstotliwości i miejsca publikacji znajduje się na stronie Banku w dedykowanej sekcji Relacji z Inwestorami – część pt. Polityka Informacyjna Polityka informacyjna Banku Millennium – Bank Millennium

Na stronie internetowej relacji z inwestorami Relacje inwestorskie – O Banku – Bank Millennium znajdują się zawsze aktualne informacje, dotyczące m.in. notowań akcji Banku Millennium na GPW, akcjonariatu spółki, Walnych Zgromadzeń, historii wypłaty dywidendy czy ratingów kredytowych. Znajdują się tam również raporty bieżące i okresowe, prezentacje wynikowe, arkusze .xlsx z kluczowymi informacjami finansowymi oraz inne istotne informacje o Banku. Warto zwrócić uwagę, że strona internetowa jest responsywna, co oznacza, że jest dostosowana do urządzeń mobilnych – tabletów i smartfonów.

Bank wykorzystuje różne kanały komunikacji w celu dotarcia do obecnych i potencjalnych Akcjonariuszy, w tym głównie takie jak:

  • okresowe konferencje z udziałem Zarządu na temat kwartalnych wyników Grupy Kapitałowej Banku (4 w ciągu 2020 r.),
  • udział w konferencjach organizowanych dla inwestorów w kraju i za granicą (9)
  • indywidualne i grupowe spotkania z uczestnikami rynku kapitałowego (434 osób),
  • bieżące komunikaty giełdowe (32) i prasowe,
  • dedykowana strona internetowa w portalu Banku poświęcona relacjom inwestorskim,
  • zachęcanie do udziału w dorocznym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
  • kontakty bieżące z uczestnikami rynku (przez e-mail lub telefon).

W ramach realizacji najlepszej praktyki dotyczącej równego dostępu do informacji, od 2006 r. Bank zapewnia nieograniczony dostęp do konferencji wynikowych z Zarządem przez Internet (transmisja wideo w języku polskim i angielskim) i przez telefon. Zapis z każdej konferencji dostępny jest na stronie Banku. Bank zapewnia również transmisję internetową wideo z obrad Walnego Zgromadzenia. Zapis z obrad wraz z podjętymi uchwałami jest także dostępny na stronie Banku.

Bank Millennium jest pokrywany przez 14 analityków reprezentujących lokalne i międzynarodowe biura maklerskie, którzy publikują swoje raporty i rekomendacje dla akcji Banku Millennium. Pełna lista analityków znajduje się na stronie Banku Analitycy – Relacje inwestorskie – Bank Millennium

Na koniec 2020 roku rekomendacje biur maklerskich dla akcji Banku Millennium prezentują się następująco:

Kupuj Trzymaj Sprzedaj
6 5 3

 

W 2020 roku Bank przestrzegał zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW” w zakresie relacji z inwestorami i rynkiem. Jedynym wyjątkiem był  brak komunikacji dwustronnej w czasie rzeczywistym podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W ocenie Banku realizacja tej reguły niosła za sobą zagrożenia natury technicznej oraz prawnej dla prawidłowego i sprawnego przeprowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W ocenie Banku uniknięcie wspomnianych zagrożeń stanowiło większą wartość dla Akcjonariuszy. Jednakże Bank nie wyklucza w przyszłości możliwości zapewnienia akcjonariuszom dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym w toku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przypadku zmiany okoliczności faktycznych lub prawnych. Pełną informację na temat przestrzegania zasad ładu korporacyjnego można znaleźć w rozdziale 9 niniejszego raportu.

Wyniki wyszukiwania